Metsien suojelu

Vapaaehtoinen suojelu METSO-ohjelmalla

Metsänomistaja voi itse suojella oman metsänsä luontokohteita vapaaehtoisella sopimuksella Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO:n avulla (2014-2025). Omistajalle maksetaan suojelusta veroton rahallinen korvaus. Sopimus metsän suojelusta tehdään ELY-keskuksen kanssa. Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijat auttavat kohteen arvioinnissa ja hakemusten tekemisessä. METSO-ohjelmaan toivotut elinympäristöt on kuvattu  Luonnontieteelliset valintaperusteet -oppaassa. Lisätietoa METSO-ohjelmasta saat metsänhoitoyhdistyksestä tai Metso-oppaasta. Lisätietoa luonnonhoidosta saat Luonnonhoito-oppaasta.

Katso video: Metsoon sopivien kohteiden ominaispiirteet

Metsälain mukaiset arvokkaat elinympäristöt

Metsälailla on suojeltu erityisen tärkeitä elinympäristöjä, jotka ovat tärkeitä monimuotoisuuden kannalta. Metsälain 10 §:n perusteella suojeltuja elinympäristöjä ovat:

• lähteiden, purojen, norojen ja pienten lampien välittömät lähiympäristöt
• ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet ja lehtokorvet sekä Lapin läänin eteläpuolella olevat letot
• rehevät lehtolaikut
• pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla
• rotkot ja kurut
• jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät
• karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot ja louhikot
• vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat

Metsänomistajan tulee tunnistaa metsälaissa määritellyt kohteet omassa metsässään. Tiedossa olevat kohteet on merkitty metsäkeskuksen rekisteriin, ne löytyvät uusimmista metsäsuunnitelmista ja metsänhoitoyhdistys selvittää ne aina ennen hakkuita ja hoitotöitä. Mikäli epäilet, että metsässäsi on metsälain mukaisia arvokkaita elinympäristöjä, joita et osaa itse tunnistaa, ota yhteyttä metsäneuvojaasi.

Ympäristötuki

Metsänomistaja voi saada ympäristötukea metsälakikohteen säästämisestä aiheutuviin taloudellisiin menetyksiin. Ympäristötuesta voit kysyä lisää metsänhoitoyhdistyksestä.

Luonnonsuojelulain mukaiset arvokkaat kohteet

Luonnonsuojelulaissa luetellaan seuraavat arvokkaat metsäkohteet, joiden ominaispiirteitä ei saa muuttaa:
• luontaisesti syntyneet jalopuumetsiköt
• pähkinäpensaslehdot
• tervaleppäkorvet
• katajakedot
• lehdesniityt
• avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut tai puuryhmät

Näille elinympäristöille annetaan niiden muuttamista koskeva kielto. Se tulee voimaan, kun ELY-keskus on määritellyt alueen rajat ja antanut päätöksen maanomistajalle tiedoksi. Asianosaisia on kuultava ennen rajauspäätöksen tekemistä, jollei kuuleminen vaaranna suojelun tarkoitusta. ELY-keskuksen rajauspäätös on valituskelpoinen.

Korvaukset maanomistajalle

Metsänomistajalla on oikeus saada valtiolta korvaus, jos suojelupäätös aiheuttaa hänelle merkityksellistä haittaa. Jos korvauksesta ei päästä sopimukseen, voi maanomistaja hakea maanmittaustoimistolta lunastuslain mukaista korvaustoimitusta, jossa korvaus määritellään.