Stadgar

Gällande stadgar. Godkända 4.4.2024

STADGAR FÖR SKOGSVÅRDSFÖRENINGEN ÖSTERBOTTEN

1§             Namn, hemort och geografiskt verksamhetsområde

Föreningens namn är ­­Skogsvårdsföreningen Österbotten, Metsänhoitoyhdistys Österbotten. Inofficiellt kan Skogsägarna Österbotten på svenska och Metsänomistajat Österbotten på finska användas. I engelskspråkiga sammanhang kan föreningen använda det inofficiella namnet Forest Management Association Ostrobothnia.

Föreningen är tvåspråkig med svenska som administrativt- och registreringsspråk.

Föreningens hemort är Korsholm och dess verksamhetsområde omfattar landskapet Österbotten och Karleby stad.

2 §             Syfte och verksamhetsformer

Skogsvårdsföreningen är verksam inom sitt geografiska verksamhetsområde i form av en sammanslutning av skogsägare i enlighet med lagen om ändring av lagen om skogsvårdsföreningar (1090/2013).

Skogsvårdsföreningen har till syfte att främja lönsamheten hos det skogsbruk som skogsägarna idkar och att medverka till att övriga mål som de ställt upp för sitt skogsbruk uppnås. Vidare skall föreningen främja en i ekonomiskt, ekologiskt och socialt hänseende hållbar skötsel och användning av skogarna samt bevaka skogsägarnas intressen.

Skogsvårdsföreningen tillhandahåller följande skogsbrukstjänster till sina medlemmar inom sitt geografiska verksamhetsområde:

Föreningen

 1. fungerar som medlemmarnas intresseorganisation
 2. erbjuder information och experttjänster som behövs för att bedriva skogsbruk
 3. ger råd och rekommendationer om skötsel och användning av skogarna,
 4. bistår vid virkeshandel och kan också bedriva skogsfastighetsförmedling
 5. bistår vid virkesanskaffning, drivning och annan skogsanvändning,
 6. upprättar skogsbruksplaner,
 7. planerar och genomför skogsbruksarbeten,
 8. ställer fackmannahjälp till skogsägarnas förfogande,
 9. ger förslag och initiativ samt avger utredningar och utlåtanden samt
 10.  fullföljer sitt syfte på något annat sätt.
 11. Deltar aktivt i samhällsdebatten angående skogsfrågor.

Föreningen kan tillhandahålla tjänster för andra än medlemmarna inom ramen för lagen om ändring av lagen om skogsvårdsföreningar (1090/2013), om detta inte äventyrar servicen till medlemmarna.

Föreningen kan ta emot testamenten och donationer till stöd för sin verksamhet.

3 §             Medlemskap

Medlem i skogsvårdsföreningen kan vara skogsägare som har ägande- eller besittningsrätt till skog samt delägare i fastigheter som ägs av en sammanslutning eller delägare i en samfälld skog i enlighet med vad som stipuleras i lagen om skogsvårdsföreningar (534/1998) och i lagen om ändring av lagen om skogsvårdsföreningar § 6 (1090/2013).  Medlemskapet träder i kraft när styrelsen har godkänt medlemsansökan. Föreningen kan ha stödande medlemmar, vilka inte har rösträtt. Beslut om hedersmedlem fattas av fullmäktige.

4 §             Utträde ur föreningen

Styrelsen kan utesluta en medlem som har agerat i strid med stadgarna eller annars skadat skogsvårdsföreningen.

Medlem, som uteslutits ur föreningen kan söka ändring av styrelsens beslut genom till föreningens fullmäktige riktat skriftligt rättelseyrkande inom en månad från delfåendet av beslutet om uteslutandet.

Om en medlem vill säga upp medlemskapet skall detta göras skriftligt till styrelsen eller dess ordförande. Utträdet träder i kraft omedelbart, men medlemmen är skyldig erlägga medlemsavgift för det år då uppsägningen gjorts.

5 §             Avgifter till föreningen

För den fackhjälp och tjänster som föreningen erbjuder uppbärs en avgift som fastställs av föreningens styrelse.

Medlem i skogsvårdsföreningen är skyldig att årligen erlägga en medlemsavgift till föreningen som fastställs av fullmäktige på höstmötet. Medlemsavgiften kan vara baserad på skogsarealen.

Om en sammanslutning, dödsbo och andra samägoformer är medlem i skogsvårdsföreningen kan varje delägare enskilt godkännas som medlem i skogsvårdsföreningen. Medlemsavgiften för en samägd fastighet bör erläggas för hela fastigheten (fastighetsvis avgift).

Om en samfälld skog i enlighet med lagen om samfällda skogar (109/2003) är medlem i skogsvårdsföreningen kan delägare i den samfällda skogen godkännas som medlem i skogsvårdsföreningen.

