Virkeshandelsöversikt maj 2024

Virkeshandeln börjar ta fart inför sommaren. Virkesmarknaden ser ut att fungera som under tidigare år. Virkeshandeln är balanserad mellan utbud och efterfrågan.

Virkesmarknaden är fortsatt i ett positivt läge

Virkeshandeln börjar ta fart inför sommaren. Virkesmarknaden ser ut att fungera som under tidigare år. Virkeshandeln är balanserad mellan utbud och efterfrågan. Denna balans innebär att både säljare och köpare har varit nöjda med situationen på virkesmarknaden.

Virkespriset har nått en rekordhög nivå för massaved och även för barrtimmer har priserna  återhämtat sig till förra vårens prisnivå. Efterfrågan på energived har varit hög under flera år och det gäller för aktörerna att börja förbereda sig inför nästa vinter genom att öka inköpen och lagren.

Virkesmarknaden har i likhet med tidigare år utvecklats under vårsäsongen. Under våren är det främst sommarstämplingar som köps in. Detta gör att köparna kan förbereda sina lager inför hösten. Virkeshandeln är nu livlig och köparna ökar sina inköp. Trots att strejkerna har upphört finns det fortfarande en del avverkat virke i lagren. Effekten av avbrottet efter explosionen i bioproduktfabriken i Kemi är flera miljoner kubikmeter och kan påverka virkesflödena. Köper man in virke till lagren nu för att det förväntas bli ännu dyrare i höst?

Åren skiljer sig mer åt i hur höstens virkeshandel utvecklas. Höstens virkeshandel domineras av förberedelser inför den kommande vintern. Det innebär att virkesköparna måste ta risker i förväg när det gäller vinterns avverkningssituation för att säkra sina företags virkesförsörjning.

Skogsbolagens resultat för första kvartalet var bättre än analytikernas prognoser och gav upphov till förväntningar om en mer positiv konjunkturvändning. De senaste ekonomiska prognoserna förutspådde också en allmän förbättring av konjunkturcykeln. Den allmänna prisuppgången har dämpats och det är troligt att räntesänkningarna kommer att återupptas. Detta bör öka den ekonomiska optimismen för både kemiska och mekaniska skogsprodukter. Det här skulle ha en tydlig koppling till efterfrågan på och konkurrensen om virke.

Många marknadsfaktorer bidrar till efterfrågan på virke och det pris som betalas. I Östersjöländerna och i Europa i stort råder det till och med brist på virke. I till exempel Sverige stiger virkespriserna kraftigt. Stora Enso meddelade i sitt resultatmeddelande att "Skogsdivisionen förväntar sig att efterfrågan på virke kommer att öka gradvis medan marknaderna i Finland, Sverige och de baltiska länderna förblir ansträngda. Virkespriserna förväntas öka under resten av året i Finland och Sverige."

Månadens faktaruta:
Nytt i tjänsten EgenSkog – En värdebaserad framtidssektion för skogsägaren och koldioxidberäkningar för skogen
Mer info (på finska) EgenSkog värdebaserad framtidssektion

Kalle Karttunen
forskningschef, MTK

Uppdaterad statistik om virkesmarknaden och skogsindustrin, prisstatistik från skogsvårdsföreningarnas fullmaktsaffärer och Naturresursinstitutets veckostatistik över virkeshandeln finns på https://www.mtk.fi/puumarkkinat

Översättning: Anders Portin

Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Genom att beställa nyhetsbrev får du till din e-post infobrev om våra evenemang, aktuella skogsnyheter samt virkeshandelsläget och virkespriser.

Beställa nyhetsbrev

2024 © Skogsvårdsföreningarna