Skogsterminologi L-R

Skogsterminologi L-R

Ordens begynnelsebokstav: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ä Ö

 

L

Leveransaffär (-kontrakt)

Virkessäljaren förbinder sig vid att leverera en viss mängd virke. Säljaren levererar virket till en överenskommen lagringsplats.

Leveranspris
Det pris som virkesköparen betalar till säljaren. Leveranspriset omfattar virket, avverkningen och skogstransporten.

Låggallring
Gallringsmetod vid vilken mindre träd som har blivit under det förhärskande beståndet avlägsnas. De största träden vid god tillväxt lämnas att växa.

M

Markberedning
Innebär att man söndrar humusskiktet på markytan och blottlägger mineraljorden. Markberedningen befrämjar eller underlättar naturlig förnyelse eller odling. De mest allmänt tillämpade metoderna är högläggning, fläckupptagning och harvning.

Massaved
Virkessortiment av klen diameter eller dålig kvalitet, vilken används för tillverkning av cellulosa och slipmassa.

Mätningsbevis
Slututredning över virkesförsäljning som har godkänts av såväl säljare som köpare med avseende både på virkesmängd och hur avverkningen ser ut i skogen. Före mätningsbeviset undertecknas, bör grunderna för alla eventuella krav på ersättning framställas.

N

Naturlig förnyelse
Skogsförnyelse, dvs. åstadkommande av en ny trädgeneration med nyttjande av naturlig frösättning. Vid naturlig förnyelse av björk och tall lämnar man i regel fröträd och för gran lämnar man skärmträd.

Naturvårdsträd
Träd eller grupp av träd som lämnas kvar i syfte att främja naturens mångfald, i regel i samband med slutavverkning. Benämningen sparträd används också.

Nyckelbiotop
Livsmiljö där det sannolikt förekommer krävande eller hotade arter. Nyckelbiotoperna består av särskilt viktiga livsmiljöer som avses i skogslagen, skyddade naturtyper enligt naturskyddslagen samt andra särskilt viktiga livsmiljöer.

O

Omloppstid
Den tid som förlöper innan det på samma växtplats finns ett nytt bestånd i samma utvecklingsskede. Till exempel tiden från förnyelseavverkning till förnyelseavverkning.

P

Planerad avverkningsmängd
Den virkesvolym som är planerad att avverkas från ett visst område under en viss tid.

Plantbestånd
Ung skog från vilken man inte får marknadsvirke.

Plantering
Efter en slutavverkning planterar man nya träd för att skapa en ny generation av träd. Plantorna kan planteras manuellt med hacka eller rör eller i vissa fall maskinellt.

Plantskogsvård
I täta plantbestånd fäller man onödiga träd och träd i dåligt skick för att ge friska träd av god kvalitet tillräckligt utrymme för tillväxt.

Potplanta
Planta som används vid skogsodling, vilken växer i en liten kruka av papper eller plast. Plantans rötter finns inne i en torvklump.

R

Relaskop
Mätinstrument som används för mätning av beståndsvolym. Med ett relaskop mäter man beståndets grundyta. Utgående från grundytan kan man med hjälp av tabeller fastställa beståndets volym.

Rotförsäljning
Säljaren överlåter rätten att fälla och köra ut överenskomna träd från skogen.

Rotintäkt
Försäljningsintäkten från en rotaffär.

Rotpris
Enhetspris som köparen betalar till säljaren vid rotförsäljning, vilket omfattar virkets värde Jfr. leveranspris.

Rotticka
Rötsvamp som bildar rötved i gran och tjärved i tall. Svampen lever i stubbar och dess sporer sprider sig snabbt på sommaren. Svampen är allmän hos tall i sydöstra Finland och hos gran i hela södra Finland.

Råd i god skogsvård
Rekommendationer för vård och behandling av skog. Rekommendationerna baserar sig på skogsforskningens resultat och praktiska erfarenheter av skogsvård

Rötskadad ved
Skada i trä, förorsakad av svamp. Röta kan förekomma i stående träd, lagrat virke och träkonstruktioner.