Virkeshandelsöversikt december 2022

Efterfrågan på virke har stärkts mot slutet av året. Den tillfälliga nedgången förblev tillfällig och under de senaste veckorna har efterfrågan varit den högsta under höstsäsongen. I genomsnitt har inköpen legat på drygt en miljon kubikmeter. Med den här takten skulle virkesinköpen komma i närheten av fjolårets siffror, även om inköpen under våren låg efter med mer än en fjärdedel.

Genom virkesköp förbereds nästa års växande träanvändning

Slutet på den ryska virkesimporten och de investeringar som kommer att öka användningen av virke under nästa år kräver att skogsbolagen är förberedda för framtiden. Detta kan ses som en intensifiering av köpen till stigande priser inför vintern. Inte ens den ekonomiska osäkerheten har påverkat virkesmarknaden nämnvärt. Det finns dock många regionala skillnader, så det är värt att använda Skogsvårdsföreningarnas lokala expertis för att planera virkeshandeln.

Virkespriset är inte lika viktigt för skogsbolagens lönsamhet som för skogsägaren. Skogsbolagen har gjort stora resultat främst på grund av de höga priserna på slutprodukterna. Kostnaden för virke har bara varit en kostnad bland andra. Priset på virke är dock den viktigaste faktorn för skogsbrukets lönsamhet, så skogsägaren är alltid intresserad av priset. Man bör fästa särskild uppmärksamhet vid virkespriset då beslut om virkeshandel fattas.

Däremot bör man sträva efter att stödja och stärka skogsägarens förståelse för virkeshandelns totala värdeuppbyggnad. Värdet på virkeshandeln beror i hög grad på hur virket apteras. Priset på massaved är fortfarande bara en tredjedel av priset på timmer, så apteringen av trädstammen är av stor betydelse. Skogsvårdsföreningar övervakar avverkningen i enlighet med skogsägarens intressen. Det är därför vettigt att begära in anbud på virkesaffärerna med hjälp av Skogsvårdsföreningen och fatta beslut om försäljning först efter anbudsförfarandet.

Behovet av virke är anmärkningsvärt stort i nästa år

Året har varit exceptionellt gällande den inhemska virkeshandeln. Ännu under våren låg virkeshandeln mer än en fjärdedel efter året innan, även om det redan i mars var känt att virkesimporten från Ryssland håller på att ebba ut snabbt. Skogsindustrin fick mycket extra tid att förbereda sig på grund av UPM-strejken och i slutet av året började virkesinköpen öka. Skogsindustrin har orsak att förbereda sig för nästa års växande användning av virke. På grund av att den ryska importen upphört måste man i nästa år hitta totalt cirka tio miljoner kubikmeter mer virke. Importen av virke ersätts i huvudsak med inhemskt virke.

I nästa år tas flera anläggningar i bruk som kommer att öka på användningen av massaved och timmer. Metsä Groups sågverk i Raumo startade redan i år och får antagligen upp virkesanskaffning till full kapacitet under nästa år. Flera privata sågverk stärker sin produktion med ytterligare investeringar, såsom Koskisen Oy i Järvelä, Pölkky Oy i Kuusamo, Kuhmo Oy i Kuhmo och TimberTeam i Pyhäntä. Koskisen Oy var det första rena träproduktindustriföretaget som noterades på börsens huvudlista förra veckan, vilket också kan betraktas som en ökad marknadssynlighet. Med Junnikkala Oys nya sågverksinvestering i Uleåborg kommer virkesanskaffningen att stärkas i norra Finland. I och med investeringen i Kemis bioproduktfabrik förväntas även norra Finland se en betydande ökning av användningen av barrmassaved, när förberedelserna för virkesanskaffningen påbörjas. Tillskotten till norra Finland är välkomna, eftersom innevarande år har varit regionalt svagt, ur virkesanvändningssynpunkt, på grund av nedläggningen av Veitsiluoto-fabrikerna i Kemi.

Skogsvårdsföreningarnas virkeshandelstjänster ger det bästa totala värdet för skogsägaren

Skogsägaren får reda på det bästa totala värdet för sin virkeshandel genom att anlita Skogsvårdsföreningen virkeshandelstjänster. Vid jämförelsen av anbud för virkeshandeln beaktas virkeshandelns totala nytta för skogsägaren med beaktande av virkespriset, apteringen och andra faktorer i virkeskontraktet. Virkeshandelns avancerade jämförelseverktyg ger skogsägaren en fördel då beslut om virkeshandeln ska fattas. Stora investeringar har gjorts i skogsvårdsföreningarnas datasystem och dessa fördelar kommer att återspeglas i de tjänster som erbjuds skogsägarna ännu bättre i framtiden. Utvecklingen av skogsvårdsföreningarnas virkeshandelstjänster är en ständig förbättring till förmån för skogsägaren.

Kalle Karttunen, forskningschef

Centralförbundet för jord- och skogsproducenter MTK rf

Uppdaterad statistik över virkesmarknaden och skogsindustrin, prisstatistik för skogsvårdsföreningars fullmaktsaffärer och Naturresursinstitutets veckostatistik över virkeshandeln finns (på finska) på adressen https://www.mtk.fi/puumarkkinat

Läs mer om virkeshandel

Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Genom att beställa nyhetsbrev får du till din e-post infobrev om våra evenemang, aktuella skogsnyheter samt virkeshandelsläget och virkespriser.

Beställa nyhetsbrev

2024 © Skogsvårdsföreningarna