Virkeshandelsöversikt Juni 2021

10.6.2021

Betalningsförmågan för virke har stigit för alla virkessortiment

Efterfrågan på virke är härledd efterfrågan, där efterfrågan på slutprodukter avgör behovet av råvirke. Priset i sin tur bestämmer hur stark efterfrågan är. Efterfrågan och priserna på produkter har ökat drastiskt under årets första halva. Efterfrågan och utbud avgör hur virkespriset utvecklas och om det sker förändringar reagerar marknaden. En prisstegring leder till ökat utbud, medan ett prisfall kan leda till att timmerhandeln avmattas.

Priset på virke har stigit under våren, men betydligt mindre än priset på slutprodukter. Efterfrågan är god för alla virkessortiment. Både den kemiska skogsindustrin, sågindustrin och energiindustrin behöver virke. På en fungerande trämarknad visar priset hur stor köplusten är. I förlängning påverkar utvecklingen av efterfrågan på produktmarknaden också utvecklingen av virkespriset.

Avverkningarna och timmerhandeln accelererar

Avverkningen har legat på en bra nivå under början av året. I slutet av april uppgick avverkningarna till motsvarande nivå som under tidigare år. Under februari och mars var avverkningen till och med rekordhög, driven av goda drivningsförhållanden. Avsättning för allt virke har funnits och efterfrågan verkar till och med ha ökat. Lagernivåerna har därmed förblivit låga i förhållande till efterfrågan.

Virkeshandeln har accelererat kraftigt de senaste veckorna. Detta har inte bara berott på ökad efterfrågan och stigande priser, utan också på t.ex. skogsbolagens avtalstekniska frågor. Priset på virke har stigit med i genomsnitt tio procent under första halvåret. Å andra sidan har priserna på den europeiska marknaden för sågat timmer nästan fördubblats och priset på barrträdscellulosa har också stigit med 40 procent sedan början av året. Höjningen av cellulosapriset beseglade till exempel Veitsiluotos pappersfabriks öde, eftersom man inte längre kunde producera papper lönsamt av cellulosan. Man får hoppas att den häftiga prisökningen på sågvaror inte ska minska de annars lovande tillväxtutsikterna för träbyggande. Sågverksindustrins investeringsskuld har ökat under tidigare år, så betydande investeringar i sågverksproduktionen bör göras.

Skogsskötsel och virkeshandel via Skogsvårdsföreningen

I sitt breda utbud av tjänster erbjuder skogsvårdsföreningarna skogsägare både skogsvårdstjänster och hjälp med virkeshandel. Man kan bekanta sig med skogsvårdsföreningens tjänster via hemsidorna. Dessutom har tjänsten EgenSkog, som lanserades under våren, redan lockat över 10 000 användare. Nytt innehåll kommer ständigt in på EgenSkog och det är värt att besöka tjänsten regelbundet. En fackman i din förening kan enkelt nås via nätet.

Virkesmarknadssituationen varierar kraftigt, så beroende på område och tidpunkt varierar efterfrågan på olika virkessortiment och avverkningssätt. I din egen förening känner man till områdets särdrag, vilket underlättar planeringen och genomförandet av virkeshandeln. Kontakta din egen skogsfackman i skogsskötselns eller virkeshandelns tecken.

Kalle Karttunen, forskningschef

Centralförbundet för jord- och skogsproducenter MTK ry

Uppdaterad statistik över virkesmarknaden och skogsindustrin, prisstatistik för skogsvårdsföreningars fullmaktsaffärer och Naturresursinstitutets veckostatistik över virkeshandeln finns (på finska) på adressen https://www.mtk.fi/puumarkkinat