Metsänomistaminen

Metsät ovat kaikille suomalaisille tärkeitä

Metsänomistaminen tuo mukanaan erilaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Metsänomistajana voit joutua pohtimaan puun myynnin lisäksi myös metsien suojeluun, kaavoitukseen, maanvuokraamiseen tai jokamiehenoikeuksiin liittyviä asioita. Näiltä sivuilta löydät metsänomistamiseen liittyvää tietoa. Saat tarvittaessa apua omasta metsänhoitoyhdistyksestäsi tai Metsänomistaja-järjestön asiantuntijoilta.

Tilastotietoa metsänomistajista

Suomessa on Metsäntutkimuslaitoksen mukaan 632 000 vähintään kahden metsähehtaarin omistajaa. Yksin tai puolison kanssa metsää omistaa 319 000 henkilöä eli noin puolet kaikista metsänomistajista. Lähes neljännes omistaa metsää verotusyhtymissä ja hieman useampi eli 26 % kuolinpesien kautta.

Yksityishenkilöt omistavat 10,5 miljoonaa hehtaaria eli noin 60 % Suomen metsämaasta. Muista metsänomistajista suurin on valtio noin 4 miljoonalla hehtaarilla. Lisäksi metsää omistavat osakeyhtiöt, kunnat, seurakunnat ja yhteismetsät.

Alle 20 metsähehtaarin tiloja on 60 prosenttia kaikista tiloista. Yli sadan hehtaarin metsätiloja on vain viisi prosenttia, niiden osuus metsäalasta oli lähes 30 prosenttia. 40 % metsänomistajista asuu tilalla. Vastaavasti yli 20.000 asukkaan kaupungeista tavoittaa neljänneksen metsänomistajista. Forest.fi-palvelun mukaan noin joka neljäs metsätilan hoidosta vastaava on nainen.