Virkeshandelsöversikt juni 2023

Virkeshandeln har varit aktiv under våren och speciellt livlig nu i början av sommaren. Virkespriserna har stigit ytterligare. Virkeshandeln har fungerat marknadsdrivet på ett bra sätt. Enligt naturresursinstitutets (LUKE) färska prognos har inte ens hälften av behovet på inhemskt virke fyllts, fastän virkeshandelsvolymerna redan ett par månader legat mycket höga, över en miljon kubikmeter per vecka. På hösten kommer det att krävas lika mycket till. Osäkerheten på slutmarknaden har inte märkbart speglats på efterfrågan av inhemskt virke.

Virkeshandelsöversikt juni 2023

Virkeshandelsvolymerna har legat höga redan ett par månader. Veckovisa variationen har varit större än vanligt, men enligt Skogsindustri r.f.:s veckouppföljning har den veckovisa volymen legat över en miljoner kubikmeter. Även prisnivån har stigit ytterligare. Försommarens livligaste virkeshandelsveckor ligger nu till hands. Normalt lugnar sig virkeshandeln efter midsommaren då många tjänstemän påbörjar sin semester. Förväntningarna för höstens virkeshandel är fortfarande höga eftersom efterfrågan på inhemskt virke är stort på grund av att importen från Ryssland kollapsat.

LUKE förutspår att efterfrågan kommer förbli stor och priserna stiga märkbart jämfört med fjolårets medelpris. Stock priserna stiger i år med 5–20 % och massaveds priserna med 23–30 %. Efterfrågan kommer i år att öka speciellt på massaved. Importen av virke förutspås för sin del att minska, med en tiondel jämfört med ifjol.

Skogsägaren får den bästa informationen om marknadsläget via skogsvårdsföreningarna.

Genom att konkurrensutsätta virkeshandeln säkerställer sig skogsägaren att han hittar den köpare som betalar det bästa priset för virket. Skogsvårdsföreningens experthjälp ger trygghet i virkesaffärens alla skeden. Skogsvårdsföreningarnas utvecklade statistikföring om virkeshandeln ger skogsägaren den bästa informationen om marknadsläget.

Faktaruta

Skogsvårdsföreningarnas statistik om virkeshandel har förnyats. Den innehåller information om virkesaffärer som konkurrensutsatts via skogsvårdsföreningarna. Under årets gång kommer alla skogsvårdsföreningar att fås med i systemet. Det unika med systemet är även det, att man i skogsvårdsföreningarnas virkeshandelsstatistik nu ser statistik över medelpris och stampris enligt drivningsduglighet. Virkeshandelsstatistiken utvecklas ständigt och man har under årets gång lagt till automatik i statistikföringen genom att hämta data från antingen egna, köpta eller öppna databaser.

Uppdaterad statistik över virkesmarknaden och skogsindustrin, prisstatistik för skogsvårdsföreningars fullmaktsaffärer och Naturresursinstitutets veckostatistik över virkeshandeln finns (på finska) på adressen https://www.mtk.fi/puumarkkinat

Kalle Karttunen
Forskningschef
Centralförbundet för jord- och skogsproducenter MTK rf

2024 © Skogsvårdsföreningarna