Skogsvårdsföreningarnas fullmäktigeval 2020

Allmänt om valet

Skogsvårdsföreningen förrättar val 4.–25.11.2020. I valet väljs medlemmar till din föreningsfullmäktige för perioden 2021-2024.

Valresultaten har offentliggjorts. Se nya förtroendevalda >>

Valets syfte

Fullmäktiges medlemmar beslutar om hur föreningarna betjänar sina medlemmar och hurudana tjänster föreningarna erbjuder. Enligt skogsvårdsföreningslagen (534/98, 15§) föreslår och väljer medlemmarna sina representanter till fullmäktige, som utövar medlemmarnas beslutanderätt. Fullmäktiges medlemmar och ersättare ska vara medlemmar i föreningen.

Vem får rösta

Situationen 1.1.2020 är viktig med avseende på skogsägande och medlemskap. Valbara medlemmar i föreningen är de personer eller sammanslutningar som har ägt skog vid ingången av kalenderåret. Sammanslutningar, samfund, samfällda förmåner eller makar har en röst. Om en medlem avgår under året, upphör medlemskapet då anmälan om avgång når föreningen. Skogsägare som har avgått som medlemmar har inte rösträtt eller valbarhet om avgången har skett före rösträttsregistret fastställs.

Skogsvårdsföreningarnas fullmäktigeval ordnas i november 2020.