Virkeshandelsöversikt augusti 2023

Landsomfattande

Virkesanvändningen har blivit mångsidigare

Osäkerheten på slutproduktsmarknaden har blivit större. Detta syns i skogsbolagens sämre resultat och en lägre efterfrågan på virke än förväntat i slutet av året. Skogsägare bör ändå förhålla sig helt lugnt till det rådande läget. Då det var stigande konjunktur förundrade sig många skogsägare på att virkespriset inte reagerade i förhållande till slutprodukternas höga värde. Sist å slutligen reagerade nog även virkespriset, men inte lika starkt och ofta med ett visst dröjsmål. I den nedåtgående konjunkturen har priset på virke på motsvarande sätt inte reagerat lika våldsamt på slutprodukternas sjunkande priser. Prisnivån på många av skogsindustrins produkter är fortfarande på en relativt hög nivå. Det finns också allt fler användningsändamål för virke och för en del av dessa går det ekonomiskt fortsatt bra. För skogsägaren är det viktigaste att konkurrensutsätta virkesaffären och undvika att binda sig till en köpare. En och samma köpare kan inte vara det bästa alternativet i konjunktur som konjunktur.

Virkesaffärerna har minskat mera en uppskattat. Ännu i maj köptes, sätt till tidpunkten, mera virke än någonsin, men i juni började mängderna sjunka. Fabrikerna har haft mera driftstopp än vanligt och kapacitetens utnyttjandegrad har sjunkit märkbart speciellt hos den kemiska industrin. Förväntningarna på höstens virkeshandel är därmed lägre än förväntade. Å andra sidan förväntas marknadsläget vända till det bättre senast då den globala marknaden återhämtar sig, vilket torde öka skogsindustrins export. Centralbankerna har varit tvungna att höja på räntorna under inflationstrycket, men vändpunkten är redan nära.

Fastän utsikterna är mera osäkra än förut, kan skogsägare vara lugna. Det finns fortfarande efterfrågan på virke, och dess användning har blivit allt mångsidigare. Detta betyder till exempel det, att en rekordmängd energived används till energiindustrins behov. Efter importstoppet från Ryssland har det varit akut brist på björkmassaved. På grund av sanktionerna på Ryssland har dessutom efterfrågan på björkfaner ökat och prisnivån stigit till en högre nivå än förut.

Efter sommaren började priset på virke sjunka en del från den allra högsta prisnivån. Andra år har utvecklingen varit precis den samma och priset har nu minskat lika mycket som andra år. Det är ändå anmärkningsvärt att medelprisnivån har stigit år för år. Efter att importen från Ryssland tog slut har det skett en märkbar ändring speciellt i priset på massaved. Energikrisen ökade virkesanvändningen ytterligare och priset på energived påverkade till och med priset på massaved. Det syns inget slut på importförbudet från Ryssland och man har inte lyckats ersätta de försvunna virkesvolymerna med import från andra länder. Detta har ökat den inhemska virkesanskaffningen och gjort den mångsidigare. Å andra sidan har konjunkturens svängning lätt till att till exempel Sunilas fabrik i Kotka har informerat att de planerar avsluta sin produktion.

Faktaruta:

Skogsvårdsföreningarnas fullmaktshandel är virkeshandel med hjälp av en medlare. Fullmaktshandeln passar sig både för skogsägare som uppskattar smidighet som åt skogsägare med höga krav. Analysering av det allmänna marknadsläget och jämförelse av kapning och offerter kräver kunskap. Skogsvårdsföreningarnas experter har den senaste informationen och kunskapen om det regionala och lokala virkeshandelsläget.

Uppdaterad statistik över virkesmarknaden och skogsindustrin, prisstatistik för skogsvårdsföreningars fullmaktsaffärer och Naturresursinstitutets veckostatistik över virkeshandeln finns (på finska) på adressen https://www.mtk.fi/puumarkkinat

Kalle Karttunen
Forskningschef
Centralförbundet för jord- och skogsproducenter MTK rf

Nyheter

 1. Skogsvårdsföreningen är en trygg partner för skogsägare i alla konjunkturlägen

  Skogsvårdsföreningen är en trygg partner för skogsägare i alla konjunkturlägen

  Landsomfattande

  Under högkonjunkturer lockas skogsägare med olika partnerskap och ett brett utbud av förmåner för tjänster inom skogsvård och virkeshandel. Oberoende av den ekonomiska konjunkturen är det värt att komma ihåg för vem de olika virkeshandels- och skogsvårdstjänsterna är utformade. Skogsvårdsföreningarna är de enda serviceorganisationerna som driver skogsägarnas intressen. Skogsvårdsföreningen är en trygg partner oberoende av det ekonomiska läget.

  Läs mera
 2. Skogsägare: följ med stormskador och dina skogars hälsa på ett enkelt sätt i EgenSkog

  Skogsägare: följ med stormskador och dina skogars hälsa på ett enkelt sätt i EgenSkog

  Landsomfattande

  En tjänst baserad på artificiell intelligens, maskininlärning och öppen satellitdata har publicerats i tjänsten EgenSkog som identifierar förändringar i skogarna relaterade till stormskador och skogarnas hälsa. Tjänsten med sina nya kartnivåer finns nu i EgenSkog.

 3. Konjunkturen och vädret verkar variera kraftigt - Skogsägare bör vara noggranna när de köper och avverkar virke

  Konjunkturen och vädret verkar variera kraftigt - Skogsägare bör vara noggranna när de köper och avverkar virke

  Landsomfattande

  De ekonomiska cyklerna har fluktuerat dramatiskt under det senaste året. Från högkonjunktur till lågkonjunktur. Konjunktursvängningarna har varit kraftigare än normalt. Å andra sidan har osäkerhet blivit det nya normala, globalt påverkat av både epidemier och krig.

2024 © Skogsvårdsföreningarna