Information om skogsvårdsföreningarna

Skogsägarnas förening

Skogsvårdsföreningarna är skogsägarnas föreningar och intressebevakare. Beslut om föreningarnas verksamhet och tjänster fattas av ett fullmäktige, till vilket skogsägarna väljer medlemmar genom val. Fullmäktige väljer styrelse för föreningen. För intressebevakning inom virkeshandeln samlar skogsvårdsföreningarna information om regionala virkespriser och de olika köparnas kapning. Informationen används inom konkurrensutsättning av och rådgivning om virkeshandeln. Dessutom påverkar föreningen beredningen av miljö-och planeringsfrågor i sin region.

Som medlem i skogsvårdsföreningen får du aktuell information om skogsfrågor och du kan delta i skolningstillfällen som är riktade till skogsägare. Du har våra skogsproffs sakkunskap och kunnande till ditt förfogande. Du kan fråga råd i anslutning till din skog, oberoende av om det gäller virkeshandel, skogsvård, skogsbeskattning eller miljöskydd. Vi hjälper dig att sköta och använda din skog i enlighet med dina målsättningar och principer.

Skogsägarförbund

Skogsvårdsföreningarna är medlemmar i de regionala skogsägarförbunden. De har som uppgift att främja privatskogsbruket och utveckla skogsvårdsföreningarnas verksamhet och marknadsföra skogsprodukter.

MTK

Skogsägarförbunden är medlemmar i en nationell intressebevakningsorganisation, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf. MTK:s skogsexperter bevakar skogsägarnas intressen i den nationella politiken, lagstiftningen och på virkesmarknaden. MTK är närvarande i Bryssel och internationella beslutsprocesser.

Som medlem i skogsvårdsföreningen har du också tillgång till MTK:s och skogsägarförbundens expertis och intressebevakningsarbete.

Välkommen som medlem i skogsägarorganisationen!