Virkeshandelsöversikt maj 2023

Puun hinta on noussut viime vuodesta merkittävästi. Puun hinnannousu on ollut jopa nopeampaa kuin yleinen hinnannousu. Monet metsänomistajat miettivät puun myyntipäätöksiään ja arvioivat miten puun hinnat kehittyvät jatkossa. Monet metsänomistajat ovat huolissaan myös talouden epävarmuudesta ja metsien suojelun lisääntymisen vaikutuksista puumarkkinoihin. Pellervon taloustutkimuksen PTTn metsäennuste rauhoittaa metsänomistajia, sillä puun hintojen nousun arvioidaan jatkuvan edelleen, myös ensi vuonna. Tämä johtuu kotimaisen puun hyvästä kysynnästä.

Priset på virke har stigit märkbart från ifjol. Prisökningen på virke har till och med varit större än den allmänna prisökningen. Många skogsägare funderar på sina virkesförsäljningsplaner, och uppskattar hur priset kommer utvecklas i framtiden. Många skogsägare oroar sig också över hur det osäkra ekonomiska läget och skyddande av skog påverkar virkesmarknaden. Pellervo ekonomiska forskningsinstituts, PTT:s, prognos ger skogsägare lugnande nyheter eftersom virkespriserna förutspås fortsätta stiga, även nästa år. Detta beror på den stora efterfrågan på inhemskt virke.

Virkeshandelsvolymerna har växt under våren, men jämfört med det årliga behovet av virke ligger volymerna fortfarande lite efter. Å andra sidan är de regionala skillnaderna stora. Många skogsägare har noga följt med hur marknaden utvecklats. Det finns ett stort behov av virke, och köparnas rotlager har följaktligen krympt märkbart. Stora vinteravverknings volymer har betat av lagren snabbare än vad nya affärer gjorts. Lagren inför vintern fylls vanligtvis på under hösten, så det finns underlag för virkeshandeln även i fortsättningen. Just nu är det behovet av sommar och menföresdugliga stämplingar som driver virkeshandeln.

PTT förutspår en stigande utveckling av både efterfrågan och priset på inhemskt virke, på grund av skogsindustrins investeringar samt att importen från Ryssland tagit slut. Detta innebär större virkeshandels- samt avverkningsvolymer speciellt för privata skogsägare. Det är anmärkningsvärt att priset på virke förutspås fortsätta stiga både i år och nästa år. Detta möjliggör en periodisering av virkesaffärer till hösten eller till nästa år. Nästa år förutspås stigningen vara måttligare (3–6 procent), då årets medelprisnivå, beroende på sortiment, förutspås stiga 5–30 procent jämfört med fjolårets motsvarande nivå.

Förutom PTT:s prognos publicerade Finlands näringsliv (EK) sin konjunkturbarometer i slutet av april. Dessa två ger tillsammans en bild av hur skogssektorns allmänna marknadsläge utvecklas. Även bolagens färska kvartalsrapporter för början av året ger indikationer av vad läget på marknaden är. Det allmänna marknadslägets påverkan på skogsindustrins framgång är mångfasetterad. Den kemiska och mekaniska skogsindustrins konjunkturläge anses ha försämrats, men framtidsutsikterna uppskattas redan vara lite bättre. Det finns också spridning i bolagens resultatförmåga. Den kemiska industrins framtidsutsikter tyngs av sjunkande priser. Den mekaniska industrin ser likaså detta år som ett svagare mellan år, men väntar redan på en bättre fortsättning. Träbyggande och skogsindustrins produkters långsiktiga utsikter ser goda ut. Det finns ett behov av att främja efterfrågan på inhemskt träbyggande i det kommande regeringsprogrammet.

Få i gång virkesaffären genom din egen Skogsvårdsförening

Det goda läget på virkesmarknaden ger skogsägaren möjlighet att planera sina virkesaffärer. Det bästa priset och skyddet för sin virkesaffär får man genom att verkställa den genom Skogsvårdsföreningen. Utöver de traditionella kommunikationsmedlen kommer man smidigt i kontakt med den egna Skogsvårdsföreningens skogsvårdsinstruktör genom EgenSkog tjänsten. Genom EgenSkog tjänsten kan du planera även övriga skogsvårdsåtgärder. Det lönar sig att ta även dessa till tals i samband med virkesaffären. Nu just är det till exempelvis aktuellt med skogsodling och plantskogsvård. https://www.omametsa.mhy.fi/

Skogsägare, är du redan medlem i en Skogsvårdsförening? Som medlem stöder du skogsägarens beslutanderätt över sin skog. På samma gång får du tillgång till ett rikt utbud av medlemsförmåner och landets bredaste nätverk av sakkunniga. Läs mer om medlemskap i Skogsvårdsföreningen.

Uppdaterad statistik över virkesmarknaden och skogsindustrin, prisstatistik för skogsvårdsföreningars fullmaktsaffärer och Naturresursinstitutets veckostatistik över virkeshandeln finns (på finska) på adressen: https://www.mtk.fi/puumarkkinat

Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Genom att beställa nyhetsbrev får du till din e-post infobrev om våra evenemang, aktuella skogsnyheter samt virkeshandelsläget och virkespriser.

Beställa nyhetsbrev

2024 © Skogsvårdsföreningarna