Skogsterminologi H-K

Skogsterminologi H-K

Ordens begynnelsebokstav: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ä Ö

 

H

Harvester
Se avverkningsmaskin.

Harvning
Markberedningsmetod som används vid skogsförnyelse, där man maskinellt söndrar humusskiktet och blottlägger mineraljord. Lämpar sig för andra än finfördelade och vattensjuka marker.

Hjälpplantering
Komplettering av luckor i plantbestånd genom att plantera nya plantor.

Husbehovsvirke
Virke som används för skogsägarens privata bruk.

Hyggesbränning
Åtgärd som innebär att man bränner hyggesresterna, ytvegetationen och en del av humusskiktet före markberedning. Hyggesbränningen resulterar i mycket aska och andra näringsämnen som gödslar den nya växtlighet som uppstår efter hyggesbränningen. Hyggesbränning ökar skogarnas mångfald.

Hyggesrester, grot
Grenar och toppar som har avlägsnats från träd vid avverkning.

Högläggning
Ett markberedningsslag för förnyelsearealer, vilket uppdelas i tre olika metoder: dikningshögläggning, fläckhögläggning och vändhögläggning

I

Iståndsättningsavverkning
Avverkning som företas på torvmarker i samband med dikning eller i skogar med insektskador, där utfallet är litet med avseende på marknadsvirke, men där avverkningen är nyttig för skogen.

Iståndsättningsdikning
Komplettering eller rensning av diken på tidigare dikade områden.

J

Jordslagning
Åtgärd där plantor tillfälligt planteras på en fuktig och mörk plats i väntan på den egentliga planteringen.

K

Kalavverkning
Avverkningsmetod som tillämpas vid förnyelse av skog, varvid trädbeståndet avlägsnas i sin helhet med undantag för sparträd. Efter kalavverkning etableras ett nytt trädbestånd genom plantering eller sådd.

Kontantaffär
Försäljning av virke som säljaren har avverkat utan att teckna avtal om affären på förhand.

Kvalitetsprissättning
Beaktande av virkets kvalitet vid prissättningen. Kvalitetsfaktorerna kan fastställas från stående träd eller avverkat virke i lager.

Kvistning
Avlägsnande av kvistarna från stammen i samband med avverkning eller från stående träd (se stamkvistning).

Körstråk
Ett cirka 4 - 4,5 meter brett stråk som har öppnats i skogen för transport av virke.