Virkeshandelsöversikt januari

Landsomfattande

Den stora virkesanvändningen möjliggör gallringar

Virkesmarknaden för det påbörjade året ser mycket bra ut. Det finns efterfrågan på virke då de nya investeringarna ökat virkesanvändningen. Industrin beräknas använda nästan 70 miljoner kubikmeter virke detta år. Eftersom importen av virke har kollapsat riktas efterfrågan främst till den inhemska marknaden.

Skogsvårdsföreningarna ser till att gallringarna gynnar skogsägarna

Skogarnas genomsnittliga tillväxt i Finland ligger fortfarande på över 100 miljoner kubikmeter, så det är möjligt att öka virkesanvändningen även för tillväxtens del. I det rådande marknadsläget är efterfrågan på gallringar speciellt stort. Då efterfrågan växer ökar även betydelsen av avtalsvillkoren och konkurrensutsättningen via Skogsvårdsföreningarna. I avtalen för virkesaffärer bör gallringar utföras enligt rekommendationerna för skogsvård. På det viset tryggas skogarnas tillstånd, trädens tillväxt och skogsbrukets lönsamhet. I det långa loppet bör man fästa alt mer uppmärksamhet på att skogarna används hållbart.

Virkesdrivningens problem vid förstagallringar har på sistone fått stor uppmärksamhet. Skogen har lämnats för gles i förhållande till rekommendationerna för skogsvård. För skogsägaren innebär detta minskade framtida inkomster eftersom det för glesa beståndets tillväxt är mindre. Detta påverkar negativt även beståndet funktion som kolsänka. Rekommendationerna för skogsvård ger direktiv för hur ekonomiskogar rekommenderas skötas. Skogsvårdsföreningarna ser till skogsägarnas bästa. Genom medlemskapet i Skogsvårdsföreningen och användningen av virkeshandelstjänsterna kan du trygga dit rättsskydd och se till att dina skogar sköts på bästa vis. Observationerna om den bristande kvaliteten på skogsvården sporrar även Skogsvårdsföreningarna till att jobba för att kvaliteten på arbete skall bli alt bättre

Gallringar möjliga tack vare den ökade avverkningsmängden

Enligt prognoser kommer användningen av inhemskt virke att öka markant det kommande året. Prognoserna tyder på att industrins användning av virke detta år kommer att öka till nästan 70 miljoner kubikmeter. Dessutom förutspår LUKE att importen av virke minskar till ca 2,5 miljoner kubikmeter, en ökning i avverkningsmängderna i Finland är alltså central för att industrin skall ha tillräckligt med virke. Den totala importen av virke har varit ca 12 miljoner kubikmeter, varav Ryssland ståt för ungefär 9 miljoner kubikmeter. Dessa 9 miljoner är nu helt borta.

Virkeshandeln blev livligare i slutet av året och nådde nästan föregående årets nivå. Virkeshandeln förväntas vara god även detta år och det finns efterfrågan speciellt på gallringsvirke. Betalförmågan och viljan börjar sakta syns i priset på massa och energived, detta sporrar för sin del skogsägare till att göra virkesaffärer. Denna vinter har börjat lovande med beaktan på drivningsförhållanden, en förutsättning för vintergallringar. Det har funnits efterfrågan även på förstagallringar. Förstagallringen är viktig för skogens kommande tillväxt och för skogens ekonomiska lönsamhet, därför är det viktigt att den görs med tanke på vad som är bäst för skogsägaren. Problemet, med för stora uttag vid förstagallringar, som fått publicitet måste utredas och ändra på branschens tillvägagångssätt. Ändast så kan vi garanter ett hållbart skogsbruk som även stöder skogen tillväxt

Skogsvårdsföreningarna utför skogsvårdsarbeten och avverkningar enligt vad som är bäst för skogsägaren

Skogsvårdsföreningarna står på skogsägarens sida i virkesaffärer. Alla skogsvårdsföreningars avtalsmodeller har blivit gjorda med tanke på skogsägarens rättsskydd. Då du använder skogsvårdsföreningens virkesaffärs- eller drivningstjänster kan du vara säker på att skogsägarens bästa blivit beaktad redan i avtals skedet. Med granskning av drivningskvaliteten säkerställer vi att avverkningen blivit gjord enligt rådande gallringsmallar och avtalets villkor. Ifall det uppdagas fall som går emot rekommendationerna för god skogsvård bör man gripa tag i dessa fall, oberoende om det är föreningens egen drivningstjänst som utfört avverkningen eller om föreningen genom avtal övervakat en avverkning gjord av någon annan aktör.

Kalle Karttunen, forskningschef
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK

Nyheter

 1. Skogsvårdsföreningen är en trygg partner för skogsägare i alla konjunkturlägen

  Skogsvårdsföreningen är en trygg partner för skogsägare i alla konjunkturlägen

  Landsomfattande

  Under högkonjunkturer lockas skogsägare med olika partnerskap och ett brett utbud av förmåner för tjänster inom skogsvård och virkeshandel. Oberoende av den ekonomiska konjunkturen är det värt att komma ihåg för vem de olika virkeshandels- och skogsvårdstjänsterna är utformade. Skogsvårdsföreningarna är de enda serviceorganisationerna som driver skogsägarnas intressen. Skogsvårdsföreningen är en trygg partner oberoende av det ekonomiska läget.

  Läs mera
 2. Skogsägare: följ med stormskador och dina skogars hälsa på ett enkelt sätt i EgenSkog

  Skogsägare: följ med stormskador och dina skogars hälsa på ett enkelt sätt i EgenSkog

  Landsomfattande

  En tjänst baserad på artificiell intelligens, maskininlärning och öppen satellitdata har publicerats i tjänsten EgenSkog som identifierar förändringar i skogarna relaterade till stormskador och skogarnas hälsa. Tjänsten med sina nya kartnivåer finns nu i EgenSkog.

 3. Konjunkturen och vädret verkar variera kraftigt - Skogsägare bör vara noggranna när de köper och avverkar virke

  Konjunkturen och vädret verkar variera kraftigt - Skogsägare bör vara noggranna när de köper och avverkar virke

  Landsomfattande

  De ekonomiska cyklerna har fluktuerat dramatiskt under det senaste året. Från högkonjunktur till lågkonjunktur. Konjunktursvängningarna har varit kraftigare än normalt. Å andra sidan har osäkerhet blivit det nya normala, globalt påverkat av både epidemier och krig.

2024 © Skogsvårdsföreningarna