Virkeshandelsöversikt oktober 2022

Industrins inköp av virke har ökat och den tröga utvecklingen i början av året har ökat. Skogssektorn har bibehållit sina positioner mycket väl hittills, fastän de globala marknadsprognoserna generellt sett håller på att försämras. Framför allt har den kemiska skogsindustrins konkurrenskraft och lönsamhet till och med ökat jämfört med andra. Den mekaniska skogsindustrin är mer konjunkturkänslig och nedgången i byggandet minskar behovet av produkter. Å andra sidan, har konkurrenskraften även där förbättrats jämfört med andra byggmaterial och resultaten har varit starka.

En vändpunkt är nära på marknaden för barrved

Virkeshandeln har tagit fart mot slutet av året

Den inhemska skogsindustrin är stark som helhet och det bådar gott för virkesmarknaden. PTT förutspår tillväxt för den inhemska virkesmarknaden främst på grund av den minskade virkesimporten. Det har inte varit möjligt att ersätta den upphörda ryska virkesimporten med annat importerat virke och importvolymerna från andra länder har också minskat. Prisnivån på virke som importeras från dem har däremot fortsatt att stiga. Detta ökar behovet av inhemskt virke och skapar press på priserna. Trycket ligger framför allt på massaved, eftersom den för närvarande även används för energianvändning. Massavedsmarknaden kan ses vara i ett starkt brytningsskede.

Skogsindustri och skogsägare har också gemensamma intressen

Skogsägarorganisationen hoppas att skogsindustrins och skogsägarnas gemensamma intressen ska hittas för en bättre och rättvisare verksamhetsmiljö för virkeshandeln. Det finns ibland utmaningar i virkesmarknadens funktionalitet. Orsaken är ofta att det finns antingen för mycket eller för lite virke på marknaden under rådande förhållanden. Genom prisbildningen borde balansen mellan marknadens efterfrågan och utbud hittas. I denna marknadssituation är finländska skogsföretag mycket beroende av de privata skogsägarnas vilja att sälja virke. Skogsägarna kunde nu se sig själva som råvirkeshandlare. Hur skulle handlaren erbjuda sin produkt och prissätta den till kunden, så att han skulle få affärerna att blomstra och vara nöjd med slutresultatet?

Vid virkesanskaffning är säljaren viktig för köparen. Det finns många virkesförsäljare i Finland. Alla försäljare arbetar inte nödvändigtvis professionellt som råvirkeshandlare, och å andra sidan behöver de inte göra det. Säljaren kan lita på hjälp av proffs, även om de alltid själv fattar det slutliga beslutet.

Enligt den senaste Metsätutka-undersökningen fick majoriteten av skogsägarna virkespriser av köparen i samband med den tidigare virkesförsäljningen. Det är oroande om skogsägarna inte följer marknaden och prisnivån på virke utan säljer till det pris som köparen föreslår. Enligt Metsätutka-undersökningen vill dock skogsägarna i framtiden få mer prisinformation från skogsvårdsföreningar som främjar skogsägarnas intressen. Detta bådar gott för anbudsgivning av virkeshandeln med hjälp av skogsvårdsföreningar.

Skogsvårdsföreningar lägger mycket kraft på att bevaka prisnivån och dela information med hjälp av det nya verksamhetssystemet. En insatt skogsägare bör dock aktivt följa marknads- och virkesprisutvecklingen. Endast genom att göra detta är det möjligt för skogsägaren att sätta egna riktpriser för sina produkter.

Å andra sidan är kunden också viktig för säljaren. Utan en kund kan inte säljaren göra vinst. Det finns nu en god efterfrågan på traditionellt råvirke. Å andra sidan har köparbasen varit ganska koncentrerad, särskilt för massaved med klen diameter. Det har bara funnits tre större köpare i Finland. Nu används massaved också mycket för energibruk och det har blivit många fler köpare. Det är bra att det finns konkurrens och alternativa användningsområden för råvaran.

Skogsvårdsföreningar främjar en rättvis och välfungerande virkesmarknad

Skogsvårdsföreningar spelar en nyckelroll för att säkerställa att virkesmarknaden fungerar. Genom att begära anbud via skogsvårdsföreningen kan skogsägaren försäkra sig om att prisnivån på virkeshandeln är sådan att virkeshandeln kan komma igång. De anställda i skogsvårdsföreningarna gör en tillförlitlig jämförelse mellan anbuden och presenterar de jämförbara anbuden för skogsägaren. Skogsägaren bestämmer som virkeshandlare om en affär med köparen ska göras. Om en affär uppgörs kommer den anställde i skogsvårdsföreningen samt hela intressebevakningsorganisationen att se till att virkeshandelsprocessen sköts enligt överenskommelse från början till slut.

Kalle Karttunen, forskningschef
Centralförbundet för jord- och skogsproducenter MTK rf

Uppdaterad statistik över virkesmarknaden och skogsindustrin, prisstatistik för skogsvårdsföreningars fullmaktsaffärer och Naturresursinstitutets veckostatistik över virkeshandeln finns (på finska) på adressen https://www.mtk.fi/puumarkkinat

Information on virkeshandel

Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Genom att beställa nyhetsbrev får du till din e-post infobrev om våra evenemang, aktuella skogsnyheter samt virkeshandelsläget och virkespriser.

Beställa nyhetsbrev

2024 © Skogsvårdsföreningarna