MTK ja SLC esittivät vaatimuksensa maan hallitukselle budjettiriihen alla Säätytalolla 2.9. 

03.9.2021

Vahvaa ilmastotyötä tekevät metsänomistajat tarvitsevat työkaluja metsien kasvun ja kestävän käytön vahvistamiseen, MTK muistutti. 

MTK ja SLC vaativat hallitukselta ryhtiliikettä ja selkeää suunnitelmaa, jolla maa- ja metsätalouden yrittäjyys saadaan sekä taloudellisesti kestävälle pohjalle että ilmastopolitiikkaa tukemaan. 

MTK ja SLC odottavat, että hallitus varmistaa monipuolisten metsienhoito- ja käsittelymenetelmien käyttömahdollisuudet myös tulevaisuudessa. Järjestöt haluavat, että hallitus tavoittelee metsäteollisuuden ilmastotiekartan mukaisten metsänkäyttömäärien toteuttamista. Metsänomistajan on voitava itse päättää metsiensä käyttötavasta suojelusta hakkuisiin. Tämän varmistamiseksi metsäsektorin toimijoille esitetään viiden miljoonan euron erillisrahoitusta metsänomistajien aktivointiin. Järjestöt esittävät lisäksi, että hallitus nostaa metsävähennyksen vastaamaan puuston todellista osuutta metsän hankintamenosta. 

 – Suomen tulee tarjota vakaa ympäristö uusille metsäsektorin investoinneille, edistää puurakentamista, huolehtia metsäenergian kilpailukyvystä, mahdollistaa puunkäytön lisäys ja kestävä metsänhoito, Juha Marttila sanoo. 

Järjestöt muistuttivat, että maa- ja metsätalous ovat ainoat sektorit, jotka kykenevät sitomaan hiilidioksidia luonnollisesti. Kunnianhimoinen ilmastopolitiikka vaatii runsaan 330 miljoonan euron vuotuisen lisärahoituksen maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksiin sekä tieinfraan. Tähän tarvittava rahoitus on syytä varmistaa budjettiraamista irrallisen rahaston kautta. 

  MTK:n ja SLC:n mielestä Suomen on järkevää tavoitella EU-politiikkaa kunnianhimoisempaa tasoa päästövähennyksissä ja hiilensidonnassa. Suomella on runsaasti mahdollisuuksia uusiutuvien luonnonvarojen käytön kestävään tehostamiseen. 

Järjestöjen vaatimalla lisärahoituksella on mahdollista saavuttaa Luonnonvarakeskuksen laatimien ilmastotiekarttojen mukaisesti 25 % päästövähennykset maatalouteen ja 37 % lisäys perusuran mukaisiin metsän hiilinieluihin vuoteen 2035 mennessä.   

  – Viljelijät tuottavat kaikille elintärkeää ruokaa ja metsänomistajat puuta. Molemmat toimialat ovat vastuullisuudessaan maailman huippua. Jäsenkuntamme kantaa kortensa Suomen ilmastotavoitteiden eteen, kunhan heille annetaan siihen reilu mahdollisuus, sanoi MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.  

Myös tieverkon kunto on tärkeä osa ilmastopolitiikkaa. Hallituksen tulee lisätä tieinfrapanostuksia alemman asteisen tieverkon korjausvelan pienentämiseksi sadalla miljoonalla eurolla. MTK ja SLC esittävät lisäksi, että hallitus edistää hiilensidonnan markkinamallia.