Metkan tukitasot ja -ehdot on vahvistettu

Valtakunnallinen

Valtioneuvosto on 16.11.2023 antanut asetuksen metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä annetun lain voimaantulosta ja asetuksen metsätalouden kannustejärjestelmästä. Ohessa maa- ja metsätalousministeriön tiedote tukitasoista – ja ehdoista kokonaisuudessaan.

Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä tulee voimaan 1.1.2024. Taimikon ja nuoren metsän hoitotyö, johon tullaan hakemaan tukea, voidaan aloittaa heti lain voimaantulon jälkeen. Muiden kannustejärjestelmään sisältyvien työlajien osalta maanomistajan tulee odottaa Suomen metsäkeskuksen päätöstä ennen töiden aloittamista. 

Metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetään työlajien yksityiskohdista ja tukitasoista. Aikaisempaan kestävän metsätalouden määräaikaiseen rahoituslakiin eli Kemeraan verrattuna kaikkien työlajien yksityiskohtiin on tulossa muutoksia.

Taimikon ja nuoren metsän hoitoon tukea työn jälkeen

Jatkossa taimikon ja nuoren metsän hoidon tukea haetaan vasta työn valmistumisen jälkeen. Tämä on mahdollista, koska tuki taimikon ja nuoren metsän hoitoon myönnetään muista tukijärjestelmän työlajeista poiketen ns. de minimis -tukena. Kohteen on täytettävä asetuksessa säädetyt keskipituutta ja jäävän puuston määrää koskevat vaatimukset. Hoidetun kohteen puun keskipituuden tulee olla vähintään 0,7 metriä. Havupuuvaltaisissa metsissä se saa olla enintään 12 metriä ja lehtipuuvaltaisissa metsissä enintään 15 metriä. Alla kolmemetrisiin taimikoihin ei saa jäädä kasvatettavaa puustoa haittaavaa tai latvavaurioita aiheuttavaa etukasvuista lehtipuustoa. Jos hoidettavan jakson puuston keskipituus on yli kolme mutta alle kahdeksan metriä, kohteelle saa jäädä enintään 2 500 runkoa hehtaaria kohden. Tätä pidempiin kohteisiin saa jäädä enintään 1 300 runkoa hehtaaria kohden, kun pääpuulaji on lehtipuu ja enintään 1 500 runkoa hehtaaria kohden, kun pääpuulaji on havupuu.

Taimikon ja nuoren metsän hoitotyöhön on mahdollista saada tukea 200 euroa hehtaaria kohden. Jos taimikon ja nuoren metsän hoidon yhteydessä kerätään pienpuuta, tuki nousee 300 euroon hehtaaria kohden. Pienpuun keruussa uutena ehtona on, että kuolleet pysty- ja maapuut jätetään keräämättä.

Terveyslannoituksen tuki nousee

Terveyslannoituksen tukiehdoissa uutta on puuston määrää koskeva vaatimus. Kohteella on oltava vähintään 70 kuutiometriä hehtaaria kohden kasvatuskelpoista puustoa ennen toimenpidettä. Tästä vähimmäisvaatimuksesta voidaan poiketa, jos terveyslannoitus tehdään taimikoissa. 
Terveyslannoituksen tuki on 155 euroa hehtaaria kohden boorilannoituksessa ja 270 euroa hehtaaria kohden turvemaiden tuhkalannoituksessa.

Tukea suometsän hoitosuunnitelman laatimiseen

Suometsän hoitosuunnitelman laatimiseen voi saada jatkossa tukea. Tuki voidaan myöntää, jos suunnitelma sisältää vesiensuojelun kannalta tarpeellisten toimenpiteiden suunnittelun ja luontoarvojen selvittämisen sekä vähintään kahden muun tarpeellisen metsänkäsittelytoimenpiteen suunnittelun. Asetuksessa määritellään reunaehdot ja sisältövaatimukset suometsän hoitosuunnitelmalle. Lähtökohtaisesti suunniteltujen metsänkäsittelytoimenpiteiden tulee olla toteutettavissa siten, että tarpeetonta ojien kunnostusta voidaan välttää. Suometsän hoitosuunnitelmaan tulee sisällyttää muun muassa arvio jatkuvan metsänkasvatuksen, terveyslannoituksen sekä muiden vedenpinnan säätelyyn vaikuttavien metsänkäsittely- ja hoitotoimenpiteiden toteuttamismahdollisuuksista alueen eri osissa. Asetus mahdollistaa ojien kunnostuksen suunnittelun perustellusta syystä. 

Suometsän hoitosuunnitelman laatimiseen on mahdollista saada tukea 60-80 prosenttia suunnittelun kohtuullisista kustannuksista. Suunnitelmassa olevien vesiensuojeluratkaisujen toteuttamiseen on mahdollista saada 100 prosentin tuki ja piennarteiden tekemiseen 1,35 euron tuki metriä kohden. Ojien kaivuutyötä ei tueta.

Tavoitekantavuusvaatimus metsäteille

Uuden metsätien rakentamisen ja yksityistien perusparannuksen tukiehdot ovat pitkälti samankaltaiset kuin Kemerassa. Uutta on 50-80 MN/ m²:n tavoitekantavuutta koskeva vaatimus. Uuden metsätien tukitaso säilyy entisellään. Yksityisteiden perusparannuksen tukitaso nousee vastaamaan yksityistieavustusten tukitasoa. Tuki on 70 prosenttia. Tukea voidaan korottaa, jos hankkeeseen kuuluu sillan tekemistä tai korjaamista. Yhden maanomistajan kiinteistöllä toteutettavan yksityistien perusparannuksen tuki on 6 000 euroa kilometriä kohden.

