Virkeshandelsöversikt September 2021

08.9.2021

Skogsindustrins positiva tongångar bör vara synliga också för skogsägarna

Virkeshandeln är i vänteläge, men den livliga virkeshandelshösten knackar redan på dörren. Sedan årsskiftet har virkesförsäljningen som helhet varit stark, men efter de häftiga köpveckorna på försommaren väntas efterfrågan öka igen under hösten. Priset på virke har släpat efter betydligt jämfört med industrins betalningsförmåga. Den goda efterfrågan har resulterat i att priset på slutprodukterna har utvecklats betydligt kraftigare uppåt än virkespriserna. Skogsindustrins goda konjunktur fortsätter och det ser inte ut att finnas några orosmoln i sikte.  

En stor del av virket är ännu inte köpt

Även om virkeshandeln fortfarande är i ett vänta-och-se-läge har den i år nästan identiskt följt volymen för virkeshandel under det livliga virkeshandelsåret 2018. Under bägge år var den kumulativa inköpsvolymen i privatskogar cirka 25 miljoner kubikmeter fram till vecka 35. För resten av året är situationen fortfarande öppen. Den totala inköpsvolymen av virke från privata skogar var 42 M.m3 under 2018, så i förhållande till det skulle det fortfarande finnas en stor volym virke som är utan köpare.

Pellervos ekonomiska forskning PTT förutspådde inköpsvolymer om cirka 40 M.m3 från privata skogar för detta år. Man kan därför uppskatta att inköpta volymer av virke ligger på rekordnivå, och några betydande faktorer som begränsar virkesanvändningen har inte framkommit, bortsett från några få lokala särdrag. Dessa har till exempel omfattat nedstängningen av pappersindustrin i Veitsiluoto och effekterna av Paulastormen i nordöstra Finland.

På marknaden bestämmer efterfrågan och utbud prisnivån på virket. Sett ur skogsägarnas synvinkel kan prisnivån idag inte anses vara rättvis då prisnivån jämförs med betalningsförmågan. Skogsindustrins integrat gjorde under årets första hälft ett otroligt resultat, totalt mera än 1,5 miljarder euro. I många Europeiska länder har virkespriserna fortsatt att stiga som en följd av att skogsindustrins slutprodukter och sågvarupriser har stigit d.v.s. producentpriserna har gått i en rättvisare och gynnsammare riktning. Priset på slutprodukter förutspås hållas på en hög nivå, vilket också borde synas i form av hög användningsgrad och hög prisnivå för virket. Å andra sidan visar rekordstora virkeshandelsmängder prisnivån vid vilken man har varit beredd att göra virkesaffärer.

Genom att låta skogsvårdsföreningen sköta anbudsförfarandet får man marknadens bästa pris

Genom att starta virkeshandeln via skogsvårdsföreningen kan man garantera att skogsägaren får det totalekonomiskt bästa priset. Detta förverkligas så att efter genomförd anbudsbegäran jämförs anbuden med apteringsuppgifter och enhetspriser. Efter det är det möjligt att välja det anbud som ger skogsägaren det bästa resultatet. Helstamsprissättning har börjat användas i virkeshandeln mera än tidigare, vilket gör att skogsfackmannens roll blir större då man jämför anbuden och tar stämplingens egenskaper i betraktande.  

Virkeshandeln lönar sig att påbörja genom att kontakta sin egen skogsfackman på skogsvårdsföreningen. Virkesmarknadsläget kan variera kraftigt inom olika regioner. Därför kan efterfrågan på olika virkessortiment och avverkningssätt variera beroende på område och tidpunkt.  Din lokala skogsexpert känner till virkesmarknadsläget och vet på vilka sätt, till vilka priser och med vilken aptering virkesaffärer har gjorts.

Kalle Karttunen, forskningschef
Centralförbundet för jord- och skogsproducenter MTK ry

Uppdaterad statistik över virkesmarknaden och skogsindustrin, prisstatistik för skogsvårdsföreningars fullmaktsaffärer och Naturresursinstitutets veckostatistik över virkeshandeln finns (på finska) på adressen https://www.mtk.fi/puumarkkinat