Virkeshandelsöversikt juni 2022

27.6.2022

Stor efterfrågan på virkesmarknaden

Importen av virke har rasat, virkesanskaffningen beroende av den inhemska marknaden

Virkeshandeln har blivit livligare under de senaste veckorna. De köpta volymerna samt priserna har stigit. I det stora hela ligger ändå virkeshandeln efter jämfört med det stora behovet på inhemskt virke. Nästan hälften av året har nu gott och endast under en tredjedel av behovet av virke från privatskogsägare har köpts. Detta tyder på att efterfrågan kommer att vara stor resten av året. MTK har poängterat att man får virke, genom att köpa virke. Naturresursinstitutet förutspår att virkespriserna kommer stiga. I detta exceptionella marknadsläge bör skogsägare behålla lugnet och konkurrensutsätta virkesaffärerna samt kräva affärer som fyller skogsägarens villkor. För tillfället är det enorma skillnader mellan anbuden så konkurrensutsättningen lönar sig verkligen.

Importen rasade och efterfrågan på inhemskt virke ökade

Virkesimporten har minskat drastiskt p.g.a. det krig Ryssland påbörjat, detta syns även i den senaste statistiken över importmängder. Naturresursinstitutet förutspår att importen av rundvirke i år kommer att minska över 60 % till 4,5 miljoner kubikmängder. Först tog det slut på importen av certifierat virke från Ryssland. I och med de sanktioner som EU tillsatt kvävs även resten av importen. Virkesimporten från Ryssland har med sina 9 miljoner kubikmeter varit betydande, ersatt finskt virke och konstgjort hållit prisnivån nere. I fortsättningen kommer virkespriserna grunda sig på hur den inhemska virkesmarknaden fungerar.

För skogsägare öppnas nu upp en försäljarnas marknad, eftersom lejonparten av det ökade behovet av virke går att få från privata skogsägares skogar. Skogsägare kan nu bestämma på vilka villkor de är beredda att göra virkesaffärer. Priset borde grunda sig på det utbud och den efterfrågan som fins på marknaden. Virkesmarknaden håller på att närma sig normal handel, där försäljarna sätter virke till försäljning på sina egna villkor. Så är det ju med all annan handel där produkten och dess pris finns på butikens hyllor. Det går ändå att lägga märke till födslovåndor i övergången till en marknadsekonomi baserad på utbud och efterfrågan.

Naturresursinstitutet förutspår i sin nyaste marknadsöverblick över skogssektorn (7.6.2022) att medelpriset på virket skulle stiga med 3–8% och att de områdesvisa skillnaderna kommer bli större. På gran och tall stock skulle detta innebära en ökning på 3–5€ och på massaved en ökning på ca en euro jämfört med fjolårets medelpris. Denna förutsägelse känns sansad, med tanke på den inflation som i Finland ligger kring 6% och den prisökning som på skogsindustrins slutprodukter varit större. Den största prisökningen förutspås enlig Naturresursinstitutet på fabrikspriset för skogsflis (23,4 €/MWh), där priset kan stiga med hela 20–30%. Detta skulle innebära konkurrens i bruk av massaved som energi. Denna konkurrens ökar ytterligare trycket på en ökning av helhetspriset på virke. Marknadsekonomin tycks drivas av energivirkesmarknaden. Orsaken till att fabrikspriset på skogsflis förutspås öka är fram och främst de ökade logistikkostnaderna.

Det lönar sig att konkurrensutsätta och jämföra virkesaffärer

Konkurrensutsättningen av virkesaffärer är extra viktigt i detta marknadsläge där skillnaderna mellan virkesköparnas anbud är stort. Konkurrensutsättningen av virkesaffären är allra lättast och lönsammast via den egna Skogsvårdsföreningen. Det kan vara utmanande att jämföra de olika anbuden. Hur vet man vilket anbud som är bästa då en del av anbuden är prissatta enligt sortiment andra enligt stamvolym och då kvalitetskraven är olika. Skogsvårdsföreningens tjänsteman jämför anbuden på basis av kapning, pris och andra krav. Tjänstemannen har även den bästa helhetsbilden över det lokala marknadsläget. Ifall ingen av anbuden är tillfredställande är man inte tvungen att göra affär. Det slutliga beslutet om virkesaffär görs alltid av skogsägaren. Skogsägaren kan ha en prisnivå som krav för att en affär ska bli av. Virkesaffären kan ju vara din livs största affär.

Kalle Karttunen, forskningschef
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK ry

Uppdaterad statistik från virkesmarknaden och skogsindustrin, skogsvårdsföreningarnas fullmaktsaffärer samt naturbruksinstitutets veckostatistik hittas på https://www.mtk.fi/puumarkkinat