Virkeshandelsöversikt

09.8.2021

Virkeshandeln har varit livligare än normalt under sommaren

Virkeshandeln har varit livligare är normalt också under sommaren. Från början av året har virkeshandeln varit hälften livligare än under fjolåret. Sommarperiodens mängder, de senaste 10 veckorna, har varit till och med dubbelt större än ifjol, Dock har priset nu gått ner från försommarens toppnoterimgar. Marknaden är avvaktande efter semesterperioden. Skogsindustribolagen har under början av året gjort fina resultat som grundar sig på prisutvecklingen på slutprodukterna i förhållande till kostnaderna, så som virkespriserna. Marknadens allmänna läge är positivt.  

Virkesförsäljningsmängderna motsvarar rekordåret 2018

Virkesförsäljningsmängderna motsvarar för början av året rekordåret 2018. Framtill vecka 30 har 22 miljoner kubikmeter under sålts både år 2018 och år 2021. År 2018 var det drygt hälften av hela årets virkesförsäljningsmängd. Två år är inte lika men utsikten för det resterande året är optimistiskt.

På marknaden bestäms prisnivån på basen av att efterfråga och utbud. Ofta har samma fenomen upprepats, nämligen att prisnivån tillfälligt sjunker under semesterperioden. Det beror troligen på att köparnas köpaktivitet inte fördelas jämlikt utan tyngdpunkten ligger på de aktiva veckorna och inköpspersonalen håller sin semester. Under sommarsemestern har många skogsägare tid att sätta sig in i och planera virkesaffärer. Då kan det tillfälligt lokalt uppstå ett överutbud som kan synas i prisnivån på vissa sortiment. Dock är virkesförsäljningsmängderna under sommaren små i förhållande till helheten.

Priset på virke och slutprodukterna har i detta marknadsläge utvecklats åt olika håll. På grund av det har skogsindustribolagen och sågarna gjort fina resultat. Enligt futurpriserna på skogsindustriprodukter kommer den goda prisnivån att bibehållas på en hyfsad hög nivå. Detta möjliggör förhoppningsvis mera investeringar och en ökad användning av virke. Dessa borde återspegla sig på efterfrågan på inhemskt virke.

Via medlemskap i skogsvårdsföreningen får man mångsidiga tjänster och gemensam intressebevakning

Skogsvårdsföreningarna erbjuder i sina breda tjänsterepertoarer både skogsvårds- och virkeshandelstjänster åt skogsägarna. Via medlemskap säkerställs, utöver den enskilda skogsägarens intressen, att också gemensamma intressen både nationellt och internationellt bevakas. Som ett exempel på detta är den under arbete varande EU:s skogsstrategin som tack vare aktiv lobbning fick lindrigare skrivningar gällande skogsskötseln.

I din egen skogsvårdsförening känner man till områdets särdrag vilket underlättar planeringen av skogsvård och virkeshandel. Ta kontakt med din egen skogsvårdsförening,