Val- och röstningsordning för val av Skogsvårdsföreningen Österbotten rf:s fullmäktige

Skogsvårdsföreningen Österbotten rf.har vid sitt fullmäktigemöte den 4.4.2024 godkänt följande val- och röstningsordning för föreningen. Denna val- och röstningsordning ersätter den tidigare (13.12.2017) godkända valordningen.

1. Valbestyrelse

Valbestyrelsen består av fem medlemmar varav en utses till ordförande och en till viceordförande. Valbestyrelsen är beslutsför då tre medlemmar är närvarande, bland dem ordföranden eller viceordföranden.

Valbestyrelsen ansvarar för alla ärenden i anslutning till valförrättningen.

2. Valtidsfrister

Vid Skogsvårdsföreningen Österbotten r.f.:s fullmäktigeval 2024 kommer tidsfrister som avviker från 4 § i förordningen om skogsvårdsföreningar att användas enligt följande:

 • Registret över röstberättigade ledamöter i fullmäktigevalet (rösträttsregister) finns till påseende senast 15 veckor före sista valdagen (14.8.2024).
  • Om någon anser sig felaktigt ha blivit utesluten ur rösträttsregistret kan denne göra en skriftlig begäran om rättelse 12 veckor före sista valdagen (4.9.2024).
  • Rösträttsregistret fastställs att följas vid valet senast 10 veckor före sista valdagen (18.9.2024).
  • Ansökan om kandidatuppställning ska lämnas in senast åtta veckor före sista valdagen (2.10.2024).
  • De röstberättigade medlemmarna informeras om Skogsvårdsföreningen Österbotten r.f.:s fullmäktigeval och kandidatlista senast tre veckor före sista valdagen (6.11.2024).
  • röstningstiden är 3 veckor.
  • Sista valdagen är den 27.11.2024

3. Korrigering av rösträttsregistret

Om någon har krävt korrigering av rösträttsregistret skall valbestyrelsen omedelbart fatta beslut därom och införa eventuella ändringar i registret, samt underrätta den som tillställt valbestyrelsen ändringsyrkandet om avgörandet.

4. Anmälan om kandidatur

Kandidater kan endast anmäla sig elektroniskt i Edita Primas kandidattjänst på adressen xxxxx. Anmälda kandidater identifieras på basen av deras medlemsnummer och den valda skogsvårdsföreningen.

5. Granskning av kandidatuppställningen

Varje skogsvårdsförening har ett eget huvudanvändar-ID för Editas tjänst, där de kan kontrollera uppgifterna om varje kandidat.

Kandidaten måste vara fullvärdig medlem i skogsvårdsföreningen eller delägare i en fastighet som är fullvärdig medlem i skogsvårdsföreningen, och 2024 års medlemsavgift måste ha betalats av kandidaten senast före slutdatumet för nomineringarna. Kandidaten måste vara minst 18 år gammal. Kandidaten kan inte vara anställd vid ifrågavarande skogsvårdsföreningen. Eventuella andra hinder anges i skogsvårdsföreningens stadgar.

Om valbestyrelsen upptäcker att den uppställda kandidaten inte är valbar eller att det finns någon annan felaktighet eller brist i de erforderliga uppgifterna, skall valbestyrelsen omedelbart underrätta den första som undertecknat kandidatuppställningen om att kandidaten inte har godkänts och om orsaken till detta. En justerad kandidatuppställning kan beaktas om den lämnas in inom utsatt tid.

6. Kandidatsammanställning

Efter att kandidatuppställningen är klar bestämmer Edita Prima kandidatnumren för kandidaterna genom lottdragning i varje skogsvårdsförening. I sammanställningen anges kandidatens namn, yrke och bostadsort. Vid behov tillkommer en sådan identifieringsuppgift, på basen av vilken man kan sluta sig till vilka av föreningens medlemmar med samma namn som nominerats. Inga andra uppgifter om kandidaterna får föras in i kandidatlistan.

Valbestyrelsen fastställer kandidatsammanställningen på sitt möte efter att Edita Prima sammanställt listorna.

7. Röstsedel

Valbestyrelsens uppgift är att utarbeta en röstsedel för valet. Röstsedeln skall ha en rubrik ur vilken framgår vid vilket val valsedeln används, skogsvårdsföreningens namn samt plats där man kan skriva kandidatens nummer.

8. Valförrättning vid postval

Röstningen kan alternativt förrättas helt eller delvis som poströstning.

I fullmäktigevalet avses med sista valdag den dag då en ifylld röstsedel senast bör lämnas hosposten.

Returkuvertet innehållande röstsedeln anses ha överlämnats för befordran per post inom utsatt tid om det har mottagits på den adress som angivits på kuvertet senast kl. 16.00 den femte vardagen (4.12.2024) efter sista valdagen. Returkuvert som mottagits efter ovan nämnda tider öppnas inte.

9. Valförrättning som elektronisk röstning

Röstningen kan alternativt förrättas helt eller delvis som elektronisk röstning.

I den elektroniska röstningen följer man de direktiv som val- och röstningsordningen för postval stipulerar till de delar det är möjligt. Om man i valet använder elektronisk röstning öppnar den elektroniska röstningen tre veckor före den sista valdagen d.v.s. 6.11.2024 kl. 8:00 och stängs kl. 24:00 den sista valdagen 27.11.2024.

10. Rösträkning och fastställande av valresultatet

Poströsterna behandlas i den ordning de anländer. Om den röstberättigade röstar både elektroniskt och via post, blir den först givna rösten i kraft.

Röstsedeln är inte giltig om

 • på röstsedeln har antecknats något annat än bara kandidatens nummer
 • röstsedeln inte är densamma som tillhandahållits av valbestyrelsen eller
 • valbestyrelsen utgående från röstsedeln inte kan avgöra vem som fått rösten
 • om röstsedeln är skickad eller ankommer för sent
 • i samma kuvert anländer flera röstsedlar
 • om den röstberättigade redan har hunnit rösta elektroniskt

Valbestyrelsen eller den som av valbestyrelsen har befullmäktigats att ordna valet och rösträkningen avgör om röstsedel förkastas.

Ett protokoll uppgörs över valresultatet ur vilket det skall framgå tidpunkt och plats för rösträkningen, namnen på deltagande medlemmar från valbestyrelsen, namnen på de invalda fullmäktigeledamöterna och deras ersättare samt andra omständigheter av betydelse för valförrättningen. Till protokollet fogas de beräkningar som gjorts vid rösträkningen.

Valbestyrelsen fastställer valresultatet och underrättar revirets styrelse. Styrelsen utfärdar en fullmakt för varje fullmäktigeledamot ur vilken framgår ledamotens mandattid, namn och adress framgår.

11. Övriga bestämmelser

Om valet inte har förrättats under utsatt tid, förlängs ledamöternas mandatperiod tills val har förrättats och nya fullmäktige inleder sitt arbete.

En röstberättigad har 3 månader på sig att klaga på röstningsresultatet. Efter att röstningsresultatet har fastställts ska de avgivna rösterna förstöras på ett sådant sätt att valhemligheten inte äventyras.

Valbestyrelsen har fullgjort sin uppgift när val har förrättats.

Beställ föreningens nyhetsbrev

Beställ föreningens nyhetsbrev

Genom att beställa nyhetsbrev får du till din e-post infobrev om våra evenemang, aktuella skogsnyheter samt virkeshandelsläget och virkespriser.

Beställa nyhetsbrev

2024 © Skogsvårdsföreningarna