Med bra skogsvård säkerställer du skogens avkastning och att värdet bibehålls för kommande generationer

Med bra skogsvård säkerställer du skogens avkastning och att värdet bibehålls för kommande generationer

Skogsvård

Skogsvårdsföreningen hjälper dig att uppnå dina mål för din skog – bra ekonomisk avkastning, vård av skogsnaturen och mångsidiga rekreationsmöjligheter. Oavsett om din skog är i behov av förnyelse, vård av plantbeståndet eller gödsling hjälper skogsvårdsföreningens experter dig att bedöma när och hur det är lönsamt att vidta skogsvårdsåtgärden. Skogsvårdsföreningen planerar och genomför också iståndsättning och byggande av skogsvägar.

Tjänster

Skogsgödsling

Skogsgödsling

Skogsgödsling är en investering som betalar sig tillbaka med ränta. Trädbeståndets snabbare tillväxt tidigarelägger både gallringar och slutavverkningar – och samtidigt även inkomsterna från dessa.

Bekanta dig
Plantskogsskötsel

Plantskogsskötsel

Ett plantbestånd som vårdas under skogens hela livscykel producerar 5 000 euro mer per hektar än ett bestånd som inte sköts. Med plantskogsvård säkerställer du att din skog förblir produktiv, utan att glömma mångfalden.

Förnyelse av skog

Förnyelse av skog

Med hjälp av skogsförnyelse kan du påverka hur din skog ser ut och hur den producerar i framtiden. Samtidigt uppfyller du den förnyelseskyldighet efter slutavverkning som föreskrivs i skogslagen. Förnyelse av skog är en stor investering och de valda lösningarna påverkar fram till följande slutavverkning. Din skogsexpert hjälper dig att välja rätt markberedningsmetod och trädslag. Vid behov kan du få förnyelsetjänster för din skog från oss, bland annat markberedning, lämpliga plantor och plantering. Du får också en garanti för vårt planteringsarbete för den första växtperioden.

Skogsvägar

Skogsvägar

Är din skogsväg i bra skick? Är dikena öppna och strömmar vattnet i trummorna? Skicket på skogsvägen påverkar hur lockande din stämplingspost är för virkesköparna. En iståndsatt väg syns genast i priset på virket. En väg till posten som är i bra skick minskar också kostnaderna för skogsvårdsarbetet.

Vård av torvmarksskogar

Vård av torvmarksskogar

Vård av torvmarksskogar är en helhet där blicken riktas långt in i framtiden. Torvmarksskogens vårdbehov övervägs ofta när det börjar bli dags för gallringsavverkning i torvmarksskogen. Utöver försäljning av virke ska man då dessutom reda ut andra nödvändiga skogsvårdsåtgärder så att förutsättningarna för trädens tillväxt är bra även i fortsättningen med beaktande av vattenskyddet och klimatpåverkan.

2024 © Skogsvårdsföreningarna