Metsänomistajat päättävät Mhy Kanta-Hämeessä kaikesta - Myös puukauppatavasta

28.5.2021

Metsänhoitoyhdistys Kanta-Hämeen linjauksen mukaan kaikki puukaupat kilpailutetaan metsänomistajan toiveesta, riippumatta puukauppatavasta (pystykauppa, hankintakauppa tai korjuupalvelu).

Metsänhoitoyhdistyksen kilpailuttaessa metsänomistajan valtakirjalla puukauppaa, on Mhy:n korjuupalvelu yksi mahdollinen ostajataho, eikä sillä ole kilpailutuksessa erityisasemaa verrattuna muihin puunostajiin. Mhy:n korjuupalvelun kautta metsänomistaja voi tehdä hankintakaupan siten, ettei hänen tarvitsee itse järjestää tai toteuttaa hakkuuta ja metsäkuljetusta. Korjuupalveluhankkeessa metsänomistaja valtuuttaa Mhy:n tekemään myös puukaupan.

Korjuupalvelussa ei ole kyse vain yhdestä puukaupasta yhdelle ostajalle, vaan Mhy välittää metsänomistajan valtuuttamana puut hankinta- tai toimituskaupoilla eri puunostajille: tukkeja sahoille, kuitupuut kuidunostajille ja energiapuut energialaitoksille. Niiden puunostajien välityspuunhinnat, joille Mhy välittää puuta korjuupalvelusta, kilpailutetaan säännöllisesti, yleensä 2 kertaa vuodessa. Metsänomistajalle ei tule erillisiä puunmyyntitilityksiä ja puunkorjuu- ja/tai kuljetuslaskuja, vaan sovitusta toimitushinnasta vähennetään korjuu- ja kaukokuljetuskulut. Metsänomistajalle tilitettävä nettohinta siis vastaa pystykaupan kantohintaa.

Puukaupassa on tärkeää avoimuus ja läpinäkyvyys. Kilpailutilanteessa Mhy Kanta-Häme antaa metsänomistajille kiinteän hintatarjouksen, jotta tarjous on vertailukelpoinen leimikosta saatuihin pystykauppatarjouksiin. Jos leimikosta metsänomistajalle luvatun kiinteän kauppahinnan ja korjuun toteutuksen summana syntyy tappiota, Mhy kantaa aina tappion ei metsänomistaja.

On myös tilanteita, joissa metsänomistaja haluaa valita suoraan Mhy:n korjuupalvelun hakkuunsa toteuttajaksi. Mhy:n korjuupalvelun vahvuutena on tarkka tukin katkonta, johon Mhy voi itse vaikuttaa. Tukin katkonta kääntääkin joissain tapauksissa korjuupalvelun metsänomistajalle parhaimmaksi vaihtoehdoksi siitä huolimatta, että pelkän puunhinnan (€/m3) perusteella joku toinen puunostaja näyttäisi olevan ykkössijalla. Katkonnalla on merkittävä vaikutus kokonaispuukauppahinnan muodostumisessa. Korjuupalvelu onkin osa Mhy:n puukaupallista edunvalvontaa, ja yksi lisävaihtoehto puukaupalle. Korjuupalvelulla voidaan parantaa alueellisten puumarkkinoiden toimintaa, mutta myös saada heikommat leimikot hakkuiden piiriin, nostettua heikompi laatuisten puustojen hintaa ja laajentaa puunkysyntää.

Mhy Kanta-Hämeen korjuupalvelu ja puunvälitys keskittyy hoito- ja kasvatushakkuisiin, ei päätehakkuisiin, koska tämä toimintalinjaus tuottaa parhaan lopputuloksen metsänomistajalle.

Etenkin harvennuksissa metsänomistajan näkökulmasta ratkaisevana tekijänä voi olla korjuutyön laatu ja tuttu paikallinen motoyrittäjä, joskus myös nopea korjuuaikataulu tai korjuuseen liittyvien erityistoiveiden huomioiminen esim. kevyempi maisemahakkuu, peitteellinen metsänkasvatus tai metsurihakkuu. Monissa pienissä, haastavissa tai järeydeltään alhaisissa leimikoissa korjuupalvelu saattaakin olla ainut vaihtoehto puukaupalle, kun leimikko ei kiinnosta muita puunostajia. Lisäksi sellaisetkin puunkäyttäjät, jotka eivät itse osta pystyleimikoita lainkaan, voivat ostaa Mhy:n korjuupalvelun ja puunvälityksen kautta tarvitsemaansa puuta. Mhy:n korjuupalvelun ja puunvälityksen avulla on pystytty toteuttamaan myös vaativaa myrskypuiden korjuuta äkillisissä metsätuhotilanteissa, mutta myös tasapainottamaan alueellisesti heikkoa puumarkkinatilannetta välittämällä puuta ulkomaille. Toisinaan korjuupalvelua käytetään myös Mhy:n metsäteiden ja kunnostusojituksien toteutushankkeissa, jotta hankkeet pystytään toteutettua metsänomistajan ja kemera-tukien edellyttämässä aikataulussa.

Metsäomistajat päättävät Mhy Kanta-Hämeessä kaikesta, myös puukaupassa.

Eija Vallius, johtaja, Mhy Kanta-Häme