Skogsvårdsföreningen kan ha en skild anslutningsavgift, vars storlek och debiteringstidpunkt besluts av fullmäktige.

Stödjande medlemmar betalar en stödmedlemsavgift som fastställs av fullmäktige på höstmötet.

Föreningsmötet kan på förslag av styrelsen dela ut titeln hedersmedlem till en person som på ett förtjänstfullt sätt främjat föreningens verksamhet.

6 §             Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn får tecknas av ordförande eller vice ordförande för styrelsen, verksamhetsledaren eller en av styrelsen förordnad person, av två personer tillsammans.

7 §             Räkenskaper

Föreningens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår.

Bokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse skall överlämnas till revisorn senast en månad före fullmäktiges vårmöte. Revisorn skall lämna ett skriftligt utlåtande till styrelsen senast fjorton dagar före vårmötet.

Föreningen har en av centralhandelskammaren auktoriserad revisor och en revisorsuppleant.

8 §             Fullmäktige

Den beslutanderätt som hör till skogsvårdsföreningens medlemmar utövas av en fullmäktigeförsamling, vars ledamöter medlemmarna utsett genom val. Fullmäktige består av 39 ledamöter och 10 ersättare som väljs för fyra år i sänder. De skall vara medlemmar i föreningen eller ha föreslagits av juridiska personer som är medlemmar i föreningen.

Om det ställs upp högst lika många kandidater som det finns ledamotsplatser, fastställer valbestyrelsen valresultatet på grundval av kandidatuppställningen. När kandidaterna är färre än tre fjärdedelar av de till buds stående ledamotsplatserna, skall en ny kandidatuppställning omedelbart verkställas.

Ledamöterna väljs genom majoritetsval. Om flera kandidater får samma röstetal och alla inte kan väljas, skall lotten fälla utslag om valet. Ersättarna väljs enligt samma princip Ledamöternas mandatperiod börjar löpa från dagen efter att valresultatet har fastställts.

Om en fullmäktigeledamot väljs in i styrelsen, utträder ur föreningen, avgår ur fullmäktige eller på något annat sätt är permanent förhindrad att delta i fullmäktigemöten, träder nästa ersättare i dennes ställe.

Fullmäktige är beslutförda när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Fullmäktige väljer ordförande och viceordförande inom sig för hela mandatperioden på sitt första stadgeenliga möte.

Fullmäktige håller årligen två ordinarie möten, vårmöte och höstmöte. Vårmötet skall hållas senast den 30 april och höstmötet före utgången av december.

Styrelsen sammankallar ledamöterna via elektroniskt förfarande till möte minst sju dagar före mötet. I denna frist räknas mötesdagen in.

Om en fullmäktigeledamot vill ta upp en fråga till behandling vid möte skall han eller hon skriftligen anmäla detta till styrelsen senast fjorton dagar före mötet. Ett ärende som inte nämnts i möteskallelsen kan tas upp till behandling av fullmäktige, om minst tre fjärdedelar av ledamöterna samtycker till att ärendet behandlas.

Fullmäktige sammanträder till extra möte, om styrelsen anser det nödvändigt, om fullmäktigemötet så beslutar eller om minst en tiondel av ledamöterna så kräver. Mötet skall då hållas inom en månad från det att en anhållan anlände till ordförande eller vice ordförande för styrelsen.

Vårmötet behandlar följande ärenden:

1. Val av sekreterare för mötet
2. Val av två protokollsjusterare och två rösträknare
3. Frågan om mötets laglighet och beslutförhet
4. Godkännande av arbetsordning för mötet
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
6. Föregående års bokslut och revisionsberättelse
7. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga för föregående års verksamhet och användningen av tillgångarna
8. Val av ordförande, vice ordförande och medlemmar i valbestyrelsen vart fjärde år enligt röstnings- och valordningen
9. Övriga ärenden i möteskallelsen 
10. Övriga ärenden som styrelsen lagt fram för mötet
11. Övriga ärenden som enligt stadgarna hör till fullmäktige
 

