Konjunkturen och vädret verkar variera kraftigt - Skogsägare bör vara noggranna när de köper och avverkar virke

Landsomfattande

De ekonomiska cyklerna har fluktuerat dramatiskt under det senaste året. Från högkonjunktur till lågkonjunktur. Konjunktursvängningarna har varit kraftigare än normalt. Å andra sidan har osäkerhet blivit det nya normala, globalt påverkat av både epidemier och krig.

Från botten av skogsindustrins konjunktursvacka kan vi redan se en spirande uppgång. Nedgången har också påverkat efterfrågan och priserna på trä. Virkespriserna har fallit från toppnivåerna i juni och virkeshandeln går för halv maskin. När efterfrågan på virkesmarknaden börjar återhämta sig öppnas fler alternativ för skogsägarna.

Det finns ingen anledning att slumpa bort en värdefull skogsråvara och förstöra skogen på ett kortsiktigt sätt. Man bör noga följa med höstens virkesförsäljning, och i synnerhet avverkningsförhållandena. Månadens faktaruta i virkesmarknadsöversikten tar upp frågan om övervakning av drivningskvaliteten, ett viktigt ämne som hör till skogsvårdsföreningarnas virkeshandelstjänster.

Den kraftiga nedgången kom som en överraskning även för skogsindustrin. Fram till förra året redovisade skogsindustriföretagen fortfarande några av de högsta resultaten någonsin, men i början av året försvagades den globala efterfrågan markant, vilket ledde till en kraftig nedgång i priser, volymer och därmed resultat för färdiga produkter. På Stora Enso tvingades till exempel VD:n lämna sin tjänst. Å andra sidan reagerade skogsbolagen starkt på situationen genom att begränsa produktionen. Detta ledde till lageravveckling och priserna har redan börjat stiga kraftigt. Uppgången är dock fortfarande utbudsdriven och det kommer sannolikt att finnas utmaningar på efterfrågesidan. Det finns ändå fortfarande efterfrågan på skogsindustrins basprodukter, men de kraftiga cykliska fluktuationerna är slående. Efterfrågan på massaved stärks i och med den nya investeringen i bioproduktfabriken i Kemi, som har startat sin produktion.

Om den kemiska skogsindustrin redan ser en vändning till det bättre, är situationen inom sågverksindustrin fortfarande ett frågetecken. Produktionen och exporten av sågad vara har minskat något. Den inhemska efterfrågan har mattats av i takt med att byggaktiviteten har försvagats. Å andra sidan finns det en marknad och exportvolymerna har inte på något sätt kollapsat. Priserna ligger också i linje med det långsiktiga genomsnittet. Sågverkens betalningsförmåga för virke stärks av ett rimligt marknadsläge för biprodukter och av en tydlig produktivitetsförbättring till följd av nyinvesteringar. Betalningsförmågan för biprodukter har framför allt stärkts av god draghjälp från energiindustrin. Sågverksindustrin är mycket viktig för skogsägarna när det gäller virkeshandeln.

Konjunkturens svängningar har också påverkat virkesmarknaden. Å andra sidan har skogsägarna blivit mer medvetna om marknaden och agerar därefter som självständiga beslutsfattare. När efterfrågan minskar, minskar utbudet. När virkespriserna sjunker, sjunker försäljningen. Priserna har nu sjunkit trots ett mycket stillsamt läge gällande försäljningen. Prisnedgången har fortsatt efter den normala lugna perioden under sommarsemestern. När efterfrågan börjar öka tenderar även virkespriserna att stiga. Lagren minskar och inköpen av vintervirke har ännu inte kommit i gång. Det finns fortfarande efterfrågan på de bästa sommar- och menföres stämplingarna för snabb avverkning. De bör man inte sälja för billigt. I detta marknadsläge måste särskild uppmärksamhet ägnas åt avverkningsförhållandena, så att man inte går till ömtåliga marker i dåligt väder. Det är därför värt att vara uppmärksam på anteckningen på timmerförsäljningskontraktet. Områden som är lämpliga för sommar- och menföresavverkning bör vara prissatta enligt det.

Månadens faktaruta:

Drivningsövervakningen är en viktig del av en framgångsrik virkesförsäljning. Avverkningsavtalet är överenskommelsen, men efteråt är det fortfarande nödvändigt att verifiera att avtalet har följts och att de överenskomna punkterna har genomförts. Avverkningsövervakning i terrängen säkerställer att de aktiviteter som utförs där inte orsakar förluster för skogsägaren, varken nu eller i framtiden. En kontroll av mätdokumenten på kontoret verifierar att de mått och virkesslag som överenskommits i avverkningskontraktet har följts.

Uppdaterad statistik om virkesmarknaden och skogsindustrin, prisstatistik från skogsvårdsföreningarnas fullmaktsaffärer och Naturresursinstitutets veckostatistik över virkeshandeln finns på https://www.mtk.fi/puumarkkinat.

Kalle Karttunen, forskningschef
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK ry
Översättning: Anders Portin, SLC

Nyheter

 1. Skogsvårdsföreningen är en trygg partner för skogsägare i alla konjunkturlägen

  Skogsvårdsföreningen är en trygg partner för skogsägare i alla konjunkturlägen

  Landsomfattande

  Under högkonjunkturer lockas skogsägare med olika partnerskap och ett brett utbud av förmåner för tjänster inom skogsvård och virkeshandel. Oberoende av den ekonomiska konjunkturen är det värt att komma ihåg för vem de olika virkeshandels- och skogsvårdstjänsterna är utformade. Skogsvårdsföreningarna är de enda serviceorganisationerna som driver skogsägarnas intressen. Skogsvårdsföreningen är en trygg partner oberoende av det ekonomiska läget.

  Läs mera
 2. Skogsägare: följ med stormskador och dina skogars hälsa på ett enkelt sätt i EgenSkog

  Skogsägare: följ med stormskador och dina skogars hälsa på ett enkelt sätt i EgenSkog

  Landsomfattande

  En tjänst baserad på artificiell intelligens, maskininlärning och öppen satellitdata har publicerats i tjänsten EgenSkog som identifierar förändringar i skogarna relaterade till stormskador och skogarnas hälsa. Tjänsten med sina nya kartnivåer finns nu i EgenSkog.

 3. Skogsmarsch skogsvårdsförening

  Skogsmarschen sätter den mångsidiga skogen i centrum

  Landsomfattande

  Skogsmarschen ordnas runt om i Finland under vecka 37, den 11–17 september. Under kampanjveckan uppmärksammas skogsvård, mångsidig användning av skogen och skogsägarnas roll i det finländska samhället. Alla som är intresserade av skog är välkomna att delta.

2024 © Skogsvårdsföreningarna