Virkeshandelsöversikt April 2021

29.4.2021

Marknadsläget för skogsindustrin har förbättrats under början av året och det förväntas också ha konsekvenser på virkeshandeln. Det finns en efterfråga på samtliga sortiment. Den ökade efterfrågan på skogsindustrins slutprodukter syns på priserna som stigit kraftigt på den internationella marknaden. Coronasituation innebär dock fortsättningsvis svängningar på marknaden.

På virkesmarknaden har efterfrågan på samtliga sortiment blivit bättre. Efterfrågan är som störst på tall- och granstock men den positiva utvecklingen har nu börjat synas också på massavedsefterfrågan. Detta underlättar helhetsplaneringen av virkesaffärer. Skogsägarna har goda möjligheter att planera och bjuda ut stämplingshelheter. Skogsbruk och virkesutbud är en helhet där samtliga sortiment måste hitta adress på marknaden. Den kraftiga prishöjningen på slutprodukterna bör också synas i virkespriset. Därför är det nu viktigt med konkurrensutsättning.

Efterfråga på samtliga sortiment

Den kemiska skogsindustrins efterfråga och förstärkts under början av året. Det syns speciellt på priset på slutprodukterna, vars prisstegring har varit speciellt kraftigt under årets första kvartal. Priset på cellulosa har i snitt stigit med en femtedel. Priset på kartong aningen mindre, men prisuppgången har varit mera långvarig. Endast priset på papper har varit på nedåtgående men nedgången har aningen mattats av.

Konjunkturuppgången inom den mekaniska skogsindustrin har fortsatt nu en tid och kan redan nu betraktas som en superuppgång Prisuppgången på sågat virke har fortsatt. Sågkapaciteten är i full användning. Att coronaepidemin fortsätter har ökat gör-det-själv byggnationen, vilket hände också förra sommaren. Därför förutspås efterfrågan på stock vara stor också i fortsättningen.  

Då också efterfrågan på den kemiska skogsindustrins produkter har ökat vid sidan av den mekaniska skogsindustrin har skogsägaren möjlighet att bjuda ut stämplingshelheter på marknaden. Fastän efterfrågan fortsättningsvis riktas mot timmer så håller massavedsmarknaden på att repa sig. Fastän efterfrågan därtill är mycket sommarstämplingsinriktad så måste man komma ihåg att man under vintern fått avverkat lagret av vinterstämplingar. Detta kommer att underlätta planeringen av stämplingshelheter.

Nu är det tid för att uppgöra en virkeshandelsplan

Skogsägarna har nu möjlighet att utnyttja den goda efterfrågan då man planerar kommande avverkningar. Förberedelserna kan du börja med att kontakt din egen skogsvårdsinstruktör på skogsvårdsföreningen. Du kan kontakta din skogsvårdsinstruktör via den nya tjänsten www.egenskog.fi . Där via hittar du uppgifter om din skogsegendom, virkespriser och värdet på skogsfastigheten samt råd om hur man förverkligar olika åtgärder.

Fastän nättjänsterna har utvecklats är skogsvårdsföreningens skogsvårdsinstruktör det viktigaste stödet vid virkesaffärer. Hen kan gå igenom eventuella objekt i skogen och på basen av det lokala virkesmarknadsläget föreslå för skogsägaren vilka figurer som kunde vara aktuella och konkurrensutsätta dessa. Virkesmarknadsläget kan variera kraftigt inom en region. Efterfrågan på olika virkessortiment kan variera beroende på område och tidpunkt. På skogsvårdsföreningen känner man till områdets särdrag vilket underlättar planeringen och verkställandet av virkesaffärer

Kalle Karttunen, forskningschef
MTK ry

Uppdaterad statistik från virkesmarknaden och skogsindustrin, skogsvårdsföreningarnas fullmaktsaffärer samt naturbruksinstitutets veckostatistik hittas på https://www.mtk.fi/puumarkkinat