Skogsterminologi

Skogsterminologi A-B

Ordens begynnelsebokstav: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ä Ö

A

Anmälan om användning av skog
En anmälan om avverkning som lämnas på förhand till Skogscentralen. I fråga om förnyelseavverkningar meddelas också vilka åtgärder som skall företas för att förnya skogen. Skogsägaren ansvarar för anmälan om användning av skog.

Allemänsrätt
Alla medborgares rätt att röra sig i terrängen till fots eller på skidor samt plocka bär eller svampar oberoende av markens ägande eller besittning. Användning av motorfordon, uppgörande av eld eller skadande av naturen omfattas inte av allemansrätten. Allemansrätten har begränsats i bland annat naturparker.

Aptering
Fastställande av kapningsställen för en trädstam. Stammen delas upp i sortiment enligt köparens krav på dimensioner och kvalitet, t.ex. stock, massaved, sparre.

Arbetsmätning
Mätning av avverkad virkesmängd som grund för betalning av lön.

Avgång
Den mängd rundvirke som har tagits ur skogen under en viss tid.

Avverkning
Framställning av virkessortiment, vilket omfattar fällning av träd, kvistning och kapning till sortiment samt brossling. Avverkningen kan utföras manuellt eller med avverkningsmaskin.

Avverkning i fröträdsställning
Avverkning av slutavverkningsmogen skog på det sättet, att 50 – 150 träd av god kvalitet lämnas kvar per hektar. Dessa fröträd producerar frön på området som skall förnyas och dessa frön är grunden för en ny generation av träd. Området förnyas naturligt.

Avverkning i skärmställning
Avverkning av slutavverkningsmogen granskog på det sättet, att 100 – 300 träd per hektar lämnas kvar. Metodens syfte är naturlig förnyelse av gran under ett skyddande bestånd.

Avverkningskontrakt
Virkessäljaren överlåter genom avtal rätten att avverka träd från sin skog till köparen (rotaffär).

Avverkningsmaskin
Maskin som fäller, kvistar och kapar träd vid avverkning. Maskinen benämns också skördare, harvester eller ”moto”.

Avverkningsmognad
På basen av trädbeståndets ålder, dimensioner eller täthet kan man fastställa när det skulle vara bra att utföra gallring eller slutavverkning.

Avverkningsuttag
Den mängd virke som tas tillvara vid avverkning.

B

Barrotsplanta
Planta som används vid skogsodling, vars rötter är bara jfr. potplanta.

Bestånd i fröträdsställning
Bestånd som består av fröträd som har lämnats kvar för naturlig förnyelse.

Bestånd i skärmställning
Bestånd som består av granskärm som har lämnats kvar för naturlig förnyelse av gran.

Beståndsvårdande avverkning
Se gallring

Biodiversitet
Naturens mångfald. Begreppet innefattar mångfald såväl inom som mellan arter och rik variation i antal och struktur för olika livsmiljöer.

Brunnsröjning
Plantskogsvård där man runt träden avlägsnar växlighet som hämmar trädens tillväxt, i regel lövträd. Vid brunnsröjning avlägsnas växtligheten endast på en radie av cirka en meter från plantan. Jfr röjning.

Brösthöjd
Brösthöjd avser 1,3 meters höjd från markytan eller rothalsen. Begreppet används vid ett flertal beståndsuppskattningar, till exempel brösthöjdsdiameter eller -ålder.

Certifiering
Se skogscertifiering