Höstmötet behandlar följande ärenden:
1. Val av ordförande för mandatperioden (första mötet efter val) bland fullmäktigeledamöterna och val av sekreterare
2. Val av två protokollsjusterare och två rösträknare
3. Frågan om mötets laglighet och beslutförhet
4. Godkännande av arbetsordning för mötet
5. Fastställande av föreningens verksamhetsplan för följande kalenderår
6. Fastställande av grunderna för mötesarvoden och kostnadsersättningar för fullmäktigeledamöter, styrelsemedlemmar, medlemmar i valbestyrelsen och andra av fullmäktige utsedda mötesdelegater
7. Val av styrelsemedlemmar i deras ställe som är i tur att avgå
8. Fastställande av arvode för revisorn
9. Val av revisor och en revisorssuppleant att granska följande års räkenskaper och förvaltning
10. Fastställande av den medlemsavgift som uppbärs av medlemmar, stödande medlemmar och andra medlemsgrupper
11. Föreningens budget för följande räkenskapsår
12. Val av företrädare för föreningen i det förbund som föreningen är medlem i samt representanter till övriga centralorganisationer och sammanslutningar som föreningen är medlem i och som fullmäktige särskilt har beslutat välja representanter till
13. Övriga ärenden i möteskallelsen
14. Övriga ärenden som styrelsen lagt fram för mötet
15. Övriga ärenden som enligt stadgarna hör till fullmäktige

Vid fullmäktigemöten har varje ledamot en röst. Rösträtten kan inte utnyttjas via ombud. Som beslut gäller den mening som vid omröstning fått fler än hälften av rösterna. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden, utom vid personval där lotten skall fälla utslag.

Ordförande för fullmäktigemötet skall se till att mötet protokollförs. Protokollet undertecknas av ordföranden och sekreteraren för mötet.

Fullmäktige har befogenhet att befria en styrelsemedlem eller hela styrelsen från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång.

9 §             Medlemsomröstning

Fullmäktige skall fastställa en röstnings- och valordning med nödvändiga bestämmelser om val. Fullmäktige väljs genom poströstning via postval eller via datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel genom majoritetsval på så sätt som röstnings- och valordningen föreskriver.

Valbara är sådana medlemmar som nämns i tredje paragrafens första moment och som fyllt 18 år.

Rösträtt i medlemsomröstning har de som är medlemmar den 1 januari valåret.

I fullmäktigevalet är inte en funktionär som är i skogsvårdsföreningens tjänst valbar.

10 §           Styrelse

Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsen består av 7 medlemmar och de väljs av fullmäktige. En medlem i styrelsen skall vara medlem i skogsvårdsföreningen eller befullmäktigad av en medlem med rättshandlingsförmåga. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är tre kalenderår. Styrelsen väljer inom sig ordförande och viceordförande för ett kalenderår i sänder.

Mandatperioden inleds vid ingången av det kalenderår som följer på fullmäktiges höstmöte.

Styrelsen väljer en ordförande och en vice ordförande inom sig för ett kalenderår i sänder. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förhinder för honom eller henne på kallelse av vice ordföranden eller på yrkande hos ordföranden av två styrelsemedlemmar.

Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vid förhinder för honom eller henne vice ordföranden och minst tre styrelsemedlemmar är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som vid omröstning fått fler än hälften av rösterna. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande. Vid styrelsemöten skall beslutsprotokoll upprättas.

Verksamhetsledaren och övrig fast anställd personal anställs och avskedas av styrelsen.

Styrelsen kan besluta om inteckning av skogsvårdsföreningens egendom.  Den kan också besluta om försäljning och byte av egendom, om det inte är fråga om för skogsvårdsföreningens verksamhet betydande egendom.

Styrelsen kan, då den anser att sakens natur gör det nödvändigt, underställa beslutet fullmäktiges godkännande.

11 §           Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Ett beslut om ändring av föreningens stadgar eller om upplösning av föreningen träder i kraft om det omfattas av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna vid ett fullmäktigemöte. Ett ärende som gäller ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall anges i möteskallelsen.

12 §           Användning av föreningens medel vid upplösning

Om föreningen upplöses eller förklarats upplöst skall dess tillgångar och skulder överlåtas till en registrerad förening som fortsätter med föreningens verksamhet eller till någon annan sammanslutning med rättskapacitet som består av skogsägare och som företräder liknande verksamhet. Medlen skall användas för att främja det privata skogsbruket inom föreningens geografiska verksamhetsområde på det sätt som föreningen beslutar på sitt sista möte. Medel som erhållits genom testamente eller donation skall dock användas för det angivna ändamålet, eller om detta inte är möjligt, för något närstående ändamål.

13 §           Bestämmelser

Dessa stadgar träder i kraft när de har införts i föreningsregistret.

14 §           Föreningslagens bestämmelser

I övrigt följs skogsvårdsföreningslagen, lagen om ändring av skogsvårdsföreningslagen samt föreningslagens föreskrifter.

Beställ föreningens nyhetsbrev

Beställ föreningens nyhetsbrev

Genom att beställa nyhetsbrev får du till din e-post infobrev om våra evenemang, aktuella skogsnyheter samt virkeshandelsläget och virkespriser.

Beställa nyhetsbrev

2024 © Skogsvårdsföreningarna