Plantskogsskötsel

Vi sätter din plantskog i skick

Plantskog kräver mycket skötsel i början. Det lönar sig att följa med situationen, så att inte gräs eller snabbväxt sly kommer åt att kväva plantorna. Skogsvårdsföreningarna har yrkeskunniga skogshuggare som röjer och gallrar dina plantbestånd så att de är i gott skick. Om du utför plantskogsvårdsarbeten själv, så handleder vi dig i valet av träd som lämnas att växa. Vi handleder vid behov i användning av röjsåg.

Plantskogsvårdskostnaderna är avdragbara utgifter i skogsbrukets beskattning.

Skogsvårdsföreningarnas plantskogsvårdstjänst omfattar:

  • Uppställande av en plantskogsvårdsplan
  • Uppskattning av kostnaderna
  • Ansökan om stöd
  • Rådgivning och arbetshandledning då du själv utför plantskogsvården
  • Plantskogsvård som utförs av skogshuggare
  • Manuell eller maskinell gallring av ungskog

Information om plantskogsvård

Tidiga plantskogsvårdsarbeten

Unga plantbestånd hotas av gräs, lövsly och buskar. Älgar och hjortar, sorkar och svampsjukdomar kan göra slut på små plantors tillväxt. Följ med hur ditt plantbestånd utvecklas. Särskilt på bördiga marker kan det finnas behov av mekanisk eller kemisk gräsbekämpning. Man kan slå växtlighet som konkurrerar om utrymmet med röjkniv, genom att trampa eller med andra mekaniska metoder. På riktigt besvärliga ställen, så som tidigare åkermark kan det finnas behov av kemisk gräsbekämpning. Granska plantskogarna årligen tills de når en höjd av en meter. Naturligt förnyade områden bör kontrolleras senast tredje året, räknat från markberedningen. Tidig skötsel av plantskogen är en skyldighet som stadgas i lag. Det finns inga statliga stöd att få för tidiga plantskogsvårdsarbeten.

Vid slyröjning avlägsnar man sly kring plantorna, vilket skulle hindra plantornas tillväxt. Om du lämnar lövträd i ett barrträdsbestånd, så borde de vara åtminstone en meter lägre än barrträden. Vid en slyröjning glesar man inte ännu ut plantorna av det trädslag som odlas.

Plantskogsgallring

Vid egentlig plantskogsvård gallrar man ett för tätt plantbestånd och tar bort träd av dålig kvalitet. Gallringen är i regel nödvändig då de högsta träden som skall lämnas kvar har nått en höjd av 3-8 meter. I norra Finland gallrar man även lägre bestånd. Den rätta tidpunkten beror på trädslag, växtplats och plantbeståndets täthet. Plantskogsvården säkrar att förstagallringarna är lönsamma.

Gallring av ungskog

Den första gallringen företas i regel då träden har nått en höjd av 11-17 meter. Tallbestånd gallras i regel vid en litet lägre höjd än gran- eller björkbestånd. Om plantskogen har röjts tillräckligt gles vid rätt tidpunkt, så ger förstagallringen försäljningsinkomster. Gallring av oskötta bestånd kan vara olönsam, men också då är satsningen på den unga skogen en satsning på framtiden. I vissa fall kan man få statligt stöd för första gallringen. Gallring av ungskog ger virke som går att sälja. I regel säljs virket från förstagallringar som massaved eller energived.

Beställ en tjänst eller kontakta oss

Jag vill beställa en tjänst
Jag vill bli kontaktad
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning