Sähköinen puukauppapaikka Kuutio hakee paikkaansa

24.2.2021

Ajatuksena sähköinen puukauppapaikka on erinomainen. Kuutiota perustettaessa innostus oli suurta ja sitoutuminen laajaa. Nykyään vain muutamat metsänhoitoyhdistykset (Mhy) käyttävät palvelua puukaupan kilpailutuksessa, koska Kuution käyttö aiheuttaa lisätyötä ja kuluja yhdistyksille. Metsänomistaja maksaisi viulut.

 

Kuutiossa on valuvikoja

Kaikki Suomen puunostajat eivät käytä Kuutiota. Siksi kilpailutus vain Kuutiossa ei olisi metsänomistajan näkökulmasta kattava. Mitä vähemmän ostajia ja kilpailua, sitä alhaisempi hinta. Tämän takia Mhy lähettää tarjouspyynnöt tasapuolisesti kaikille ostajille. Kuutiossa on myös joitain kilpailutusta rajoittavia teknisiä puutteita. Lisäksi Mhy:ten toiminnanohjausjärjestelmä uudistuu, joten teknisiä rajapintoja ei kannata rakentaa vanhaan järjestelmään.

 

Avoimuutta puumarkkinoille

Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi esitti Maaseudun Tulevaisuudessa 22.1.2021 ”Hyvä alku puukaupan markkinatapojen kehittämiselle ja avoimuuden lisäämiselle olisi siirtää Mhy:ten valtakirjakaupat Kuutioon”.

 

Puunostajien näkökulmasta varmasti olisikin. Tavoitteena on hankkia puuta mahdollisimman paljon edullisesti. Niemen ehdotusta voitaisiin soveltaa käänteisesti: Metsäyhtiöt sitoutuisivat kilpailuttamaan omien sopimusasiakkaidensa puukaupat Kuutiossa. Se lisäisi varmuudella kilpailua, markkinoiden avoimuutta ja kasvattaisi tuntuvasti metsänomistajien puukauppatuloja - tarvitaan vain tahtotilaa!

 

Sopimusehdot ja rungon katkonta ratkaisevat puukaupan

Kauppapaikasta riippumatta Mhy:n kanssa toteutettavan puukaupan tärkein arvo ja turva metsänomistajalle on asiantuntijan ymmärrys puukaupan sopimusehtojen vaikutuksesta ja puunrungon katkonnasta puukaupassa. Parhaiten toteutuvalla katkonalla on keskimäärin kaksinkertainen vaikutus metsänomistajan puukauppatuloon verrattuna ostajien tarjoushintojen eroihin (€/m3). Kuutiossa ostajien katkontatietoja ei ole käytettävissä, koska riittävät laajat ja luotettavat katkontatilastot ovat vain Mhy:ten hallussa. Mhy:ten metsäasiantuntijat tekevät puukauppaa jatkuvasti, joiden kautta katkontatilastot muodostuvat ja myös päivittyvät jatkuvasti. Lisäksi metsäasiantuntijamme seuraavat markkinoiden kysyntää, tarjontaa ja hintoja sekä vahtivat tukkien ja kuitujen katkontaa.

 

Metsätalouden tasapaino

Kun Mhy:siä arvostellaan avoimuuden puutteesta puukaupassa, pitää muistaa Mhy:n tehtävä metsänomistajan etujen ajajana. Mhy:t panostavat myös taimikoiden ja nuorten metsien hoitoon. Näin metsänomistaja hyötyy elinvoimaisen puuston koko tuotoskyvystä ja kasvavista hakkuutuloista. Sivutuotteena teollisuus saa kestävästi tuotettua laadukasta puuta jatkossakin-Suomen hiilitasekin paranee.

 

Mhy:n puunkorjuupalvelu on metsänomistajan toimeksiannolla suoritettavaa korjuuta ja puunvälitystä. Korjuupalvelun tavoitteena on mm. turvata metsänhoidolliset hakkuut, lisätä puukaupan kilpailua, toteuttaa harvennus- ja erikoishakkuita. Näin myös korjuupalvelu on yksi edunvalvonnan työkalu.

 

Maailma sähköistyy

Sähköinen puukauppapalvelu on tulevaisuutta. Kuutiosta on mahdollista kehittää hyvä työväline myös metsänhoitoyhdistyksille, kunhan edellä kuvatut puutteet korjataan, eikä Kuutio heikennä Mhy:ten metsänomistajien edunvalvontaroolia.

 

Eija Vallius, johtaja, Mhy Kanta-Häme