Virkeshandelsöversikt mars 2024

Efterfrågan och köpaktiviteten för virke stärks mot våren. Virkespriserna har stigit vecka för vecka och inköpsvolymerna är redan större än normalt. Nu är det rätt tid att börja förbereda sig för virkesaffärer genom din egen skogsvårdsförening. Skogsvårdsföreningarna är en del av skogsägarkedjan, som erbjuder sina medlemmar ett komplett utbud av intressebevakning och tjänster.

Medlemskapet i skogsvårdsföreningen är ett tryggt och enkelt sätt att få stöd och lämna anbud gällande virkesförsäljning. De ekonomiska fördelarna med att konkurrensutsätta virkesförsäljning kan uppgå till tusentals euro, som sedan kan investeras till exempel i att betala framtida planteringskostnader. Det lönar sig för skogsägarna att aktivt nyttja medlemsförmånerna.

Nu är det bra tid att planera en virkesförsäljning. Virkesmarknaden har återhämtat sig från höstens bottennivåer och det finns efterfrågan på alla virkessortiment. Aktiviteten på virkesmarknaden kan ses i en ökning i virkeshandelsvolymerna och i att prisnivån stiger. Det här uppmuntrar skogsägarna att förbereda sig för virkesaffärer. Skogsägaren kan öka sin aktivitet i förväg genom att kontrollera Omametsä-tjänsten för skogsdata https://omametsa.mhy.fi/ och virkesmarknadstjänsterna för virkesprisinformation https://www.mtk.fi/puumarkkinat. Ett omfattande utbud av information är tillgängligt för skogsägarmedlemmar genom medlemsregistrering.

Skoglig resurs- och marknadsdata från din egen skog ger redan en god grundförståelse för skogsvårdsbehoven och den regionala marknadssituationen. Skogsägaren kan också ha andra skogs- och naturvårdsmål i samband med virkeshandeln. Det är en god idé att lyfta fram de här målen redan under planeringsfasen av en virkesförsäljning. Det enklaste sättet att inleda planeringsfasen är att kontakta skogsrådgivaren i din skogsvårdsförening. Detta hjälper till att hitta den lämpligaste lösningen för genomförandet av virkesförsäljningen, med utgångspunkt i skogsägarens egna behov. Verksamhetsförutsättningarna för virkesmarknaden har förändrats i och med kriget i Ukraina, totalstoppet för virkesimporten från Ryssland och i och med energikrisen. En annorlunda marknadsmiljö för privata skogsägare har öppnats. Det finns en efterfrågan på virke och konkurrensen är på en bättre nivå än tidigare. Det här är ändå inte tillräckligt: skogsägare bör aktivt konkurrensutsätta sina virkesaffärer. Konkurrensutsatta anbudsförfaranden kommer att öka enhetspriset för virket och skogsägaren kan välja den högsta budgivaren. Beslutet är alltid upp till skogsägaren. Det finns ofta stora skillnader mellan virkesköparnas bud. Enbart konkurrensutsättning är inte tillräckligt, utan det krävs även intressebevakning för skogsägarna och god service. Konkurrensutsättning via skogsvårdsföreningen gör det möjligt att ta hänsyn till apteringen, alltså hur virket kapas i olika sortiment, när anbuden jämförs. Det här har en enorm inverkan på jämförelsen av köpare då det gäller att hitta det bästa anbudet.

Månadens faktaruta:
Så här gjorde vi – Intressebevakning i skogsbruk 2023

I skogsägarkedjan ingår skogsvårdsföreningarna och centralförbunden MTK och SLC. Centralförbundens uppgift är att bevaka skogsägarnas internationella, nationella och regionala intressen. På lokal nivå stöder skogsvårdsföreningarna skogsägarnas operativa verksamhet genom sitt tjänsteutbud. Helheten fungerar som en grundbult i att bevaka skogsägarnas intressen. Året 2023 var ett intressebevakningens superår, med betydande framgångar med tanke på frågor som är viktiga för skogsägarna. En ny regering tillträdde och har i sitt regeringsprogram som mål att förbättra skogsägarnas ställning och det frivilliga skyddet av biologisk mångfald i privata skogar.

Skogsvårdsvolymerna ökade och kampanjen Skogsmarschen under hösten lyfte fram skogssektorn. Tack vare internationella insatser förblev skogsenergi en förnybar resurs och nödvändiga ändringar gjordes i EU:s restaureringsförordning. På nationell nivå gjordes mycket bland annat gällande att främja markägarnas rättigheter i vind- och solkraftsprojekt. Informationen om virkesmarknaden tog ett stort steg framåt och konkurrensutsatta anbudsförfaranden för virkesförsäljning kunde trygga virkespriserna trots den utmanande ekonomiska situationen. Skogsägarna kan med tillförsikt se fram emot att det här året blir lika framgångsrikt.

Uppdaterad statistik om virkesmarknaden och skogsindustrin, prisstatistik från skogsvårdsföreningarnas fullmaktsaffärer och Naturresursinstitutets veckostatistik över virkeshandeln finns på https://www.mtk.fi/puumarkkinat.

Kalle Karttunen
forskningschef, MTK


Översättning: Anders Portin

2024 © Skogsvårdsföreningarna