Skogsterminologi D-G

Skogsterminologi A-B

Ordens begynnelsebokstav: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ä Ö

D

Dikningshögläggning
Metod för markberedning som tillämpas på platser som lider av väta. Grunda diken dras på förnyelseområdet. Jorden som tas upp från dikena formas till högar, i vilka trädplantorna planteras.

Drivning
Avverkning och transport av virke till lagringsplats.

E

Energived
Virke för produktion av värme och el. Till exempel grenar, toppar, stubbar och gallringsvirke från unga bestånd.

F

Fabriksmätning
Mätning av virke vid en mätstation som finns i samband till träförädlingsanläggning eller separat. Mätresultatet kan användas som grund för virkeslikvider.

Fastvolym
Kubikmeter fastvolym (m3) med bark är en enhet för fastställande av virkesvolymer. Travkubikmeter innefattaar också de springor som finns mellan virkesbitarna.

Fjärrtransport
Transport av virke från vägkant till fabrik. Virket transporteras i regel med lastbil, tåg eller genom flottning.

Fläckhögläggning
Markberedningsmetod vid skogsförnyelse, där man fläckvis med grävmaskin söndrar humusskiktet och blottlägger mineraljorden. Jorden som tas upp, vänds om och packas till en hög invid fläcken så att plantan kan planteras i högen. Lämpar sig för bördig mark.

Fläckupptagning
Markberedningsmetod vid skogsförnyelse, där man fläckvis med grävmaskin söndrar humusskiktet och blottlägger mineraljorden. I fläcken planterar man en planta eller sår man frön. Lämpar sig för grova jordar.

Förna
Ytskikt på marken, vilket består av nedfallna löv, kvistar, barr etc.

Förnyelse
Förnyelse av skogs, dvs. skapande av en ny trädgeneration på naturlig väg eller genom odling.

Förnyelseavverkning
Avverkning av förnyelsemogen skog i avsikt att skapa en ny trädgeneration på området antingen naturligt eller genom odling. Slutavverkning kan utföras som kalavverkning, avverkning i fröträdsställning eller skärmställning och teghuggning. Kallas också slutavverkning.

Förnyelsemognad
Skogen är i ett sådant utvecklingsskede att den kan avverkas och att en ny trädgeneration kan grundas i dess ställe. Förnyelsemognaden fastställs utgående från trädens diameter, ålder och tillväxtförmåga.

Förröjning
Att avlägsna klena träd före en gallring eller slutavverkning av ett bestånd för att drivningen skall lyckas bättre.

Förstagallring
Den första avverkningen i ett bestånd vid vilken man erhåller marknadsvirke. Förstagallringen utförs då beståndet har en övre höjd på 12 - 16 meter. Förstagallringsbehovet kan också ses i kronskiktet. I alltför täta bestånd minskar kronans andel av stammen och tillväxten avtar. Den gröna kronan borde utgöra minst 40 % av höjden för tall och minst 50 % av höjden för gran och björk.

G

Gagnvirke
Virke som har ekonomiskt bruksvärde.

Gallring
Avverkningsmetod som innebär att man avverkar en del av träden i täta bestånd. Så friska träd av så hög kvalitet som möjligt lämnas att växa. Gallringen ger dem utrymme att växa.

Gräsbekämpning, kemisk
Kemisk bekämpning av gräs omedelbart efter markberedning, före plantering.

Gräsbekämpning, mekanisk
Innebär att man trampaar ned gräs runt plantorna så att inte gräset kommer åt att klämma ned plantan.