Maanomistaja – huomioi nämä seikat tuulivoimasopimusta tehdessäsi!

13.7.2021

Maanomistajan näkökulmasta katsottuna tuulivoimasopimus voi olla hyvinkin kiinnostava. Se voi toisaalta muodostua myös pitkäaikaiseksi rasitteeksi, jos sopimusehtoja ei laadita myös maanomistajan etu huomioiden. Siksi maanomistajan tulisi aina käyttää asiantuntijaa apunaan sopimusneuvotteluissa.

Tuulivoima on kasvava energiantuotantomuoto Suomessa. Se on kiinnostava kohde sijoittajille, koska se on edullinen tapa tuottaa sähköä verrattuna moneen muuhun tuotantomuotoon. Nykyisellä teknologialla tuotanto on aiempaa tehokkaampaa, eikä muuttuvia kustannuksia tuotannon aikana juuri ole.

Tuulivoimahankkeisiin liittyy epävarmuustekijöitä ja vain harva sopimus etenee lopulta maaliin saakka. Siksi maanomistajan kannalta on tärkeää sopia, että vuokraa maksetaan jo sopimuksen allekirjoitushetkestä lähtien. Suunnitteluvaiheen vuokra on suuruudeltaan yleensä hieman pienempi kuin rakennusvaiheen vuokra ja lopullisen vuokran maksu alkaa tuotantovaiheen alkaessa. Jo suunnitteluvaiheen vuokran tulisi olla suuruudeltaan kuitenkin sellainen, että sen turvin maanomistaja pystyy kattamaan tarvitsemansa asiantuntija-avun kustannukset. Suunnitteluvaiheen vuokran osalta on myös tärkeää sopia, ettei maanomistajan tarvitse palauttaa jo maksettua vuokrasummaa, vaikka hanke ei lopulta toteutuisikaan. Lisäksi maanomistajalle on tärkeää varata oikeus vuokrasopimuksen irtisanomiseen, mikäli hanke ei etene tiettyyn määräaikaan mennessä. Ilman irtisanomisoikeutta maanomistaja voi jäädä määräämättömäksi ajaksi vuokrasopimuksen sitovuuden piiriin, jos hanke ei toteudukaan.

Tuulivoimasopimukseen sitoutuminen on maanomistajalle vapaaehtoista, eikä kenenkään maalle rakenneta tuulipuistoa ilman tämän suostumusta. Hankkeeseen varattuja tuotantoalueita ei myöskään voida lunastaa. Näin ollen, jos maanomistajan kanssa ei päästä sopuun vuokrasopimuksen ehdoista, hankkeella ei ole edellytyksiä edetä rakennusvaiheeseen asti. Alueen maanomistajien on suositeltavaa tehdä yhteistyötä keskenään, jotta kaikki vaikutusalueen maanomistajat saadaan sopimusten piiriin.

Maanomistajalle maksetaan tuulivoiman tuotannosta vuosittaista vuokraa. Vuokran suuruus kannattaa sitoa tuulivoimalan tuottoon. On tärkeää sopia myös minimikorvauksesta ja siitä, että vaikka sähkön hinta painuisi negatiiviseksi, se ei laske vuokraa minkään sopimuskomponentin osalta. Maanomistajien tasavertaisuuden nimissä on järkevää, että kaikille tuulipuiston sisällä maata omistaville maksetaan vuokraa pinta-alaperusteisesti. Itse myllynpaikan kiinteistönomistajille maksetaan suurempi osuus vuokrasta ja loppuosa jaetaan kaikkien tuulipuistoalueen maanomistajien kesken. On kuitenkin huomattava, että voimalan tarkka sijainti määrittyy vasta kaavoituksessa, joten vuokrasopimusta tehdessä se ei vielä välttämättä ole selvillä.

Linjojen, teiden ja muiden rakenteiden alle jäävästä maasta maksetaan yleensä kertakorvaus. Maanomistajan on syytä kiinnittää korvausten suuruuteen erityistä huomiota. Alueella olemassa olevia teitä ja rakenteita pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon, mutta usein myös uutta tiestöä joudutaan rakentamaan. Maanomistajan kannalta tämä ei välttämättä ole huono asia, koska teiden kuntoa myös parannetaan ja niitä ylläpidetään vuoden ympäri erilaisia tuulipuistossa tapahtuvia huoltotoimenpiteitä varten. Maanomistaja voi näin ollen saada tästä hyötyä myös itselleen. Sähkölinjat kannattaa aina pyrkiä sopimaan vedettäviksi maakaapeleina.

Yksityisteiden käytöstä voidaan tuulivoimayhtiöltä periä tienkäyttömaksua. Mikäli näin toimitaan, asia tulee mainita vuokrasopimuksessa. Tuulivoimalasta tulee maksettavaksi myös kiinteistöveroa sekä maapohjan että itse laitoksen osalta. Vuokrasopimuksissa lähtökohtana tulee aina olla, että tuulivoimayhtiö vastaa kaikista kustannuksista (verot, maksut ja muut kustannukset), joita heidän toimintansa aiheuttaa.

Laatimalla sellaiset vuokrasopimukset, joissa kummankin osapuolen edut huomioidaan reilusti, päästään kaikkien kannalta parhaaseen lopputulokseen. Myös yhtiöille sellaisten hankkeiden kehittäminen on mielekkäintä, joissa maanomistajat ovat mukana ja osaavat määritellä tahtotilansa selkeästi ja mieluiten vielä yhdessä. Tällainen asetelma parantaa hankkeen etenemisen edellytyksiä huomattavasti ja on lopulta kaikkien edun mukainen.

Maanomistajien edunvalvontajärjestöt tarjoavat jäsenilleen asiantuntija-apua muun muassa tuulivoimasopimuksiin liittyen. Jäsenet voivat kääntyä esimerkiksi paikallisen metsänhoitoyhdistyksen (Mhy) tai Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton (MTK) asiantuntijoiden puoleen. Myös MTK:n laatimat sopimusmallit ovat Mhy:n ja MTK:n jäsenten käytettävissä MTK:n verkkosivuilla.  Apua itse tuulivoimasopimuksen laatimiseen ja sopimusehdoista neuvottelemiseen saa muiden toimijoiden ohella Maanomistajien Arviointikeskukselta.

 

Laura Harjunpää

Kenttäpäällikkö, MTK Metsälinja