Om skogsskador

19.3.2021

Skador orsakade av stormar är den största risken för skogarna i Österbotten – trots att riskerna är kända är endast kring hälften av de privatägda skogarna försäkrade

Klimatuppvärmningen gör att skogsägarnas ekonomiska risk stiger. Till exempel har antalet stormskador ökat väsentligt i hela Finland under det senaste årtiondet. Också här i Österbotten har vi drabbats hårt av kraftiga stormar, vilket även syns i försäkringsersättningarna som betalats på grund av stormar. Genom att vara väl förberedd kan man förutse och påverka riskerna, säger försäljningsdirektör Jan Wallin, som är ansvarig för jord- och skogsbruksverksamheten vid LokalTapiola Österbotten.

Klimatuppvärmningen ökar riskerna som är förknippade med att äga skog. Till exempel skador orsakade av stormar har ökat markant under de senaste åren och ersättningarna försäkringsbolagen betalar för stormskador har fyrdubblats under de senaste tio åren. I fjol skadade till exempel stormen Aila cirka en halv miljon kubik trädbestånd i västra Finland. De kraftiga vindarna och stormskadorna väntas öka ytterligare i framtiden.

- Mängden trädbestånd som förstörts i Finland under åren 2010-2019 är dubbelt så stor som årtiondet innan. I fjol sökte till exempel skogsägare som bor i Österbotten ersättning för stormskador över 300 gånger, vilket är cirka 100 st flera än året innan, säger Jan Wallin.

Snön kan också orsaka skogsskador, men trots att det varit en snörik vinter i Österbotten ser det inte ut att vara någon större fara här.

- Det senaste decenniet har egentligen vi inte haft några större problem med skador orsakade av snö här i Österbotten, utan problemet har mera varit koncentrerat till de östra och norra delarna av landet, säger Jan Slotte, verksamhetsledare på Skogsvårdsföreningen Österbotten.

Någon som ännu vill tillägga nån kommentar kring hur klimatförändringarna påverkar skogen? T.ex. regnmängd, temperatur, värmeböljor, bränder, storm, snömängd – det som är mest relevant i Österbotten.

Medvetenheten har ökat – men många är fortfarande dåligt förberedda på skogsskador

Man kan minska riskerna förknippade med skogsägande bland annat genom att vårda skogen bra och välja rätt träslag. Med rätt drivning och vård kan man minska riskerna och öka skogens egen skadetolerans.

- Skogsägarna finner sig allt oftare i en situation där en plötslig storm kan minska värdet på skogen, ett värde som man under flera år arbetat hårt för att uppnå. Även djur och främmande skadedjur som förökar sig kan förstöra skogen i snabb takt. Därför lönar det sig för skogsägaren att vara medveten om dessa risker, säger Wallin.

- Det har förekommit angrepp av skadeinsekter som exempelvis snytbagge och tallstekel. Det finns vissa tecken som tyder på att skadeinsektangrepp blir mera vanliga. Som exempel kan nämnas de senaste årens stora problem med granbarkborreskador i Mellaneuropa och södra Sverige. Angreppen sprider sig längre norrut år för år och därav väcks farhågor för framtida angrepp också på våra breddgrader, säger Slotte.

Skogsägande är en långsiktig investering och med en försäkring kan man skydda sig mot de risker man själv inte kan påverka. I Österbotten har 57 procent av de privata skogsägarna tecknat en skogsförsäkring.

- Fortfarande är skogsägarna dock ganska dåligt förberedda på skogsskador. Överraskande många skogsägare väljer fortfarande att själv bära riskerna. Trots att många skogsägare är medvetna om riskerna är endast drygt hälften av de privatägda skogarna försäkrade och då oftast med enbart en brandförsäkring, säger Wallin.  

Tilläggsuppgifter

Jan Wallin, försäljningsdirektör, LokalTapiola Österbotten
tel. 050 337 9365
jan.wallin@lahitapiola.fi

Jan Slotte, verksamhetsledare, Skogsvårdsföreningen Österbotten
tel. 050 544 2690
jan.slotte@svf.fi