Hiilipalvelulla lisätuloa metsänomistajalle

Hanna Yrjölä 12.9.2022

Hiilipalvelulla lisätuloja metsänomistajalle

Metsänomistajat ovat jo pitkään olleet kiinnostuneita ilmastonmuutoksen hillitsemisestä sekä ekosysteemipalveluiden taloudellisesta hyödyntämisestä. Nyt Metsänhoitoyhdistykset ovat vastanneet tähän huutoon kehittämällään Hiilipalvelulla, jonka avulla metsänomistaja voi laajentaa ansaintamahdollisuuksiaan samalla, kun kasvattaa hyvää.  

Metsänomistaja saa rahallisen korvauksen hiilinielun kasvattamisesta

Keväällä lanseeratun Metsänhoitoyhdistyksen Hiilipalvelun avulla metsänomistajia kannustetaan lisäämään puustoon ja maaperään sitoutuvan hiilen määrää lannoituksella. Hiilinielujen kasvattamisesta maksetaan metsänomistajalle korvaus.  

Hiilipalvelun avulla metsänomistaja voi vahvistaa oman metsänsä hiilinieluja. Palvelu tilataan omasta Metsänhoitoyhdistyksestä. Ennen sopimusta tehdään maastokäynti, jossa kartoitetaan kohde sekä puuston ja kasvupaikan tiedot. Metsänomistajan kannalta prosessi on yksinkertainen. Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntija voi hoitaa maastokäynnin sekä huolehtia kaikista muistakin hiilinieluhankkeen vaiheista.  

Sopisiko sinun metsäsi hiilinieluhankkeeseen?

Hiilinieluhankkeeseen soveltuvan kohteen vähimmäiskoko on kymmenen hehtaaria, ja se voi koostua saman omistajan eri kiinteistöjen metsäkuvioista. Sopimus tehdään kivennäismailla viideksi ja turvemailla kymmeneksi vuodeksi. Kohteiksi sopivat havupuuvaltaiset, harvennetut 02- ja 03-kehitysluokkien nuoret ja varttuneet kasvatusmetsiköt. 

Hiilipalvelun piiriin tulevat hiilinieluhankkeet tuottavat niin sanottua aitoa lisäisyyttä hiilensidontaan, eli kohteiden tulee olla sellaisia, joita ei muuten lannotettaisi. Hiilinielujen pysyvyys varmistetaan jättämällä päätehakkuuikää lähestyvät kuviot sopimuksen ulkopuolelle.

Hiilikauppaa käydään kotimaisten yritysten kanssa

Metsänhoitoyhdistys toteuttaa palvelun yhteistyössä Green Carbon Finlandin kanssa, joka vastaa lannoituksella aikaansaatujen hiiliyksiköiden markkinoinnista. Hiiliyksiköt myydään kotimaisille, päästöjään kompensoiville yrityksille. Green Carbon Finlandin lannoitusperustaiselle kompensaatiomenetelmälle on ensimmäisenä pohjoismaisena toimijana myönnetty ISO 14064 -standardin mukainen sertifikaatti. Standardin mukaisilla hankkeilla taataan toiminnan luotettavuus ja läpinäkyvyys myös metsänomistajan näkökulmasta. Korvauksen hiilinielujen kasvattamisesta metsänomistajalle maksaa Green Carbon Finland.

Lisää kannattavuutta lannoitukseen

Hiilensidonnasta maksettava korvaus lisää merkittävästi lannoituksen kannattavuutta. Korvaus maksetaan vuosittain ja sen suuruus riippuu kohteen puustosta, kasvupaikasta sekä käytetystä lannoitteesta. Hiilipalvelun kautta metsänomistaja saa lisäksi arvokasta tietoa hiilinieluhankkeensa myönteisistä ilmastovaikutuksista eli siitä, kuinka paljon lannoitus sitoo hiiltä tämän omassa metsässä. 

Julkaistu alun perin Landsbygdens Folk -lehdessä 26.8.2022 

Kirjoittaja toimii Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy:n Hiilestä kiinni -hankkeen projektipäällikkönä.