Österbottens samfällda skog – en möjlighet att äga skog på ett smidigare sätt

Visionen är att Österbottens samfällda skog ska vara tillgänglig för de skogsägare som av olika orsaker inte har möjlighet, tid, kunskap eller utrustning att sköta sitt skogsinnehav, men som heller inte vill sälja den.

En skog i solsken

Skogsvårdsföreningen Österbotten har initierat möjligheten att bilda en öppen samfälld skog. Visionen är att Österbottens samfällda skog ska vara tillgänglig för de skogsägare som av olika orsaker inte har möjlighet, tid, kunskap eller utrustning att sköta sitt skogsinnehav, men som heller inte vill sälja den.

För vem kan Österbottens samfällda skog vara ett bra alternativ?

 • De som vill äga skog på ett kravlöst och smidigt sätt
 • De som vill trygga ett aktivt och hållbart skogsbruk i sina skogar
 • De som vill fortsätta äga skog, men som bor på en längre distans från sitt innehav
 • De som är på gång att generationsväxla
 • Dödsbon, som ett sätt att fördela arvslotterna vid arvsskiften

Hur ser tidplanen ut?

Målsättningen är att Österbottens samfällda skog ska vara i startgroparna denna sommar. Därefter är det tänkt att den ska vara öppen med möjlighet för tilläggsanslutning vid vissa intervaller. Om det här lämpar sig för dig, finns det nu en bra möjlighet att komma med på samma gång som den samfällda skogen bildas.

Hur går jag till väga om jag är intresserad av att ansluta mitt skogsinnehav?

1. Kontakt angående Österbottens samfällda skog

Inledningsvis kan du kontakta Skogsvårdsföreningen Österbotten. Som kontaktpersoner fungerar Mats Holmgård. Hans kontaktuppgifter hittar du nere på sidan.

Under diskussionen kommer ni att kartlägga skogsinnehavet och fundera på huruvida en anslutning skulle lämpa sig i just ert fall.

2. Anslutning och värdering

Om man väljer att ansluta skogsinnehavet, värderas det i samband med anslutningen. Det är mycket viktigt att alla skogsfastigheter som ansluts värderas enligt exakt samma metod i och med att antalet ägarandelar baserar sig på skogsinnehavets värde. Det är även viktigt att värdet på den befintliga samfällda skogen kontinuerligt hålls uppdaterat enligt samma principer. Den värderingsmetod som tillämpas vid anslutning av skogsinnehav är summavärdemetoden. I summavärdemetoden adderas skogsmarkens värde och beståndets värde. Beroende på utvecklingsklass kan beståndets värde utgöras av plantskogens värde, avverkningsvärde och förväntningsvärde. Noggrannare principer för värderingen av den samfällda skogen kan du läsa om här.

3. Lantmäteriförrättning och bildande av ägarfastighet

Den samfällda skogen bildas genom en lantmäteriförrättning som är kostnadsfri. Om det i fastigheten ingår tomt- och jordbruksmark, styckas dessa ut så att enbart skogsmarken ansluts till den samfällda skogen. I förrättningen ombildas alla anslutande skogsfastigheter till en enhetlig fastighet per kommun.

För de skogsfastigheter som ansluts bildas en så kallad ägarfastighet, vars andelar beräknas på värdet av skogsinnehavet i relation till det totala värdet av den samfällda skogen. Det är via ägarfastigheten som man är delägare i den samfällda skogen.

Det kan skapas en eller flera ägarfastigheter (även kallade spökfastigheter), som kan ges över vid generationsväxling eller upplösning av dödsbo.

4. Skogsbruksplan och skogsskötsel

När skogsinnehavet nu har anslutits till samfälldheten, behöver man själv inte bära ansvar över hur skogen sköts. Man behöver heller inte fatta beslut över vad som skall åtgärdas.  

Även om skogsskötseln sköts av någon annan så har man all rätt att vandra i skogen som tidigare, plocka bär och svamp. Vilka åtgärder som görs i skogen baseras med andra ord på en skogsbruksplan.

5. Reglemente och årlig stämma

Delägarna i den samfällda skogen kallas årligen till en stämma där man har möjlighet att påverka och ta del av beslut. Tanken i nuläget är att delägarna utser en ombudsman som ser till att arbetet i den samfällda skogen löper på.

Det finns för tillfället ett utkast på ett reglemente, vilket är det dokument som styr den samfällda skogens verksamhet. Om du vill veta mer om detta kan du kontakta Mats Holmgård.

6. Utdelning

Den samfällda skogen är skattskyldig och betalar 26,5% i kapitalskatt, emedan det till delägarna utbetalas färdigt beskattad avkastning i relation till ägarandelen. Detta förutsätter givetvis att den samfällda skogens resultat är positivt.

Vad finns det för fördelar med Österbottens samfällda skog?

 • Ett smidigt sätt att äga skog för de som inte har möjlighet att sköta den. Exempelvis passiva skogsägare, de som bor på en längre distans från sitt skogsinnehav, de som inte har tid, intresse, kunskap eller verktyg att sköta sin skog.
 • Skogsvårdsföreningen har kunniga skogsfackmän över hela landskapet, och kapacitet som säkerställer att den samfällda skogen kommer att skötas på ett ändamålsenligt och hållbart sätt oberoende var i landskapet skogen är belägen.
 • Konkurrensutsättning av virkesaffärer. Genom konkurrensutsättning säljs virket ur den samfällda skogen till den aktör som betalar högsta pris, inte enbart till en specifik aktör.
 • I generationsväxlingar: skogsinnehavet behöver inte splittras när efterkommande ska ta över skog från tidigare generation. I stället kan de efterkommande ta över varsin ägarandel.
 • I arvsskiften: ett sätt att jämna upp arvslotterna.
 • Staten bekostar bildandet av den samfällda skogen.
 • Kostnadsfri lantmäteriförrättning för de som ansluter sig.
 • Om en fastighet även innefattar tomt- och, eller jordbruksmark, styckas dessa ut från skogsinnehavet kostnadsfritt.
 • Reglemente (kan ses som en motsvarighet till en bolagsordning), vilket sätter upp spelregler för den samfällda skogen.
 • Med en större areal blir inkomsterna mera frekventa och utgifterna fördelas jämnare.
 • Möjlighet att få en mer jämn avkastning i och med att skogen sköts systematiskt på basen av en skogsbruksplan.
 • Skattemässiga fördelar:
  • samfälld skog betalar 26,5 procent i kapitalskatt
  • delägarna får utbetald färdigt beskattad avkastning enligt ägarandel, förutsatt att årets resultat är positivt
 • Fastigheter som är delägare i den samfällda skogen kan överlåtas enligt normala fastighetsöverlåtelseprinciper.

Intresserad av Österbottens samfällda skog?

Är du intresserad av tanken att ansluta ditt skogsinnehav så kan du kontakta Mats Holmgård, +358 41 731 7593, mats.holmgard@svf.fi.

Läsvärda länkar om samfälld skog

Press

2024 © Skogsvårdsföreningarna