Virkeshandelsöversikt april 2024

Virkesförsäljningens fokus har under många år legat på vårsäsongen. Våren är även en hektisk tid för planeringen av andra skogsvårdsarbeten. Arbetsmarknadskonflikterna har medfört osäkerhet på marknaden.

Våren är tiden för virkesförsäljning och förberedelser för skogsvård

Virkesförsäljningen har fortsatt som vanligt trots strejkerna

Hittills har detta inte synts på virkesmarknaden, utan virkeshandeln fortsätter att gå bra och en sen vinter har möjliggjort fortsatt avverkning och transport under vintersäsongen. Även om användningen av virke vid fabrikerna har begränsats, ses redan en nu en vändning mot det bättre på marknaden. Det finns efterfrågan på virke och det möjliggör investeringar i skogsvård, också när det gäller skötsel av plantbestånd och vård av ungskogar. Som ekonomiskt incitament för dessa har Metka-systemet uppdaterats.

På virkesmarknaden har det under flera tidigare vårar varit en topp i virkesinköpen, som har drivit upp prisnivåerna på virke. I år har virkesinköpen varit på en normal nivå. Virkespriserna började stiga redan i slutet av förra året. Prisökningen har fortsatt och särskilt priset på massaved har stigit till högre nivåer än under föregående år. Efterfrågan på gallringsvirke har varit god, vilket har medfört en förskjutning mot skogsvårdande avverkningar.

Detta skapar förutsättningar för en framtida tillväxt hos trädbeståndet. En ökning av virkesinköpen stöds även av att de stående lagren minskar. Å andra sidan har vägkants- och terminalförråden ökat på grund av strejkerna, men de bör också vara på en hög nivå när tjällossningssäsongen närmar sig. Strejkernas slut och en ökad användning av virke kommer snabbt att minska de ökade lagermängderna. Efter en kall vinter är lagren av energived små och förberedelserna inför kommande vinter ökar efterfrågan på underhåll av ungskog.

På marknaden för slutprodukter ses positiva tecken. Lagren av pappersmassa har i Europa sjunkit till en låg nivå och priserna har ökat kraftigt. Likaså har priserna på sågade trävaror stärkts, särskilt för sågat virke av tall. Tidpunkten för en förväntad tillväxt av världsekonomin har skjutits upp till slutet av året och skulle gynnas av en sjunkande ränte- och prisnivå. Detta skulle i sin tur innebära en positiv vändpunkt för skogsindustrins produktutbud som helhet. För skogsägaren har de positiva aspekterna, förutom en ökad efterfråga på massaved och energived, även varit prisökningen på björkstock, som nu är på väg tillbaka till den tidigare normala nivån. Detta har också stor betydelse för skogsvården och ökningen av mångfalden i skogarna. Efterfrågan skapar utbud.

Månadens faktaruta:

Det nya incitamentssystemet för skogsbruket, Metka, medför flera förbättringar för skogsägaren. Bland annat ökar ersättningarna och hyggesbränning är en ny arbetsmetod som stöds av Metka.

Arbetsmetoderna delas upp i de som kräver förhandsplanering och de som kan genomföras omedelbart utan förhandsgodkännande.

Ansökan för Metka-stöd öppnar i början av mars 2024 och kan ansökas för följande arbetsuppgifter:
• vård av plantbestånd och ungskog, hopsamling av klenträd
• vitaliseringsgödsling
• upprättande av en plan för vård av torvmarksskog
• vattenvårdsåtgärder och byggande av vägar på dikesrenar i torvmarksskog
• vägnätet för skogsbruket
• miljöstöd, vård av skogsnaturen
• hyggesbränning

Arbetet med plantskogsskötsel och skötsel av ungskog kan påbörjas omedelbart då Metka-lagen trätt i kraft. Det krävs ingen förhandsplanering och Metka-stödet ansöks direkt efter att arbetet har utförts.

För arbeten som kräver förhandsplanering måste de få godkännande från Skogscentralen innan de påbörjas. Detta berör följande arbeten: Vitaliseringsgödsling, utarbetande av skötselplaner för våtmarker, genomförande av vattenförbättringsåtgärder och kantvägar för våtmarker, underhåll av skogsvägnätet, hyggesbränning och miljöstöd för tidsbegränsad skydd och skogsnaturvård.

Vad förändras?

  • Stöd för vård av plantbestånd och ungskog ges efter arbete utan förhandsansökan. Minimigränsen för figurstorlek tas bort. Vård av ungskog övergår till höjdgränser på 12 meter för barrträd och 15 meter för lövträd. Död ved lämnas kvar vid klenträdssamling.
  • Vitaliseringsgödsling ersätts enligt areal i stället för kostnader.
  • Iståndsättningsdikningsstöd upphör. I stället stöd för planering av torvmarksskog och vattenvårdsåtgärder.
  • Stöd för skogsvägar kan ges för enskilda fastigheter med krav på målbärighet. Ett nytt villkor; att ta bort vandringshinder för fisk.
  • Hyggesbränning är ett nytt arbetsslag som stöds för ytor över 2 hektar, med naturvårdsträd som bränns, baserat på hektar och ersättning för träden.
  • Miljöstöd och stöd för naturvårdsprojekt förblir i stort sett oförändrade, med möjlighet att få större ersättning för objekt med rikligt med död ved och ansökan om finansiering av mindre naturvårdsprojekt såsom restaurering av källor, återställning av dikad mark och vård av lundar.

Kalle Karttunen
forskningschef, MTK

Uppdaterad statistik om virkesmarknaden och skogsindustrin, prisstatistik från skogsvårdsföreningarnas fullmaktsaffärer och Naturresursinstitutets veckostatistik över virkeshandeln finns på https://www.mtk.fi/puumarkkinat

Översättning: Alexandra Lindén

2024 © Skogsvårdsföreningarna