Skogsskydd

Som skogsägare har du möjlighet att skydda din skog och få ersättning för det. Skogsskydd lyckas på många olika sätt. Om det finns ett objekt i dina skogar som uppfyller kriterierna i skyddsprogrammen kan du gärna ta kontakt så hjälper vi dig vidare!

METSO-skydd  

 METSO , handlingsprogrammet för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland, erbjuder dig alternativ till att skydda din skog och värna om mångfald. En ersättning betalas för skyddet och naturvården orsakar inga kostnader för dig. 

Alternativen i METSO-programmet 

Alternativen för permanent skydd:

1. Privat skyddsområde 

Äganderätten till marken kvarstår hos skogsägaren men skogen fridlyses permanent. NTM-centralen betalar ersättning för skyddet. Ersättningen är skattefri för skogsägaren och grundar sig på storleken på skogsbeståndet. 

2. Försäljning till staten 

Genom en fastighetsaffär säljer skogsägaren det område som ska skyddas till staten för naturskyddsändamål. För köpet betalas en köpeskilling till gängse pris som är skattefri för en privat skogsägare. 

Alternativen för tidsbegränsat skydd:

1. Tidsbegränsat avtal om skydd för 20 år

Området förblir i skogsägarens ägo men fridlyses för en bestämd tid. Privata skogsägare får skattefri ersättning för fridlysningen av NTM-centralen. 

2. Miljöstödsavtal för 10 år

Skogsägaren kan ingå ett tidsbegränsat miljöstödsavtal för tio år med Skogscentralen. Skogen förblir i skogsägarens ägo, men där bedrivs inget skogsbruk.  Den ersättning som betalas för skyddet baserar sig på trädbeståndets kalkylerade värde. 

Hurdan skog lämpar sig för skydd? 

Då lämpligheten av ett METSO-objekt bedöms är det bra att gå igenom fyra viktiga frågor: 

  1. Finns det rikligt med död ved i skogen? 
  2. Är det länge sedan en avverkning utfördes i skogen? 
  3. Är marken bördig eller försumpad? 
  4. Finns det gamla eller grova barr- och lövträd med håligheter i din skog? 

Om du svarade ja på en eller flera av frågorna kan din skog lämpa sig för METSO. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare med detta! Kontaktuppgifterna för din skogsexpert hittar du i personsökningen.

Murkna träd ökar skogens mångfald.

Moskogar och lundar med många murkna träd är av mycket stor betydelse för mångfalden. Det är också bra om skogsbruksåtgärder inte vidtagits i objektet under en längre tid. Dessutom är alla gamla och grova träd med håligheter värdefulla med tanke på den biologiska mångfalden. Särskilt värdefulla är skogar där det växer stora aspar eftersom det på en enskild stor asp kan leva hundratals arter. 

Helmi-programmet 

Helmi-programmet utvidgar METSOs avtal om mångfald så att de även omfattar andra livsmiljöer än enbart skogar. I Helmi lyfts aktiv naturvård och naturrestaurering kraftigt upp till samma nivå som skyddet. Alla åtgärder är frivilliga för markägarna. 

Skydd av trädlösa myrmarker är en av Helmi-programmets mest betydande åtgärder. Genomförandet av skyddet har inletts vid objekt i myrskyddets kompletteringsförslag. Kompletteringsförslaget är en lista över myrar som till sina naturvärden är av riksomfattande betydelse och som valdes då myrskyddets kompletteringsprogram bereddes. I och med intressebevakningen genomförs myrskyddet endast frivilligt på självägd jord. Även skyddsreserveringar i landskapsplanerna och myrar invid existerande skyddsområden kan erbjudas för Helmi-skydd. 

De mest verkningsfulla Helmi-insatserna för den biologiska mångfaldens bästa: 

  • Skydd och restaurering av myrar 
  • Restaurering av fågelvatten och våtmarker med tillhörande strandområden 
  • Skötsel av vårdbiotoper 
  • Vård av skogiga livsmiljöer såsom lundar och solexponerade områden 
  • Vård och restaurering av naturen i småvatten och på stränder, såsom sandstränder 

2024 © Skogsvårdsföreningarna