Skogsägande

Skogsägande

Skogsägandet för med sig olika rättigheter och skyldigheter. Som skogsägare blir du tvungen att förutom virkesförsäljningar fundera på saker i anslutning till skydd av skog, planläggning, arrenden och allemansrätten. På denna webbplats hittar du information om skogsägande. Dessutom får du vid behov mera hjälp från din egen skogsvårdsförening eller av skogsägarorganisationens sakkunniga.

Skogsägarkåren i statistikens ljus

Enligt Skogsforskningsinstitutet finns det i Finland 632 000 personer som äger minst två hektar skog. 319 000 personer äger sin skog ensam eller tillsammans med sin make/maka. Inemot en fjärdedel äger skog genom beskattningssammanslutningar och litet flera, 26 %, äger skog genom dödsbon.Privatpersoner äger 10,5 miljoner hektar, vilket motsvarar cirka 60 % av Finland skogsareal. Bland de andra skogsägarna är staten störst med cirka 4 miljoner hektar. Dessutom ägs skog av aktiebolag, kommuner, församlingar och samfällen.60 procent av alla skogslägenheter är mindre än 20 hektar. Endast fem procent av lägenheterna är större än 100 hektar, men deras andel av skogsarealen är inemot 30 procent. 40 procent av skogsägarna bor på lägenheten. Ungefär var fjärde skogsägare bor i en stad som har mera än 20 000 invånare. Enligt tjänsten Forest.fi är var fjärde person som har ansvar för skogslägenheten kvinna.