Virkeshandelsöversikt november 2023

Under högkonjunkturer lockas skogsägare med olika partnerskap och ett brett utbud av förmåner för tjänster inom skogsvård och virkeshandel. Oberoende av den ekonomiska konjunkturen är det värt att komma ihåg för vem de olika virkeshandels- och skogsvårdstjänsterna är utformade. Skogsvårdsföreningarna är de enda serviceorganisationerna som driver skogsägarnas intressen. Skogsvårdsföreningen är en trygg partner oberoende av det ekonomiska läget.

De allmänna ekonomiska prognoserna och skogssektorns prognoser för nästa år förutspår en vändning från nedgång till uppgång. Uppgången i det allmänna ekonomiska läget baserar sig på att inflationen stävjas och på en vändning nedåt i räntenivån. Pellervos institut för ekonomisk forskning (PTT) förutspår att Finlands BNP kommer att öka med 0,5 % nästa år. Å andra sidan är den globala ekonomin fortfarande osäker, både på grund av den långsammare ekonomiska tillväxten i Kina och på grund av Rysslands fortsatta anfallskrig i Ukraina och militära konfrontationer i Mellanöstern.

Botten i skogsindustrins konjunktur anses ha nåtts och en vändning är redan delvis i sikte. PTT räknar med att värdet på skogsindustrin som helhet kommer att stiga nästa år. Exportvolymerna och priserna på kemiska skogsprodukter förväntas stiga över hela linjen, vilket stöder en ökad användning av massaved. Nedgången på sågverksmarknaden förväntas däremot minska användningen av timmer med några procent. Å andra sidan förväntas priserna på sågade trävaror redan visa en svagt uppåtgående trend. PTT bedömer att industrins virkesanvändning kommer att öka med 4%, vilket innebär att den totala användningen kommer att uppgå till cirka 64 miljoner kubikmeter.

PTT förutspår att den industriella avverkningen endast kommer att öka med 1% och virkesförsäljningen från privatskogarna med endast 2% nästa år. Virkespriserna för massaved förväntas stiga med 4%. Genomsnittspriserna för timmer förväntas sjunka något för barrved och stiga med 2 % för björktimmer. Efterfrågan på massaved kommer att öka till följd av ökade volymer som används i massaindustrin efter starten av investeringen i Kemi.

Månadens faktaruta: Var kan man hitta en bra skogsexpert för virkeshandeln?

Skogsägare bör välja en skogsexpert som har ett genuint helhetsintresse, inte bara för virkeshandeln, utan för de mål skogsägaren har på hela sin skogsegendom. Virkesförsäljningen är också ett bra tillfälle att bedöma skogsfastighetens övriga skogsvårdsbehov, såsom plantering och gallring, för att säkerställa att också framtida virkesförsäljningar inbringar pengar. säkra. Förutom lagar och rekommendationer är det också viktigt att ta hänsyn till skogsägarens egna önskemål. Skogsvårdsföreningarna är intressebevaknings- och rådgivningsorganisationer som ägs och förvaltas av skogsägarna. Överallt i Finland finns det en regional skogsvårdsförening, som är en trygg partner i förvaltningen av skogsägarnas egendom.

Läs mer (på finska) i bloggen ”Vad innebär det att äga skog”: https://www.mhy.fi/blogi/mita-metsanomistajuus-on

Uppdaterad statistik om virkesmarknaden och skogsindustrin, prisstatistik från skogsvårdsföreningarnas fullmaktsaffärer och Naturresursinstitutets veckostatistik över virkeshandeln finns på https://www.mtk.fi/puumarkkinat.

Kalle Karttunen, forskningschef, MTK
Översättning: Anders Portin

Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Genom att beställa nyhetsbrev får du till din e-post infobrev om våra evenemang, aktuella skogsnyheter samt virkeshandelsläget och virkespriser.

Beställa nyhetsbrev

2024 © Skogsvårdsföreningarna