MEDLEMSAVGIFTEN FAKTURERAS I MARS

18.3.2015

Till skillnad från skogsvårdsavgiften som fakturerades i efterskott i slutet av året kommer medlemsavgiften framöver att faktureras i början året. Årets faktura skickas ut första veckan i mars med förfallodagen 16.3.2015. I samband med att fakturan kommer erhåller alla medlemmar också ett medlemskort.

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften fastställs i tre kategorier enligt skogsareal. Under 20 hektar, mellan 20 och 50 hektar och över 50 hektar. Avgifterna är 55, 105 och 155 euro per år för de olika klasserna.

Medlemsavgiften baserar sig på den egentliga skogsarealen. Till skogsarealen räkans inte impediment. Skogsarealen tas från skogsbruksplanen, skogsdata eller den gamla skattearealen, i nämnd ordning. För kommunerna Vörå (exklusive Oravais), delar av Närpes och Kristinestad har fastigheternas totala-areal använts eftersom boniteringen för dessa områden härstammar från 1950-talet.

Medlemsavgiften är avdragsbra i skogsbeskattningen. Kom ihåg att spara verifikatet för bokföringen.

Medlem
Alla som tidigare erlagt skogsvårdsavgift övergick automatiskt som medlemmar vid nyår. Finns det flera medlemskap under samma FO-nummer (ex. fru och herr samt gemensam ägo => tre skogsägare) så kan dessa hänföras till ett och samma medlemskap om så önskas.

De som inte vill vara medlem kan skriftligen säga upp medlemskapet. Är det fråga om en sammanslutning eller dödsbo bör samtliga delägare skriva under, alternativt den som för sammanslutningen har namnteckningsrätt. Enligt skogsvårdsföreningens stadgar är man dock skyldig att erlägga medlemsavgiften det år man säger upp medlemskapet. Säger man upp medlemskapet i år bör man betala medlemsavgiften för år 2015 men från och med år 2016 kommer ingen medlemsfaktura mer.

FEL UPPGIFTER?
Ifall det förekommer felaktigheter på fakturan skall ni i första hand skicka korrigeringar till adressen info@svf.fi , i andra hand skickar ni in den blankett som bifogas fakturan och skickar in den per traditionell post och i tredje hand ringer ni telefonnummer 020 413 7950.