Taimikoita hoidetaan hyvin, nuoren metsän hoidossa enemmän huomauttamista

14.4.2021

Viime vuonna tarkastetuista taimikoista 86 prosentilla hoitotyöt oli tehty hyvin, kertoo Metsäkeskuksen tarkastustulos. Sen sijaan nuoren metsän harvennuksista lähes joka kolmas oli tehty niin, ettei kemera-tukea voitu myöntää. Taimikonhoitomäärät jäävät edelleen reilusti alueellisten metsäohjelmien tavoitteesta. 

Suomen metsäkeskus tarkasti viime vuonna taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon töitä lähes 2 000 työmaalla. 86 prosentilla työmaista työ oli tehty hyvin ja kemera-rahoitusehtojen mukaan. Yleisin puute oli se, että taimikko oli jäänyt liian tiheäksi metsänhoitotyön jälkeen.

Varhaisperkaukset oli tehty tarkastetuilla kohteilla pääsääntöisesti hyvin.

Nuoren metsän harvennuksissa parantamisen varaa

Taimikonhoidon viivästyminen johtaa puuston riukuuntumiseen. Liian tiheässä taimikossa puiden latvukset usein vaurioituvat tai supistuvat voimakkaasti, eikä metsästä synny enää helposti järeää tukkipuuta. Riukuuntuneet puut myös katkeilevat herkästi lumitaakan alla tai tuulessa harvennuksen jälkeen. Tällaisten metsien hoitoon myönnetään nuoren metsän hoidon kemera-tukea. 

Metsäkeskuksen viime vuoden tarkastuksissa vain kaksi kolmasosaa nuoren metsän harvennuksista täytti kemera-tuen rahoitusehdot. Monella kohteella tukea ei voitu myöntää, koska jäljelle jäänyt puusto oli liian järeää ja kaadettujen runkojen määrä oli liian pieni. Myös puunkorjuun laadussa oli usein parannettavaa.

Riistatiheikköjä kannattaa jättää

Metsänomistaja voi parantaa monimuotoisuutta ja riistan elinoloja jättämällä jo varhaisperkauksen yhteydessä taimikkoon luontaisesti syntynyttä lehtipuustoa ja riistatiheikköjä. Nämä kohdat tulee säästää myös tulevissa harvennuksissa ja hakkuissa. Riistatiheiköt eivät alenna taimikonhoidon kemera-tukea, jos niitä on alle 10 prosenttia metsänhoitoalasta.

Kemera-tukea myönnettiin viime vuonna taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon yhteensä 40,2 miljoonaa euroa, jolla tehtiin töitä noin 156 000 hehtaarilla. 

Lisätietoa kemera-tuista on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.