Hiilensidontapalvelun myynti kiinnostaa metsänomistajia

26.4.2021

Valtaosa suomalaisista metsänomistajista pitää puuntuotantoa metsien tärkeimpänä hyötynä sekä itselleen että Suomelle, mutta monet ovat kiinnostuneita myös muiden ekosysteemipalvelujen, kuten hiilensidontapalvelun, myynnistä, kertoo Metsänomistaja 2020 -tutkimus.

Kyselytutkimuksessa Helsingin yliopisto, PTT ja Luke selvittivät metsänomistajien näkemyksiä metsien tuottamista hyödyistä, hiilen varastoinnin ja sitomisen lisäämisestä sekä ekosysteemipalvelujen myynnistä. Lisäksi tarkasteltiin metsänomistajien suhtautumista luontoarvojen turvaamiseen sekä jokamiehenoikeuksien laajuuteen.

Puuntuotanto metsien tärkein hyöty

Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan puuntuotannon lisäksi esimerkiksi metsien hiilensidontaa, marjojen ja sienien tuotantoa sekä luonnon tarjoamia virkistysmahdollisuuksia. Tutkimuksen mukaan metsänomistajat pitivät kaikkein useimmin puuntuotantoa tärkeimpänä metsien tuottamana hyötynä. Vastaajista 63 prosenttia piti puuntuotantoa itselleen yhtenä kolmesta tärkeimmästä metsien tuottamasta hyödystä. Vielä useampi, 86 prosenttia, katsoi sen olevan koko Suomen kannalta kolmen tärkeimmän hyödyn joukossa.

Metsänomistajista noin puolet on kiinnostunut hyödyntämään metsiään taloudellisesti myymällä joko hiilensidontapalvelua tai perustamalla pysyvän yksityisen suojelualueen. Noin kolmannes metsänomistajista oli kiinnostunut molemmista mutta vajaa kaksi viidesosaa ei kummastakaan vaihtoehdosta.

Metsien luonnonhoito kiinnostaa

Metsänomistajilta kysyttiin myös, mitä mieltä he ovat yksityismetsien luontoarvojen turvaamisen tarpeesta Suomessa. Hieman yli viidesosa katsoi, että luontoarvojen turvaamista yksityismetsissä tulisi lisätä. Puolet koki nykyisen tason olevan sopiva ja 13 prosenttia arvioi luontoarvoja turvattavan jo liikaa. 15 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Tutkimuksen mukaan metsänomistajista yli puolet oli kiinnostunut luonnonhoidon toteuttamisesta ja luontoarvojen erityisestä huomioon ottamisesta metsiensä käsittelyssä.

 

Tutkimus perustuu laajassa Metsänomistaja 2020 -hankkeessa kerätyn valtakunnallisen postikyselyaineiston osaotokseen (n=2250). Tutkimuskonsortiossa ovat mukana Helsingin yliopisto, Pellervon taloustutkimus (PTT), Luonnonvarakeskus (Luke) ja Työtehoseura. Työtä ovat rahoittaneet maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Metsäsäätiö ja Metsämiesten Säätiö.

Koko raportti ”Metsien ekosysteemipalvelut ja jokamiehenoikeus metsänomistajan näkökulmasta” on julkaistu PTT:n sivuilla osoitteessa https://www.ptt.fi/media/julkaisut/ptt-raportteja-267.pdf