Virkeshandelsöversikt mars

Landsomfattande

Maaliskuun puumarkkinakatsaus

Det fins många utmaningar med efterfrågan på massaved. Dessa utmaningar kan bli till möjligheter för skogsägare. Efterfrågan på inhemskt virke ökar då importen från Ryssland tagit slut. Det finns många som behöver inhemskt virke. Skogsindustrin behöver virke, energiindustrin kräver virke, träden behövs också till trygga naturens mångfald.

Stor efterfrågan höjer priset på massaved och ökar betydelsen av att man övervakar drivningen.

Då det finns mera marknadsdriven efterfrågan på virke än vad det finns utbud höjer detta prisen. Rätt timing i virkesaffären blir allt viktigare. Det är också ytterst betydelsefullt att trygga skogsägarens rättskydd genom villkoren i virkesavtalet samt drivningsgranskning. SVF:s virkeshandelstjänster främjar alltid skogsägarens intressen.

Tidpunkten för virkesaffären har betydelse

Virkespriserna för alla sortiment steg flera euro sen början av förra året. Priset på barr stockar steg över sju euro kubikmetern, motsvarande stigning för massaved var fyra euro. För björkstock och björkmassa blev stigningen över 5 euro kubikmetern. Gjorde man virkesaffären i slutet av förra året nådde man ett betydligt bättre slutresultat än om man gjorde affären i början av året. Genom konkurrensutsättning finner man det bästa priset på marknaden just då. Det är också viktigt att följa med hur marknadsläget utvecklas och tänka ut tidpunkten för affären därefter. Just nu ser virkesmarknaden mycket ljus ut för skogsägarna.

Priset på virke har fortsatt i en ännu mer stigande trend under årets första månader. Orsaken till detta är att virkesanskaffningen nationellt inte klarat av att kompensera för importstoppet från Ryssland. Dessutom har vinterns drivningsförhållanden varit omväxlande och man har varit tvungna att avverka även sommardugliga objekt. Detta har traditionellt påverkat efterfrågan på sommar och menföresdugliga objekt positivt under våren. Den inhemska virkesanskaffningen möter en hel del utmaningar. En betydande orsak till detta är också utmaningar angående naturens mångfald samt markanvändningen. Certifieringsprogrammen har förnyats så att de bättre en förut tryggar naturen genom t.ex. bredare skyddszoner intill vattendrag. I fortsättningen vore det viktigt att skogsägaren skulle få en ordentlig kompensation för att han tryggar naturens mångfald. Det finns många marknadsdrivna grunder för ett högre virkespris.

Vi lever i en värld där vi ständigt strävar efter det bättre. Verkligheten är ändå även sådan att natur å människor kan behandlas på fel sätt. Därför måste det finnas system som övervakar och förbättrar rättskyddet för dom svagaste i förhandlingssituationer. Genom att konkurrensutsätta virkesförsäljningen genom skogsvårdsföreningen kan skogsägaren försäkra sig om att villkoren är konkurrenskraftiga och uppfyller skogsägarens rättskydd. Genom drivningsövervakning övervakas att villkoren även uppfylls i praktiken. För skogsägaren är SVF:s virkeshandelstjänster viktigare än vad man först kunde tro. De innehåller en trygghet om att skogsägarens skogar, träd och mark behandlas så att det gagnar skogsägaren. Så skapar man hopp om än bättre morgondag.

Kalle Karttunen, forskningschef
Centralförbundet för jord- och skogsproducenter MTK rf

Uppdaterad statistik över virkesmarknaden och skogsindustrin, prisstatistik för skogsvårdsföreningars fullmaktsaffärer och Naturresursinstitutets veckostatistik över virkeshandeln finns (på finska) på adressen https://www.mtk.fi/puumarkkinat 

Nyheter

 1. Skogsvårdsföreningen är en trygg partner för skogsägare i alla konjunkturlägen

  Skogsvårdsföreningen är en trygg partner för skogsägare i alla konjunkturlägen

  Landsomfattande

  Under högkonjunkturer lockas skogsägare med olika partnerskap och ett brett utbud av förmåner för tjänster inom skogsvård och virkeshandel. Oberoende av den ekonomiska konjunkturen är det värt att komma ihåg för vem de olika virkeshandels- och skogsvårdstjänsterna är utformade. Skogsvårdsföreningarna är de enda serviceorganisationerna som driver skogsägarnas intressen. Skogsvårdsföreningen är en trygg partner oberoende av det ekonomiska läget.

  Läs mera
 2. Skogsägare: följ med stormskador och dina skogars hälsa på ett enkelt sätt i EgenSkog

  Skogsägare: följ med stormskador och dina skogars hälsa på ett enkelt sätt i EgenSkog

  Landsomfattande

  En tjänst baserad på artificiell intelligens, maskininlärning och öppen satellitdata har publicerats i tjänsten EgenSkog som identifierar förändringar i skogarna relaterade till stormskador och skogarnas hälsa. Tjänsten med sina nya kartnivåer finns nu i EgenSkog.

 3. Konjunkturen och vädret verkar variera kraftigt - Skogsägare bör vara noggranna när de köper och avverkar virke

  Konjunkturen och vädret verkar variera kraftigt - Skogsägare bör vara noggranna när de köper och avverkar virke

  Landsomfattande

  De ekonomiska cyklerna har fluktuerat dramatiskt under det senaste året. Från högkonjunktur till lågkonjunktur. Konjunktursvängningarna har varit kraftigare än normalt. Å andra sidan har osäkerhet blivit det nya normala, globalt påverkat av både epidemier och krig.

2024 © Skogsvårdsföreningarna