Projektet som syftar till kommersialisering av kolsänkor har startat

13.9.2022

I det av Skogsvårdsföreningarnas Service SVFS Ab koordinerade projekt Fånga kolet testat kolmarknadens funktion inom markanvändningssektorn. Syftet är att bidra till att öka koldioxidbindningen och minska utsläppen genom ett nytt system för koldioxidersättning och koldioxidhandel som utvecklas i projektet.  

Målet med projektet är att utveckla en hållbar affärsmodell som uppfyller kraven från både skogsägare och verksamhetsutövare som köper ersättning. Projektets fokus är på en kommersialisering av den tilläggstillväxt som uppnås genom gödsling och den förlängda omloppstiden. 

”Att förlänga omloppstiden och gödsla är snabbverkande åtgärder som kan användas för att öka kolsänkorna på kort och lång sikt”, säger Hanna Yrjölä, projektledare på Skogsvårdsföreningarnas Service SVFS Ab.  

Projektet genomförs i samarbete med Green Carbon Finland Oy, Skogsvårdsföreningarnas Service SVFS Ab, Puro.earth och Skoggi Oy. Dessutom tillför Gaia Consulting Oy, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Pellervo ekonomisk forskning PTT sin egen expertis till projektet. 

Syftet är att harmonisera branschens verksamhetsmetoder 

Hittills har praxis för företag som är verksamma på marknaden för koldioxidkompensation varit mångfaldiga. För att uppnå de nationella klimatmålen vore det dock viktigt att marknadsaktörerna har en gemensam förståelse för verksamhetsmetoder och kriterier. 

”Vi skapar gemensamma spelregler i projektet. Vi söker lösningar för mätning, rapportering och tillförlitlighet av kolsänkor, samt för tydlighet i kriterier och utveckling av kunskapsbas. I och med projektet kommer praxis att förenas och samarbetet mellan olika operatörer fördjupas”, säger Hanna Yrjölä. 

Projektet kommer också att stärka skogsägarnas och skogsfackmäns förståelse för koldioxidbindning och koldioxidkompensationsmarknadens funktion.   

"När projektet fortskrider, anordnar vi utbildningstillfällen. Efter utbildningen kommer skogsägare och de som arbetar i skogsägarnas gränssnitt att ha bättre förutsättningar att verka på den frivilliga koldioxidmarknaden, och de kommer att kunna identifiera objekt som lämpar sig för koldioxidbindning, säger Hanna Yrjölä.  

Nya alternativ öppnar upp för arbetet med att bekämpa klimatförändringarna 

Genomförandet av projektet inleddes i april 2022. Projektet medför en ny möjlighet för skogsägare att utöka sin intäktspotential och delta i arbetet med att minska klimatförändringarna genom sina egna skogar. Projektet kommer också att öka möjligheterna, för de som är intresserade av att kompensera, att vidta åtgärder för att minska klimatförändringen genom att förbättra förutsättningarna för marknadstillträde i olika delar av värdekedjan. 

 

  

Projektet för att kommersialisera den tilläggstillväxt som uppnås via gödsling och den förlängda omloppstiden är en del av klimatåtgärdspaketet för markanvändningssektorn Fånga kolet som lanserades av jord- och skogsbruksministeriet våren 2020. Åtgärderna syftar till att minska utsläppen av växthusgaser från jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning samt att stärka kolsänkor och kollager. Mer om åtgärdspaketet här: https://mmm.fi/sv/markanvandningssektorns-klimatplan