Metsän kiertoajan pidennyksestä ja lannoituksesta vauhtia hiilensidontaan

13.9.2022

Hiilinielujen kaupallistamiseen tähtäävä Hiilestä kiinni -hanke on Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy:n koordinoima ja sillä pilotoidaan hiilimarkkinoiden toimintaa maankäyttösektorilla. Tavoitteena on vaikuttaa hiilensidonnan lisäämiseen sekä päästöjen vähentämiseen uuden, hankkeessa kehitettävän hiilikorvaus- ja kauppajärjestelmän avulla.  

Hankkeen tavoitteena on kehittää kestävä liiketoimintamalli, joka vastaa sekä metsänomistajien että kompensaatiota ostavien toimijoiden vaatimuksiin. Hankkeessa keskitytään kiertoajan pidennyksellä sekä lannoituksella saavutettavaan lisäisyyteen ja sen kaupallistamiseen.  

”Kiertoajan pidennys ja lannoitus ovat nopeavaikutteisia toimia, joiden avulla hiilinieluja voidaan lisätä lyhyellä sekä pitkällä aikajänteellä”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Hanna Yrjölä Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy:stä.  

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Green Carbon Finland Oy, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy, Puro.earth ja Skoggi Oy. Omaa osaamistaan hankkeeseen tuovat lisäksi Gaia Consulting Oy, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry sekä Pellervon taloustutkimus PTT ry. 

Päämääränä alan toimintatapojen yhdenmukaistaminen 

Hiilikompensaatiomarkkinoilla toimivien yritysten käytännöt ovat tähän asti olleet moninaisia. Kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta olisi kuitenkin tärkeää, että markkinoilla toimivilla yrityksillä olisi yhteinen käsitys toimintatavoista sekä kriteereistä. 

”Luomme hankkeessa yhteiset pelisäännöt. Etsimme ratkaisuja hiilinielujen mittaamiseen, raportointiin ja luotettavuuteen sekä kriteereiden selkeyteen ja tietopohjan kehittämiseen. Hankkeen myötä käytännöt yhtenäistyvät ja yhteistyö eri toimijoiden välillä syventyy”, Hanna Yrjölä kertoo. 

Hankkeessa vahvistetaan myös metsänomistajien ja metsäammattilaisten ymmärrystä hiilensidonnasta ja hiilikompensaatiomarkkinoiden toiminnasta.   

”Järjestämme hankkeen edetessä koulutustilaisuuksia. Koulutusten jälkeen metsänomistajilla ja metsänomistajarajapinnassa työskentelevillä on paremmat edellytykset toimia vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla, ja he osaavat tunnistaa hiilensidontaan soveltuvat kohteet”, Hanna Yrjölä sanoo.  

Ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön avautuu uusia vaihtoehtoja 

Hankkeen toteutus on aloitettu huhtikuussa 2022. Hankkeen myötä metsänomistajille avautuu uudenlainen mahdollisuus laajentaa ansaintamahdollisuuksiaan sekä osallistua omien metsiensä avulla ilmastonmuutoksen hillintään. Hankkeen avulla myös kompensoinnista kiinnostuneiden keinot toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi lisääntyvät, kun markkinoille tulon edellytykset paranevat arvoketjun eri osissa. 

Kiertoajan pidennyksen ja lannoituksen tuottaman lisäyksen kaupallistaminen -hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteillä pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja. Lisää toimenpidekokonaisuudesta osoitteessa mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma.