Utvärdering av skogslagen och skogsskadelagen – förändringar kan vara på kommande

16.1.2020

Naturresursinstitutet LUKE har på uppdrag av Jord- och skogbruksministeriet gjort en utvärdering av skogslagen och skogsskadelagen. Enligt MTK (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto) finns det i dagsläget inte anledning att förändra lagstiftningen. Ur skogsbrukets perspektiv är lagstiftningen förutsebarhet och stabilitet mycket viktig.

Den nuvarande skogslagen trädde i kraft 2014 och skogsägarna är nöjda med den valfrihet den ger. Syftet med lagen var förutom att öka skogsägarnas valfrihet att förbättra lönsamheten inom skogsbruket, trygga mångfalden och skogarnas hälsa, förtydliga bestämmelserna och effektivisera myndighetsverksamheten. Jord- och skogsbruksministeriet uppger att en del av målen har uppnåtts, men till vissa delar är konsekvenserna ännu inte synliga eller kan till och med anses strida mot målen. Ytterligare diskussioner krävs, särskilt när det gäller att främja den biologiska mångfalden och bekämpa skogsskador.

Enligt MTK bör inga lagändringar göras i dagsläget utan en ny utvärdering om ca fem år, när det finns större erfarenhet av lagens tillämpning och konsekvenser.

Utvärderingen visar att det krävs vissa ändringar i skogsskadelagen, åtminstone när det gäller bekämpning av granbarkborren.

Läs mer:
LUKES:s rapport
MTK:s pressmeddelande