Skogscertifiering

Syftet med certifieringen är att visa träproduktens slutanvändare att träden fällts på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt. Finskt virke exporteras till utlandet. Där känner man inte till skogsvården, skogsägandet eller arbetsförhållandena i Finland. Certifieringen visar att finskt virke kan användas utan oro.

Två olika certifieringssystem

Det finns två skogscertifieringssystem i Finland: PEFC och FSC. Cirka 90 procent av finska skogar omfattas av PEFC-certifieringen och 10 procent av FSC. Användningen och skötseln av finska skogar ligger på en hållbar grund.

Vi tar hand om skogscertifieringen för dig

Som medlem i skogsvårdsföreningen är du med i PEFC-skogscertifieringen. Certifieringens årliga kostnader ingår i din medlemsavgift. När du använder skogsvårdsföreningens tjänster försäkrar du dig om att arbetet utförs av företagare som bundit sig till certifieringen och som ser till för skogsägaren att kraven uppfylls.

Skogsvårdsföreningarna följer PEFC-kraven på hållbar skogsvård i sin egen verksamhet och planeringen av sitt arbete. Skogsägaren ansvarar dock för att kraven uppfylls i den egna skogen vad gäller självständigt utförda arbeten. Att delta i certifieringen är frivilligt och man kan också säga upp sig från certifieringen genom att anmäla skogsvårdsföreningen om detta.

Gruppcertifiering är en fungerande och effektiv lösning

Skogscertifiering kan genomföras skogsägarspecifikt eller som en regional gruppcertifiering. Föreningen för Hållbart Skogsbruk rf ansöker om certifikatet och agerar som dess innehavare. Skogsägaren kan gå med i den regionala PEFC-gruppcertifieringen via medlemskapet i skogsvårdsföreningen. En regional gruppcertifiering leder till besparingar i kostnaderna eftersom kraven riktas på hela området och inte på en enskild skogsbruksenhet.

Skogsägare som inte är medlemmar i skogsvårdsföreningen kan gå med i skogscertifieringen genom att kontakta Föreningen för Hållbart Skogsbruk. Det kostar 60 euro (+ moms 24 %) för skogsägarna att delta via föreningen.

Skogscertifiering säkerställer att skogar vårdas på ett hållbart sätt

 • För skogsägare innebär skogscertifiering ett konkret sätt att visa att skogsägarens verksamhet är ansvarsfull och hållbar.
 • För konsumenter visar skogscertifiering hur skogsvården i praktiken stöder hållbar utveckling. Ansvarsfulla PEFC-certifierade produkter identifieras i butiken med PEFC-märkningen. 
 • Företag som tillverkar produkter av virke eller använder virke visar med hjälp av systemet för uppföljning av virkets ursprung på ett pålitligt sätt att virket som använts i produkten kommer från certifierade och hållbart vårdade skogar.
 • För Finland är skogscertifiering av särskilt stor betydelse eftersom merparten av landets skogsprodukter exporteras till länder där konsumenter endast sällan har möjlighet att i praktiken bekanta sig med finskt skogsbruk. På grund av detta är det viktigt att ursprunget till finska träbaserade produkter kan påvisas på ett pålitligt sätt med PEFC-certifiering.

PEFC-skogscertifiering ställer krav på skogsvården

Skogsägarens 22 kriterier

 1. Lagstadgade krav följs
 2. Med anmälan om användning av skog visar man att avverkningen är laglig och reder ut miljösynpunkter
 3. Skogsvårdens kvalitet säkerställs
 4. Skogsbeståndets goda skick säkerställs
 5. Drivning av energivirke genomförs på ett hållbart sätt
 6. Plantbestånd vårdas vid rätt tidpunkt
 7. Drivning av energivirke genomförs på ett hållbart sätt
 8. Skyddsområdenas skyddsvärde tryggas
 9. Värdefulla livsmiljöers särdrag bevaras
 10. Myrnaturens mångfald upprätthålls
 11. Utrotningshotade arters kända livsmiljöer tryggas
 12. Naturvårdsbränning och hyggesbränning används för att främja skogsarternas mångfald
 13. Naturvårdsträd och träd med stamröta lämnas kvar under skogsbruksåtgärder
 14. Skogsförnyelsen använder trädslag som hör till Finlands naturliga arter
 15. Genetiskt modifierat skogsodlingsmaterial används inte
 16. Vattenskydd säkerställs när man arbetar nära vattendrag och småvatten
 17. Vattenskyddet tryggas vid objekt där iståndsättningsdikning eller dikningshögläggning genomförs
 18. Kvaliteten på grundvatten tryggas i skogsbrukets åtgärder
 19. Växtskyddsmedel används ansvarsfullt
 20. Allemansrätten tryggas
 21. Skogarnas mångbruksförutsättningar främjas
 22. Fasta fornlämningar bevaras

Skogscertifieringens krav på användningen och vården av skog uppdateras vart femte år. Uppdateringar genomfördes 2010–2021. Läs mer om uppdateringen på PEFC Finlands webbplats. >>
 

2024 © Skogsvårdsföreningarna