SLC

SLC är de finlandssvenska jordbrukarnas, lantbruksföretagarnas och skogsägarnas intresseorganisation. SLC:s medlemmar består i dag av ungefär 10 000 jordbrukare, 18 500 skogsägare och hundratals övriga lantbruksintresserade i de svenska delarna av Finland.

SLC – intressebevakning för jord- och skogsbruk på svenska

Alla skogsägarmedlemmar i de svenska skogsvårdsföreningarna är även medlemmar i centralförbundet SLC och får därmed medlemstidningen Landsbygdens Folks skogsnummer. Skogsägarmedlemmar kan även använda SLC:s medlemsförmåner samt medlemsförmåner som MTK Hankinnat erbjuder MTK-SLC-medlemmar.

SLC bevakar medlemmarnas intressen på nationell nivå. Det betyder att SLC påverkar och driver frågor som är väsentliga för att trygga och förbättra lantbrukarnas, skogsägarnas och landsbygdsföretagarnas verksamhetsförutsättningar. Politik, marknad, sociala frågor och kompetens är kärnområden i vår verksamhet. Intressebevakningen i skogsfrågor leds av SLC:s skogsombudsman i aktivt samarbete med SLC:s skogsutskott, de svenska skogsvårdsföreningarna och MTK:s skogsägarlinje.

I EU-frågor påverkar vi beslutsprocessen för kommissionen, rådet och parlamentet direkt samt genom våra europeiska organisationer COPA (europeiska producentorganisation) och CEPF (Europeiska Familjeskogsbrukets konfederation). Det nordiska skogssamarbetet sker via NSF (Nordiska Skogsägareorganisationers Förbund). Via MTK är SLC även medlem i organisationen för världens producenter WFO (World Farmers’ Organisation) och den internationella organisationen för familjeskogsbruk IFFA (The International Family Forestry Alliance). SLC, MTK och Pellervo har även ett gemensamt lobbykontor i Bryssel.

 SLC:s skogsombudsman leder SLC:s skogsintressebevakning

SLC:s skogsombudsman arbetar med många olika slags intressebevakningsfrågor av principiell karaktär som berör skogen och skogsägarnas intressen. Centrala skogsbevakningsfrågor består av miljö-, klimat-, energi- och viltpolitik, planläggning, skogscertifiering och virkesmarknaderna.

2024 © Skogsvårdsföreningarna