ÖsterbottenSkogsbilvägar och diken

En bra skogsväg får köpare att bli intresserade av din stämplingspost

Skogsvägar i gott skick underlättar avverkningar och skogsvårdsarbeten i din skog. Du kan få ett bättre pris för din stämplingspost om vägarna är i skick. Skogsvårdsföreningen planerar och verkställer iståndsättning och byggande av vägar. Genom en grundförbättring av skogsväg återställs vägens skick så att den åter kan användas för virkestransporter. Nya vägar kan behövas på sådana objekt där det ännu inte finns en väg och där transportsträckorna till bilväg är långa.

Iståndsättningsdikning återställer din skog i växtskick

En iståndsättningsdikning är nödvändig då dikena på ett gammalt dikningsområde har gått fast och inte längre leder vatten bort från skogen. Vid iståndsättningsdikningen rensas diken och eventuella nya diken dras för att sätta skogens vattenhushållning i skick. Fråga din skogsrådgivare om det planeras gemensamma dikningsprojekt där din skogslägenhet är belägen. Gemensamma projekt minskar på enhetskostnaderna.

I samband med skogsvägs- och dikningsprojekt sköter vi samtidigt också skogsvårdsarbeten, så som gallringar, plantskogsvård, iståndsättning av ungskog och gödsling. På det sättet får du skogen i produktivt skick med en gång.

 

Beställ en tjänst eller kontakta oss

Jag vill beställa en tjänst
Jag vill bli kontaktad
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning