Virkeshandelsöversikt November 2021

05.11.2021

Virkeshandeln i förväntansfulla stämningar

Positiva förväntningar gällande ökad användning av inhemskt virke i nästa år

Virkeshandeln går långsamt då marknadens riktning ännu är oklar. Efterfrågan och tillgång på virke är i balans, men inköpsaktiviteten har minskat. November är dock traditionellt sett den mest hektiska virkeshandelsmånaden, så köpaktiviteten kan förväntas återhämta sig mot slutet av året. Industrins produktionsvolymer är stora och industrins resultat rekordbra. Nya investeringar och utbyggnader av produktionsanläggningar annonseras veckovis. Prognosinstituten förväntar sig en hög utnyttjandegrad av virke nästa år. En extra krydda för virkesmarknaden är den förväntade nedgången i virkesimporten. På den positiva sidan finns således ett växande behov av inhemskt virke, vilket bör börja visa sig i virkesinköp och priser. Särskilt glädjande har beskeden om ökat behov av björktimmer varit.

Förväntningarna på virkeshandeln är redan satta på nästa år

Virkeshandeln har förblivit på en lägre nivå under hösten, trots den positiva stämningen i början av året. November är traditionellt sett den mest hektiska virkeshandelsmånaden, men årets vilda inköp i juni kommer att utmana den.

Priset på virke har fortsatt att sjunka något, även om skogsbolag och sågverk samtidigt slagit resultatrekord. Det är därför viktigt att skogsägaren begär anbud via sin egen skogsvårdsförening. Industrin har hjort goda resultat tack vare höga priser på slutprodukterna och förhållandevis låga virkespriser. En rättvis inkomstfördelning kan ifrågasättas ur producentens synvinkel. Å andra sidan kommer virkesanvändningen att öka som en följd av planerade investeringar som nu kan göras tack vare industrins goda resultat.

Virkesimporten förväntas minska med 13 % nästa år, på grund av importförbudet för ryska barrträd (LUKE). Volymerna är inte särskilt stora (ca 1,5 M.m3), men imponerande, eftersom barrvirke har använts för att ersätta inhemskt virke. Importen av björkfiber har återigen delvis kompletterat virkesmarknaden. Förutom importförbud har Ryssland överraskande infört restriktioner för timmerimport vid gränsövergångar, av vilka endast ett fåtal kunde användas för timmertransporter. Detta kan göra det ännu svårare att importera virke och ytterligare stärka användningen av inhemskt virke. Stämningen är förväntansfull och blickarna är vända mot nästa år. PTT förutspår en måttlig ökning av virkesavverkningarna med 3 % och en höjning av virkespriserna med 1–3 % nästa år.

Virkesinköpsaktiviteten varierar i regionerna. För specialvirke kan det finnas lokal efterfrågan

Virkesinköpsaktiviteten varierar kraftigt från region till region. Fastän efterfrågan lokalt kan vara dålig för vissa virkessortiment kan det samtidigt råda brist på andra virkessortiment. Till exempel har rapporter om ökad efterfrågan på björktimmer varit positiva. Detta kan även möjliggöra för skogsägare att mindre specialvirkespartier kan säljas. Skogsfackmannen vid din egen skogsvårdsförening känner till situationen för den lokala virkesanvändningen och behovet av virke per virkessortiment. Det lönar sig därför att vara i kontakt med sin egen skogsfackman och höra sig för om aktuella skogsfrågor och virkeshandelssituationen.

Kalle Karttunen, forskningschef

Centralförbundet för jord- och skogsproducenter MTK ry

Uppdaterad statistik över virkesmarknaden och skogsindustrin, prisstatistik för skogsvårdsföreningars fullmaktsaffärer och Naturresursinstitutets veckostatistik över virkeshandeln finns (på finska) på adressen https://www.mtk.fi/puumarkkinat