Kuolleen puun perusteella maksetaan kannustinkorvausta

Ympäristötuessa on mahdollista maksaa kuolleen puun perusteella kannustinkorvausta. Mitä enemmän kuollutta puuta kohteella on, sitä suurempi on korvaus. Kannustinkorvaus on kuitenkin enintään 20 prosenttia ympäristötuesta. Kuolleen puun määrän tulee olla kannustinkorvaukseen laskettavalla kuviolla vähintään 20 kuutiometriä hehtaaria kohden ja vähintään 10 kuutiometriä. Kannustinkorvausta laskettaessa kuolleeksi puuksi luetaan kaikki kuolleet pystyssä olevat ja kaatuneet maanpinnan tason yläpuoliset rungot, joiden läpimitta on vähintään 15 senttimetriä. 

Maanomistajalähtöistä luonnonhoitoa ja kulotusta aletaan tukea

Maanomistajan on mahdollista hakea tukea luonnonhoitoon, esimerkiksi lähteen kunnostukseen. Tuella voidaan korvata kokonaan hankkeesta aiheutuneet suunnittelu-, työ- ja tarvikekustannukset sekä hankkeeseen liittyvät lupa- ja toimitusmaksut.

Kulotus on uusi työlaji. Kulotuskohteen pinta-alan tulee olla yli kaksi hehtaaria ja ravinteisuusluokaltaan kuivahkoa kangasta tai sitä rehevämpää maa-alaa. Kulotusalueelle tulee jättää vähintään 20 kuutiometriä säästöpuita, jotka sijoitetaan yhteen tai useampaan säästöpuuryhmään. Yli neljän hehtaarin kulotusaloilla säästöpuita tulee jättää vähintään viisi kuutiometriä hehtaaria kohden. Säästöpuihin voidaan lukea kaikki rinnankorkeusläpimitaltaan yli 15 senttimetriset puut. Osittain palaneet säästöpuut ovat arvokkaita harvinaiselle lajistolle. 
Kulotustuki on 1 500 euroa hehtaaria kohden, kun kulotusala on vähintään neljä hehtaaria, ja 2 000 euroa hehtaaria kohden, kun kulotusala on alle neljä hehtaaria. Kulotusalalle jäävästä poltettavasta puustosta aiheutuva tulonmenetys korvataan enintään 50 kuutiometriin saakka.

Eduskunta hyväksyi lain metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä vuoden 2022 lopulla. Kannustejärjestelmän voimaantulo on taimikon ja nuoren metsän hoidon tukea lukuun ottamatta edellyttänyt komission hyväksyntää. Komissio ilmoitti 8.8.2023 hyväksyvänsä kannustejärjestelmän. Taimikon ja nuoren metsän hoitamisen tuen myönnetään jatkossa de minimis –tukea koskevan EU-säädöksen mukaisesti. Uusi EU-asetus annetaan joulukuussa 2023 ja se tuo hakemusmenettelyyn joitakin muutoksia.

Ajankohtaista

 1. Vanhoja metsiä suojellaan osana EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa

  Vanhoja metsiä suojellaan osana EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa

  Valtakunnallinen

  Ehdotus vanhojen metsien kansallisiksi kriteereiksi on parhaillaan lausuntokierroksella. Kriteereitä on valmisteltu, koska EU:n biodiversiteettistrategian mukaan EU:ssa jäljellä olevat luonnontilaiset metsät ja vanhat metsät on suojeltava tiukasti. Suojelun toteuttamiseksi on määriteltävä, mitkä metsät ovat luonnontilaisia metsiä ja mitkä vanhoja metsiä.

  Lue lisää
 2. EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanoa kohti – edunvalvonnan kärkenä järkevyys

  EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanoa kohti – edunvalvonnan kärkenä järkevyys

  Valtakunnallinen

  EU:n ennallistamisasetus tulee pian voimaan, sillä se on hyväksytty sekä Euroopan parlamentissa että jäsenmaita edustavassa neuvostossa. Voimaantulon myötä asetuksen toimeenpano on Suomessakin aloitettava. MTK on tehnyt asiassa aktiivista edunvalvontaa jo usean vuoden ajan. Vaikuttamistyö jatkuu myös toimeenpanovaiheessa.

 3. Tutustu OmaMetsän uusiin ominaisuuksiin

  Tutustu OmaMetsän uusiin ominaisuuksiin

  Valtakunnallinen

  OmaMetsä palvelut uudistuvat hurjaa vauhtia. Metsänhoitoyhdistyksien jäsenpalvelusta on rakentunut kilpailuvaltti, joka tuottaa metsänomistajajäsenilleen lisäarvoa. Uudistus varmistaa metsänomistajalähtöistä päätöksentekoa tukevaa tietoa. Tiedolla voidaan tukea metsänomistajien liiketaloudellisia puunmyyntien ja hoitotoimien suunnitteluja sekä vahvistetaan metsänomistajan omaa metsäsuhdetta. OmaMetsä palvelun uusissa ominaisuuksissa on otettu huomioon molempia. Palvelut kehittyvät ja uusia ominaisuuksia otetaan jatkuvasti käyttöön.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset