Aktuellt gällande intressebevakning av hjortdjurspopulationen

osterbotten

Enligt Naturresursinstitutets (Luke) populationsuppskattningar var älgstammen i Finland i mars 2023 på samma nivå som i mitten av 1990-talet. Beståndstrenden har varit nedåtgående under en längre period, men det finns betydande regionala skillnader. På regional nivå kan såväl områden med överstora bestånd som sådana med för små bestånd identifieras. Också gällande vitsvanshjort kan de regionala skillnaderna vara stora, men för vitsvanshjorten kan de lokala skillnaderna i täthet vara ännu större.

De regionala målen för beståndsstorleken för älg och vitsvanshjort kommer att fastställas i mars 2024. Finland är indelat i 59 älgförvaltningsområden, för vilka målen för bestånden kommer att fastställas. I mars 2024 kommer viltförvaltningen att organisera regionala samråd med intressenter, varefter de regionala viltråden kommer att besluta om målen för bestånden. I alla regionala viltråd finns en markägarrepresentant.

På lokal nivå finns jaktvårdsföreningarna. I styrelsen för varje jaktvårdsförening ingår också en markägarrepresentant som nomineras gemensamt av skogsvårdsföreningen och producentorganisationen. Representantens huvudsakliga roll är att förmedla markägarnas åsikter om utvecklingen av viltbeståndet.

I markägarnas intresseorganisation ingår de lokala skogsvårdsföreningarna och producentförbundens lokalavdelningar, landskapsförbunden och på riksnivå MTK och SLC. På alla nivåer finns det personer som ansvarar för viltfrågor. Resultaten av den undersökning som görs i januari 2024 kommer att hjälpa till att vägleda och stödja intressebevakningen gällande hjortdjur.

Om du har älgskador i dina plantskogar bör du via skogsvårdsföreningen undersöka möjligheten att begära ersättning. Det vore viktigt att skadorna anmäls så heltäckande som möjligt eftersom det kan påverka besluten om beståndsstorleken för hjortdjur. Mer information om ersättningssystemet på den här adressen.

Mer information om viltbeståndens storlek och reglering finns på Naturresursinstitutets webbplats.

Ett gott samarbete mellan markägare och jägare är viktigt för en framgångsrik förvaltning av viltstammen. Öppen kommunikation och tydliga spelregler främjar det här samarbetet. Vid utarrendering av jakträtten rekommenderar vi att man använder det modellavtal för jaktarrende som MTK, SLC och Finlands jägarförbund har förhandlat fram tillsammans. Modellavtalet finns på SLC:s webbplats.

Timo Leskinen, fältdirektör, specialansvar för viltpolitik, MTK
Anders Portin, skogsombudsman, SLC

Nyheter

 1. Skogsbeskattningskurser

  Skogsbeskattningskurser

  Österbotten

  Läs mera
 2. Pro skog-priset till Skogsgläntan

  Österbotten

 3. SVF Österbotten nu även på YouTube

  Österbotten

  Skogsvårdsföreningen har öppnat en Youtube kanal! På kanalen kommer vi att ladda upp videor som presenterar föreningens verksamhet.

2024 © Skogsvårdsföreningarna